Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2020, 314476Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning verleend, Tjamme 30, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam maken bekend dat zij in de afgelopen periode de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Verzonden op: 24 november 2020

Voor: het starten van een massagepraktijk in de garage onder de woning

Locatie: Tjamme 30, 9642 JV Veendam

Datum besluit: 24 november 2020 (zaaknummer 139696)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen binnen 6 weken (na bekendmaking van dit besluit) bezwaarschriften worden ingediend tegen deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouder. De beschikking treedt een dag na de bekendmaking in werking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Tegen de beslissing op een bezwaarschrift staat daarna nog beroep open. Indien u reeds gebruik maakt van de vergunning, voordat deze onherroepelijk is geworden, handelt u daarmee op eigen risico en kunt u, bij vernietiging achteraf van de vergunning, de gemeente in geen enkel opzicht aansprakelijk houden.