Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 314903VerordeningenGemeente Rotterdam - Eerste Wijziging Subsidieregeling gevelaanpak Boulevard Zuid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van het cluster Stadsontwikkeling van 24 november 2020, kenmerk BS20/01476/20bb016434;

 

gelet op de artikelen 3, 5, 6 en 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

 

overwegende dat:

 

  • -

    de subsidieregeling gevelaanpak Boulevard Zuid op 28 april 2020 door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam is vastgesteld;

  • -

    vanwege het feit dat verschillende subsidiabele werkzaamheden aan de winkelpuien vergunning plichtig zijn, en een doorlooptijd kennen van 8 tot 12 weken, de aanvraagtermijn wordt verlengd tot 31 december 2021;

besluit:

Artikel I  

De Subsidieregeling gevelaanpak Boulevard Zuid wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In artikel 8 wordt ‘tot en met 15 november 2020’ vervangen door ‘tot en met 31 december 2021’.

 

B

In artikel 10, eerste lid, wordt ‘uiterlijk op 1 juli 2021 afgerond’ vervangen door ‘uiterlijk op 1 juli 2022 afgerond’.

 

C

In artikel 12, eerste lid, wordt ‘het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2021’ vervangen door ‘het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2023.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 25 november 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)