Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2020, 314512VerordeningenOVERZICHT SUBSIDIEPLAFONDS 2021 MET EEN VERDELING NAAR ORGANISATIES GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z052356/D342258

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van 28 oktober 2020 met kenmerk D342258;

 

HEEFT BESLOTEN:

 

1. Het bijgevoegde overzicht van de subsidieplafonds voor het jaar 2021(met kenmerk D343467) met de onderverdeling per beleidsterrein per individuele organisatie van de door de Raad vastgestelde subsidieplafonds 2021 vast te stellen.

 

Overzicht subsidieplafonds 2021 met een verdeling naar organisaties (met kenmerk D343467)

 

De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2020 de subsidieplafonds voor het jaar 2021 vastgesteld (Z048088/D339246).

 

Verdeelregels subsidieplafonds

De verdeelregels zijn in de Algemene subsidieverordening en de diverse subsidieregelingen opgenomen.

De verdeelregels in de Algemene subsidieverordening gelden daar waar in een subsidieregeling zelf geen verdeelregel is opgenomen.

 

Verdeling subsidieplafonds

Aan de hand van de verdeelregels en in aansluiting op het besluit van de gemeenteraad van 29 oktober 2020, heeft het college van B&W op 24 november 2020 (op basis van artikel 5, lid 2, van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen 2016’) de beschikbare bedragen naar organisaties verdeeld zoals in onderstaand overzicht is vermeld. In dit overzicht is de verdeling van het beschikbare bedrag voor evenementensubsidies, innovatiesubsidies en voor incidentele subsidies niet op organisatieniveau opgenomen, omdat die aanvragen gedurende het subsidiejaar ingediend kunnen worden en niet op voorhand bekend is om welke organisaties het gaat.

 

Beleidsterrein

Verdeling beschikbaar bedrag 2021

Sport- en cultuurbeleid:

 

Stichting Sportkompas

€ 534.893,00

Stichting Sportkompas, combinatiefunctie/buursportcoach

€ 145.000,00

Stichting Bibliotheek gemeenten Brummen en Voorst

€ 393.196,00

Culturele Stichting Gemeente Brummen

€ 26.481,00

Stichting RTV Veluwezoom

€ 12.233,00

Muziekvereniging D.E.S. Hall

€ 2.405,00

Muziekvereniging Eendracht Eerbeek

€ 4.750,00

Harmonieorkest Brummen

€ 4.985,00

Stichting Sportkompas, schoolsportdagen

€ 1.000,00

SWB, combinatiefunctionaris cultuur

€ 40.000,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 1.164.943,00

Beleid tot gezondheidsbevordering:

 

Tactus verslavingszorg (“Op Tijd Voorbereid”)

€ 8.000,00

Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen (STAG Brummen)

€ 11.500,00

GGD Noord en Oost Gelderland, jeugdgezondheidszorg adolescenten

€ 5.608,00

Vérian

€ 318.429,00

OZO verbindzorg

€ 3.150,00

GGNet OGGZ

€ 23.800,00

Tactus OGGZ

€ 1.600,00

Stichting Slachtofferhulp Nederland Regio Oost

€ 5.711,00

TOTAAL: SUBSIDIEPLAFOND

€ 377.798,00

Beleid ter stimulering van sociale cohesie:

 

Buurtbusvereniging HTOV

€ 410,00

Buurtbusvereniging BBL

€ 410,00

Stichting Dorpsraad Brummen

€ 7.087,00

Stichting Dorpsraad Eerbeek-Hall

€ 8.864,00

Stichting Wijkraad Eerbeek-Zuid

€ 1.883,00

Vereniging Dorpsraad Leuvenheims Belang

€ 2.047,00

Vereniging Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek

€ 2.129,00

Stichting Kleine Kernen Empe/Tonden

€ 2.178,00

Stichting Stimenz (algemene taken en discriminatie)

€ 4.933,00

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Handsaam

€ 2.693,00

Innovatiesubsidies Sociaal Domein

€ 25.000,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 57.634,00

Lokaal onderwijsbeleid:

 

Peuteropvang Specifieke doelgroepen

€ 15.000,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 15.000,00

Veiligheidsbeleid:

 

Stichting Halt Nederland

€ 6.750,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 6.750,00

Maatschappelijk beleid:

 

Maatschappelijke Advies Raad gemeente Brummen

€ 12.198,00

Stichting Veilig Thuis (Noord Oost Gelderland)

€ 88.271,00

Netwerk Dementie (geheugensteunpunt)

€ 39.669,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 140.138,00

Beleid m.b.t. cultuurhistorie:

 

Open monumentendag

€ 2.400,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 2.400,00

Beleid (openlucht)recreatie en toerisme:

 

Toerisme Veluwe/Visit Veluwe/overig

€ 35.100,00

Evenementensubsidies

€ 49.000,00

Lokaal gastheerschap/Stichting Visit Brummen-Eerbeek

€ 51.000,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAOND

€ 135.100,00

Totaal van de plafonds per beleidsterrein

 

Sport- en cultuurbeleid (afgerond)

€ 1.164.943,00

Beleid tot gezondheidsbevordering (afgerond)

€ 377.798,00

Beleid ter stimulering van sociale cohesie (afgerond)

€ 57.634,00

Lokaal onderwijsbeleid (afgerond)

€ 15.000,00

Veiligheidsbeleid (afgerond)

€ 6.750,00

Maatschappelijk beleid (afgerond)

€ 140.138,00

Beleid m.b.t. cultuurhistorie (afgerond)

€ 2.400,00

Beleid (openlucht)recreatie en toerisme (afgerond)

€ 135.100,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFONDS SOCIALE LEEFOMGEVING 2021

€ 1.899.763,00

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de collegevergadering van 24 november 2020.

De secretaris, M. Klos,

De burgemeester, A.J. van Hedel.