Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2020, 313234Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent parkeervergunningen (GROP lijst)

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda;

gelezen het voorstel van 17 november 2020, dossiernummer 4361;

gelet op artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening;

besluit tot vaststelling van:

 

 

GROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Artikel 1  

Voor de in bijlage 1 genoemde adressen geldt dat er sprake is van het genoemde aantal waarvoor geen recht op een parkeervergunning (GROP) bestaat.

Artikel 2  

De bij besluit van 19november 2019 vastgestelde GROP lijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 3 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit hebben voorgedaan;

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als GROP lijst.

Aldus besloten in de vergadering van 17 november 2020.

burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,

dr. E.M. Branderhorst

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve

Toelichting geen recht op parkeervergunning (GROP)

Beleidsmatige grondslag

In december 2004 is besloten dat op een nog nader te bepalen tijdstip geen vergunning voor de 1e (bedrijfs)auto meer wordt verleend als er een eigen parkeervoorziening is. Dit zowel om de parkeerdruk op de openbare weg te ontlasten als om eigen parkeerruimte in stand te houden en dus niet te bebouwen of aan derden te verhuren of te verkopen. Het ‘Parkeerbeleidsplan 2005-2015’ (2004) en de nota ‘Verder met parkeren’ (2009) vormen de grondslag voor het besluit om geen 1e parkeervergunning te verstrekken aan bewoners en ondernemers met eigen parkeervoorziening.

 

Eigen parkeervoorziening

De mogelijkheid tot parkeren betreft niet alleen de voorziening garage, maar ook een plaats op of in een centrale parkeervoorziening die bij het project of de woning behoort. Basis voor de aantallen te realiseren parkeerplaatsen zijn de parkeernormen, die voor Gouda gehanteerd worden bij projecten waarbij sprake is van nieuwbouw, verbouw of functieverandering. Naast de parkeernormenregeling, is er bij niet kunnen voldoen aan parkeren op eigen terrein ook een ontheffingsregeling en daaraan verbonden compensatieregeling. Basis hiervoor vormt het landelijk geaccepteerde systeem van kencijfers parkeren en verkeersgeneratie als ontwikkeld door het kennisplatform CROW.

In artikel 12a van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening staat dat indien men beschikt, zou kunnen beschikken of had kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening, dit aantal verrekend wordt met het aantal bewonersvergunningen, bedrijfsvergunningen of verhuisvergunningen waar men aanspraak op zou kunnen maken.

Beschikken: fysieke aanwezigheid en mogelijkheid.

Zou kunnen beschikken: het aanwezig zijn maar momenteel niet naar aard van de bestemming te

gebruiken door (tijdelijke) andere bestemming (verhuurd of in gebruik op andere wijze).

Had kunnen beschikken: het (ooit) hebben afgezien van de mogelijkheid door koop of huur over een bij de woongelegenheid aangeboden parkeermogelijkheid te kunnen beschikken.

 

Volgens eerder vastgesteld beleid dient men parkeerruimte als zodanig in bestemming te houden en te gebruiken.

 

Ontheffing van parkeernorm

In artikel 12a van het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening staat dat, indien de rechten op een vergunning zijn vervallen bij het verlenen van een ontheffing van de parkeernorm, dit aantal wordt verrekend met het aantal bewonersvergunningen, bedrijfsvergunningen of verhuisvergunningen waarop men aanspraak zou kunnen maken. Bij woningsplitsing ontstaat geen recht op een vergunning voor de toegevoegde eenheden.

 

GROP lijst

De lijst met adressen die niet in aanmerking komen voor het verstrekken van een parkeervergunning betreft een lijst met locaties van geplande of gerealiseerde gebouwen, waarbij voor kopers/huurders parkeerruimte is gerealiseerd. Dit volgens het eerder vastgestelde beleid dat ieder die ruimte op eigen terrein heeft of over een parkeerplaats beschikt, zou kunnen of had kunnen beschikken (Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening art. 12a), daar moet parkeren en niet het parkeren moet afwentelen op de openbare weg.

Ook staan er op de lijst adressen waarvoor ontheffing van de parkeernorm is verkregen of adressen die zijn ontstaan door een woningsplitsing zonder omgevingsvergunning. Ook alle adressen met een overige gebruiksfunctie in de BAG worden op de lijst vermeld.

 

De lijst met adressen zal regelmatig geactualiseerd worden vanwege veranderingen in het adressenbestand. Op het moment van toekennen van adressen voor gebouwen met een eigen parkeervoorziening, of wanneer bekend wordt dat er eigen parkeervoorziening op een adres aanwezig is, zal daarop de geldende regeling volgens het vastgestelde beleid van toepassing worden verklaard.

