Gemeente Koggenland - Subsidieprogramma 2021

Het college van de gemeente Koggenland heeft 24 november 2020 besloten het subsidieprogramma 2021 vast te stellen en de subsidieaanvragen te behandelen binnen de volgende kaders:

 

1. Jeugdsubsidies:

Jeugd- en Jongerenwerk:

Doelstelling activiteiten:

 • Ontplooiing van de eigen mogelijkheden van jeugd en jongeren van 4 tot 18 jaar door middel van educatieve / preventieve, sportieve en recreatieve activiteiten.

  • Budget: € 46.350,-

Muzikale vorming:

Doelstelling activiteiten:

 • De gemeentelijk inwoners tot 18 jaar de mogelijkheid bieden de amateurkunst te beoefenen in georganiseerd en groepsverband.

  • Budget: € 39.270,-

Volkscultuur / Oranjeverenigingen:

Doelstelling activiteiten:

 • Het besteden van aandacht aan Koningsdag met het accent op activiteiten voor kinderen in de leeftijdscategorie 3 tot en met 12 jaar.

  • Budget: € 6.435,-

Sport:

Doelstelling activiteiten:

 • Het actief beoefenen van sport op recreatief niveau door jongeren in de leeftijd tot 18 jaar.

  • Budget: € 54.400,-

2. Maatschappelijke subsidies:

Maatschappelijke activiteiten:

Doelstelling activiteiten:

 • -

  Bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden en eenzaamheid.

 • -

  Het (mede) mogelijk maken van lokale evenementen.

 • -

  Bevorderen van de zelfredzaamheid waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en functioneren.

  • Budget: € 54.825,-

Maatschappelijke zorg:

Doelstelling activiteiten:

 • -

  Verzorgen van laagdrempelige eerstelijnshulp.

 • -

  Bestrijden en voorkomen van discriminatie.

  • Budget: € 25.750,-

Mensen met beperkingen:

Doelstelling activiteiten:

 • -

  Mogelijkheid bieden tot sportbeoefening aangepast aan de fysieke en/of psychische mogelijkheden.

 • -

  Bevorderen van de participatie van mensen met beperkingen.

  • Budget: € 7.850,-

3. Budgetsubsidies:

Beheercommissies:

Doelstelling activiteiten:

 • Het bevorderen van zelfredzaamheid waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren, alsmede het tegengaan van eenzaamheid.

  • Budget: € 51.000,-

Bibliotheek:

Doelstelling activiteiten:

 • De bibliotheek

 • -

  bereikt de leeftijdscategorie -9 maanden tot 100+ en geeft bijzondere aandacht aan jeugd, ouderen en specifieke doelgroepen;

 • -

  is een actieve en zichtbare netwerkpartner voor alle inwoners van West-Friesland op het gebied van cultuur, educatie, welzijn en onderwijs;

 • -

  zorgt voor een actueel aanbod met aandacht voor specifieke doelgroepen.

  • Budget: € 355.775,-

Lokaal onderwijsbeleid:

Doelstelling activiteiten:

 • -

  Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs door middel van het subsidiëren van diensten op het gebied van educatie en leerlingenzorg van leerlingen van het primaire onderwijs binnen de gemeente.

 • -

  Het toeleiden van kinderen met drie of meer risicofactoren of een ontwikkelingsachterstand op spraak/taalgebied, naar een voorschoolse voorziening.

  • Budget: € 61.000,-

Lokale omroep:

Doelstelling activiteiten:

 • Verzorgen van de lokale omroep.

  • Budget: € 12.000,-

Adviesraad Sociaal Domein:

Doelstelling activiteiten:

 • Op hoofdlijnen adviseren van het college met als doelstelling de kwaliteit van het beleid te verbeteren en de effectiviteit ervan te vergroten.

  • Budget: € 17.195,-

Beleidsregel Peuteropvang:

Doelstelling activiteiten:

 • -

  Het door middel van spelen en ontmoeten zowel actief als passief ontwikkelen van sociale, cognitieve en motorische vaardigheden en taalgebruik.

 • -

  Het signaleren van positieve en minder positieve elementen betreffende de ontwikkeling van kinderen tussen de twee en vier jaar en het bieden van de nodige ondersteuning.

 • -

  Vormgeven aan de signaleringsfunctie binnen het Zorgteam Koggenland.

  • Budget: € 190.194,-

4. Investeringssubsidies:

Investeringssubsidies zijn een vorm van maatwerk. Per aanvraag wordt financiële dekking gezocht. Voor deze subsidievorm is derhalve geen budget opgenomen in het subsidieprogramma en subsidieplafond.

 

5. Opstartsubsidies;

Doelstelling activiteiten:

 • -

  Het mogelijk maken om activiteiten te organiseren die niet eerder in de betreffende kern zijn georganiseerd.

 • -

  Het opnieuw mogelijk maken van activiteiten die de laatste vijf jaar niet in de betreffende kern zijn georganiseerd.

  • Budget: € 7.500,-

6. S.B.U. subsidies;

Doelstelling activiteiten:

Evenementen organiseren die het eigen karakter van de gemeente uitdragen en dit uitstralen tot buiten de gemeentegrens.

 • Budget: € 7.500,-

De budgetten komen overeen met het door de op 23 november 2020 vastgestelde subsidieplafond.

 

DATUM COLLEGEVERGADERING 24 NOVEMBER 2020

Naar boven