Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 314932Beschikkingen | aanvraagVerleende Drank- en Horecavergunning voor de hengelsportvereniging “De Reiger”

De burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden maakt bekend dat hij de volgende Drank- en Horecavergunning heeft verleend op basis van de Drank- en Horecawet:

 

Op 27 november 2020 is een Drank- en Horecavergunning verzonden aan hengelsportvereniging “De Reiger” voor het uitoefenen van het horecabedrijf, gevestigd op het perceel Langeweg 2a, 4133 AX te Vianen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden. Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: uw naam en adres, een aanduiding (het nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u het er niet mee eens bent, een ondertekening en de datum van ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.vijfheerenlanden.nl.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.