Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019

De raad van de gemeente Velsen,

 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..

Besluit

De verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2019 als volgt vast te stellen:

Artikel I

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Velsen 2019 wordt als volgt gewijzigd:

A.

In de artikelen 2:1, zesde lid, 2:3, achtste lid, 2:17, vijfde lid, 4:4, vierde lid, 4:9, zesde lid, 5:2, vijfde lid, 5:3, derde lid, 5:5, derde lid, 5:6, derde lid, 5:7, vijfde lid, 5:9, vijfde lid, 5:31, zevende lid en 5:32, zesde lid, wordt ‘Op de ontheffing’ vervangen door ‘Op de aanvraag om een ontheffing’.

B.

In de artikelen 2:4, vijfde lid, 2:12, derde lid, 2:15, elfde lid, 2:35, tweede lid, 3:3, zesde lid, 4:7, zevende lid, 5:11, vijfde lid en 5:15, vierde lid, wordt ‘Op de vergunning’ vervangen door ‘Op de aanvraag om een vergunning’.

C.

Artikel 2:7, eerste lid, komt als volgt te luiden:

Het is verboden zonder vergunning van het college in de openbare ruimte een filmopname te maken voor andere dan privédoeleinden.

D.

In artikel 2:7, tweede lid, sub j wordt ‘binnen ten minste 4 weken’ vervangen door ‘binnen ten minste vier weken’.

E.

In artikel 2:7, derde lid, wordt ‘binnen 3 weken na ontvangst van het meldingsformulier’ vervangen door ‘één week voorafgaand aan de opnamen’.

F.

In artikel 2:7, vierde lid, wordt ‘binnen achtentwintig dagen’ vervangen door ‘tot één week voorafgaand aan de opnamen’.

G.

In de artikelen 2:9, eerste lid, onder b en 5:12, tweede lid, onder b wordt ‘artikel 160, eerste lid, onderdeel h, van de Gemeentewet’ vervangen door ‘artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g van de Gemeentewet’.

H.

In artikel 2:10, vijfde lid, wordt ‘binnen 3 weken na ontvangst van het meldingsformulier’ vervangen door ‘één week voorafgaand aan het evenement’.

I.

In artikel 2:12, eerste lid, wordt ‘binnen achtentwintig dagen na ontvangst van de melding’ vervangen door ‘tot één week voorafgaand aan het evenement’.

J.

In artikel 2:12, tweede lid, onder b, wordt ‘van slecht levensgedrag’ vervangen door ‘in enig opzicht van slecht levensgedrag’.

K.

In artikel 2:14, eerste lid, wordt ‘een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria’ vervangen door ‘een hotel, restaurant, pension, café, shisha lounge, cafetaria’.

L.

In artikel 2:15, elfde lid, wordt ‘de vrijstelling’ vervangen door ‘de aanvraag om de vrijstelling’.

M.

Er wordt een nieuw artikel 2:30a (Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties) ingevoegd dat luidt als volgt:

1. Het is verboden op een openbare plaats of in een voor het publiek toegankelijk openstaand gebouw en daarbij behorend erf zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuursrechtelijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde.

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover het Wetboek van Strafrecht in het daarin geregelde voorziet.

N.

Er wordt een nieuw artikel 2:31a (Lachgasverbod) ingevoegd dat luidt als volgt:

1. Het is verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben, indien en voor zover dit gepaard gaat met overlast.

2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter voorkoming van overlast of ter bescherming van het woon- en leefklimaat aangewezen gebied lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

3. Het college kan het in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde tijden.

O.

Er wordt een nieuw artikel 2:36a (Verbod carbidschieten) ingevoegd dat luidt als volgt:

1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een melkbus, container, opslagvat of ander soortgelijk object op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide, ook wel carbid genoemd, en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

2. Carbidschieten is verboden.

3. Het is verboden om voorwerpen te vervoeren of bij zich te hebben die kennelijk bedoeld zijn voor carbidschieten.

P.

In artikel 2:43 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Het tweede lid wordt genummerd tot het derde lid;

2. Er wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt:

De burgemeester kan bij overtreding van de zorgplicht uit het eerste lid een gedragsaanwijzing geven in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

 

3. In het derde lid wordt de zinsnede ‘ kan een last onder bestuursdwang’ vervangen door ‘kan een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom’.

Q.

In artikel 3:7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1.In het eerste lid worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a.In de aanhef wordt ‘In aanvulling op het bepaalde in’ vervangen door ‘Onverminderd het bepaalde in’;

b.Onderdeel b komt te vervallen;

c.De onderdelen ‘c’ tot en met ‘j’ worden geletterd ‘b’ tot en met ‘i’;

2.In het tweede lid, aanhef, wordt ‘het eerste lid, onder h,’ vervangen door ‘het eerste lid, onder g’;

3.In het derde lid wordt ‘het eerste lid, onder h en i’ vervangen door ‘het eerste lid, onder g en h’;

4.In het vierde lid wordt ‘het eerste lid, onder h en i’ vervangen door ‘het eerste lid, onder g en h’.

R.

In artikel 3:8, eerste lid, aanhef en onder d wordt ‘artikel 3:7 eerste lid, onder a. tot en met j.’ vervangen door ‘artikel 3:7, eerste lid, sub a tot en met i’.

 

S.

In artikel 5:1 wordt in de definitie van ‘voertuig’ de zinsnede ‘met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen’ vervangen door ‘met uitzondering van kleine wagens, zoals kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen’.

T.

In artikel 5:17 wordt in het tweede lid de zinssnede ‘kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen’ vervangen door ‘kleine wagens, zoals kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen’.

U.

Aan artikel 5:30, eerste lid, een sub c toe te voegen luidend:

anderszins te crossen, dan wel een motorvoertuig of bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben.

V.

In artikel 6:1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1.In het eerste lid worden de artikelen 2:30a en 2:31a ingevoegd.

2.In het derde lid, wordt ‘de artikelen 2:3, vijfde lid, 2:4, tweede lid, 2:5, eerste lid, 4:7, tweede lid’ vervangen door ‘de artikelen 2:3, vijfde lid en 2:4, tweede lid, indien sprake is van een omgevingsvergunningplichtige activiteit, en 2:5, eerste lid en 4:7, tweede lid’.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking daags na bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R. Palstra F.C. Dales

Naar boven