Bijlage 1  

 

ID_adres

Status

Straatnaam

Nr

Letter

Toevoeging

GROP-aantal

513200000042220

Verblijfsobject in gebruik

Aaltje Bakstraat

7

1

513200000039212

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Kerk

10

b

1

513200000042717

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Kerk

2

1

513200000044820

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Kerk

9

d

1

1

513200000043000

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Kerk

9

f

1

513200000042977

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Kerk

9

i

1

1

513200000043180

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Vismarkt

1

a

10

1

513200000042823

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Vismarkt

1

104

1

513200000042824

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Vismarkt

1

204

1

513200000000288

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Vismarkt

31

1

513200000037042

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Waag

17

1

513200000040744

Verblijfsobject in gebruik

Achter de Waag

24

1

513200000000554

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

1

j

1

513200000042599

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

100

1

513200000042600

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

102

1

513200000042601

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

104

1

513200000042602

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

106

1

513200000042603

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

108

1

513200000042604

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

110

1

513200000042605

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

112

1

513200000042606

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

114

1

513200000042607

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

116

1

513200000042608

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

118

1

513200000042490

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

101

1

513200000042491

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

102

1

513200000042493

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

103

1

513200000042495

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

104

1

513200000042497

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

105

1

513200000042503

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

106

1

513200000042504

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

107

1

513200000042520

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

108

1

513200000042517

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

109

1

513200000042523

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

110

1

513200000042529

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

111

1

513200000042526

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

112

1

513200000042525

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

113

1

513200000042527

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

114

1

513200000042528

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

115

1

513200000042524

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

116

1

513200000042502

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

201

1

513200000042492

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

202

1

513200000042494

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

203

1

513200000042496

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

204

1

513200000042498

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

205

1

513200000042509

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

206

1

513200000042513

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

207

1

513200000042512

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

208

1

513200000042505

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

209

1

513200000042506

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

210

1

513200000042510

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

211

1

513200000042521

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

212

1

513200000042518

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

213

1

513200000042530

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

214

1

513200000042532

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

215

1

513200000042535

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

216

1

513200000042536

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

217

1

513200000042537

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

218

1

513200000042533

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

219

1

513200000042534

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

220

1

513200000042501

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

301

1

513200000042500

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

302

1

513200000042499

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

303

1

513200000042514

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

304

1

513200000042515

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

305

1

513200000042516

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

306

1

513200000042508

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

307

1

513200000042507

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

308

1

513200000042511

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

309

1

513200000042522

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

310

1

513200000042519

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

311

1

513200000042531

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

312

1

513200000042538

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

313

1

513200000042539

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

314

1

513200000042540

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

315

1

513200000042541

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

316

1

513200000042542

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

317

1

513200000042489

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

24

1

513200000042579

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

60

1

513200000042580

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

62

1

513200000042581

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

64

1

513200000042582

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

66

1

513200000042583

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

68

1

513200000042584

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

70

1

513200000042585

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

72

1

513200000042586

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

74

1

513200000042587

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

76

1

513200000042588

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

78

1

513200000042589

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

80

1

513200000042590

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

82

1

513200000042591

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

84

1

513200000042592

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

86

1

513200000042593

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

88

1

513200000042594

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

90

1

513200000042595

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

92

1

513200000042596

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

94

1

513200000042597

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

96

1

513200000042598

Verblijfsobject in gebruik

Agnietenstraat

98

1

513200000000664

Verblijfsobject in gebruik

Albert Plesmanplein

18

111

1

513200000000661

Verblijfsobject in gebruik

Albert Plesmanplein

18

1

513200000044572

Verblijfsobject gevormd

Blauwstraat

1

a

1

513200000044573

Verblijfsobject gevormd

Blauwstraat

1

b

1

513200000044310

Verblijfsobject gevormd

Blekerssingel

1

a

2

513200000044311

Verblijfsobject gevormd

Blekerssingel

1

b

2

513200000044312

Verblijfsobject gevormd

Blekerssingel

1

c

2

513200000044313

Verblijfsobject gevormd

Blekerssingel

1

d

2

513200000043870

Verblijfsobject in gebruik

Blekerssingel

26

2

513200000036965

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

101

1

513200000036966

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

103

1

513200000036967

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

105

1

513200000036968

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

107

1

513200000003594

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

109

1

513200000003596

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

111

1

513200000036969

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

113

1

513200000003599

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

115

1

513200000036970

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

117

1

513200000003602

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

119

1

513200000003604

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

121

1

513200000036971

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

123

1

513200000036972

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

125

1

513200000036973

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

127

1

513200000036974

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

129

1

513200000036975

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

131

1

513200000036976

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

133

1

513200000036977

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

135

1

513200000036978

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

137

1

513200000036981

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

143

1

513200000036982

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

145

1

513200000036983

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

147

1

513200000003621

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

a

1

513200000003622

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

b

1

513200000003623

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

c

1

513200000003624

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

d

1

513200000003625

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

e

1

513200000003626

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

f

1

513200000003627

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

