Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 315417Beschikkingen | afhandelingBekendmaking ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)

 

Procedure vertrokken onbekend waarheen (Vow)

 

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en zijn vanaf de datum van het besluit dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

 

Naam:

Geboortedatum:

Datum besluit:

Uitschrijven naar:

D.J. Houtzager

08-07-1992

24-11-2020

Onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met team Burgerzaken van de gemeente Vijfheerenlanden via info@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088 599 7000

 

Waarom deze bekendmaking

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente.

 

Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnen gekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “ambtshalve uitschrijving” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

 

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken. De termijn van zes weken start een dag na de verzenddatum van deze brief. U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het bestuursorgaan door of namens welk dit besluit is genomen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het adres Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Aan het indienen van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

 

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

 

Als sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien het bezwaarschrift betrekking heeft op de gemeente Vijfheerenlanden kunt u terecht bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen van een verzoekschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Voor de hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de griffie van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.

 

Een eventuele ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen.

 

Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

 

Leerdam,

Team Burgerzaken