Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2020, 316526Overige overheidsinformatieBesluitenlijst raadsvergadering 29 oktober 2020

In zijn openbare vergadering op donderdag 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Stede Broec de volgende besluiten genomen:

Verordening op de auditcommissie gemeenteraad Stede Broec 2020

De raad besluit unaniem:

Vast te stellen de Verordening op de auditcommissie gemeenteraad Stede Broec 2020.

b. Benoeming leden auditcommissie

Stemming:

De raad besluit de volgende leden te benoemen voor de auditcommissie:

1. De heer E.P.N Smit (15 stemmen)

2. De heer J.P.N. Kroezen (16 stemmen)

3. De heer R.W.M. Bisscheroux (17 stemmen)

4. De heer M. Lezaire (17 stemmen)

5. De heer P.G. Raven (16 stemmen)

Verzoek instemming hoveniersbedrijf Geerling 20

De raad besluit unaniem:

In te stemmen met het starten van een voorbereidingsprocedure om het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2010’ ter plaatse van het perceel Geerling 20 te Grootebroek gedeeltelijk te herzien ten gunste van de bestemmming ‘Bedrijf-hoveniersbedrijf’.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

De raad besluit unaniem:

De regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 vast te stellen en in plaats te laten treden van de visie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- Holland Noord, juli 2014.

3e wijziging GR GGD HN

De raad besluit unaniem (18 stemmen):

I. Als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden.

II. Het college opdracht te geven hierover het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden te informeren.

III. Het college toestemming te geven tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden conform bijgaand ontwerp.

IV. Het college toestemming te geven tot het toetreden tot de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden conform bijgaand ontwerp.

Begroting 2021

Stemming:

De raad besluit met de stemmen van OP, VVD en GBS (4 stemmen) tegen en de stemmen van ODS, PvdA/GL en CDA (15 stemmen) voor:

1. De Begroting 2021 vast te stellen en opdracht te geven om deze voor 15 november 2020 aan te leveren aan de provincie;

2. In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2021 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag (zie begroting pagina 129);

3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024.

Financiële bijlage raad 29 oktober 2020

De raad besluit unaniem tot vaststelling van de financiële gevolgen van de in de raadsvergadering van

29 oktober 2020 genomen besluiten voor het jaar 2020 en de begroting 2020 overeenkomstig te wijzigen.

Contact met de griffie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kunt u zich in verbinding stellen met de griffier, mevrouw Y. Hermans telefoonnummer: 0228-534128 of via e-mail griffie@stedebroec.nl.

Voor de complete formulering van de raadsbesluiten kunt u het raadsinformatiesysteem op http://stedebroec.raadsinformatie.nl/ raadplegen.