Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 316094VerordeningenBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting O2A5)

RAADSBESLUIT TOT DELEGATIE

 

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden ;

 

gelezen het voorstel van het college d.d 22 september 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 156 Gemeentewet, artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs alsmede op het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de Statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;

 

BESLUIT:

 

 • I.

  De bevoegdheid tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard en Vijfheerenlanden over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden.

 • II.

  Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als “Delegatiebesluit benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting O2A5”.

 • III.

  In te trekken de raads-delegatiebesluiten uit 2017 van de gemeente Leerdam, Vianen en Zederik.

 • IV.

  Te bepalen dat dit delegatiebesluit in werking treedt één dag na de dag van bekendmaking in een elektronisch Gemeenteblad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 november 2020

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

K.T. (Krista) Goossens

De voorzitter,

S. (Sjors) Fröhlich