g

1

513200000003628

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

152

h

1

513200000003535

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

17

1

513200000044243

Verblijfsobject gevormd

Boelekade

177

a

2

513200000044245

Verblijfsobject gevormd

Boelekade

179

a

2

513200000044246

Verblijfsobject gevormd

Boelekade

179

b

2

513200000042428

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

179

2

513200000044248

Verblijfsobject gevormd

Boelekade

181

a

2

513200000044315

Verblijfsobject gevormd

Boelekade

42

a

2

513200000044317

Verblijfsobject gevormd

Boelekade

44

a

2

513200000044319

Verblijfsobject gevormd

Boelekade

46

a

2

513200000044321

Verblijfsobject gevormd

Boelekade

48

a

2

513200000039515

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

72

b

1

513200000003578

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

74

1

513200000036962

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

95

1

513200000036963

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

97

1

513200000036964

Verblijfsobject in gebruik

Boelekade

99

1

513200000043451

Verblijfsobject in gebruik

Bogen

67

a

1

513200000037969

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

1

1

513200000037960

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

10

1

513200000037959

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

11

1

513200000037958

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

12

1

513200000037957

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

13

1

513200000037956

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

14

1

513200000037955

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

15

1

513200000037954

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

16

1

513200000037953

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

17

1

513200000037952

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

18

1

513200000037951

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

19

1

513200000037968

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

2

1

513200000037950

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

20

1

513200000037949

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

21

1

513200000037948

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

22

1

513200000037947

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

23

1

513200000037946

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

24

1

513200000037967

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

3

1

513200000037966

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

4

1

513200000037965

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

5

1

513200000037964

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

6

1

513200000037963

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

7

1

513200000037962

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

8

1

513200000037961

Verblijfsobject in gebruik

Boomgaardstraat

9

1

513200000039577

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamesplein

1

a

1

513200000039578

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamesplein

2

a

1

513200000040613

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamessingel

1

a

1

513200000043858

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamessingel

17

1

513200000040616

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamessingel

27

1

513200000041071

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Jamessingel

29

1

513200000043799

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

103

b

2

513200000043938

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

139

a

2

513200000004790

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

c

1

513200000004791

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

d

1

513200000004792

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

e

1

513200000004793

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

f

1

513200000004794

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

g

1

513200000004795

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

h

1

513200000004796

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

j

1

513200000004797

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

k

1

513200000004798

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

m

1

513200000004799

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

n

1

513200000004800

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

p

1

513200000004801

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

q

1

513200000004802

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

r

1

513200000004803

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

s

1

513200000004804

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

t

1

513200000004805

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

u

1

513200000041192

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

x

1

513200000004809

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martenssingel

143

y

1

513200000043576

Verblijfsobject in gebruik

Burgemeester Martensstraat

17

a

2

513200000005051

Verblijfsobject in gebruik

Cappenersteeg

12

1

513200000038714

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

1

1

513200000038723

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

10

1

513200000038724

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

11

1

513200000038725

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

12

1

513200000038726

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

13

1

513200000038727

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

14

1

513200000038728

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

15

1

513200000038730

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

16

1

513200000038729

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

17

1

513200000038731

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

18

1

513200000038732

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

19

1

513200000038715

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

2

1

513200000038733

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

20

1

513200000038734

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

21

1

513200000038716

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

3

1

513200000038717

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

4

1

513200000038718

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

5

1

513200000038719

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

6

1

513200000038720

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

7

1

513200000039375

Verblijfsobject in gebruik

Clarissenhof

8

1

513200000042488

Verblijfsobject in gebruik

Conventstraat

13

1

513200000005752

Verblijfsobject in gebruik

Conventstraat

5

a

1

513200000035488

Verblijfsobject in gebruik

Conventstraat

7

a

1

513200000005754

Verblijfsobject in gebruik

Conventstraat

7

1

513200000042487

Verblijfsobject in gebruik

Conventstraat

9

1

513200000041220

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

1

1

513200000041215

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

11

1

513200000041213

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

15

1

513200000041219

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

3

1

513200000041218

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

5

1

513200000041217

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

7

1

513200000041216

Verblijfsobject in gebruik

De Kwekerij

9

1

513200000017038

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

10

1

513200000017039

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

12

1

513200000038859

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

14

1

513200000038860

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

16

1

513200000038861

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

18

1

513200000017032

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

2

1

513200000038862

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

20

1

513200000038863

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

22

1

513200000038864

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

24

1

513200000038865

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

26

1

513200000038866

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

28

1

513200000017034

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

4

1

513200000017036

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

6

1

513200000017037

Verblijfsobject in gebruik

de Lange van Wijngaardenstraat

8

1

513200000013992

Verblijfsobject in gebruik

Derde kade

102

1

513200000042756

Verblijfsobject in gebruik

Doelenstraat

9

1

513200000038641

Verblijfsobject in gebruik

Drapiergang

5

1

513200000041282

Verblijfsobject in gebruik

Dubbele Buurt

11

b

1

513200000041284

Verblijfsobject in gebruik

Dubbele Buurt

11

d

1

513200000042971

Verblijfsobject in gebruik

Dubbele Buurt

2

1

513200000044324

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

Eerste Hieronymus van Alphenstraat

10

2

513200000013829

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

a

1

513200000013830

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

b

1

513200000013831

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

c

1

513200000013832

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

d

1

513200000013789

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

1

1

513200000013790

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

10

1

513200000013791

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

11

1

513200000013792

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

12

1

513200000013793

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

13

1

513200000013794

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

14

1

513200000013795

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

15

1

513200000013796

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

16

1

513200000013797

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

17

1

513200000013798

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

18

1

513200000013799

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

19

1

513200000013800

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

2

1

513200000013801

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

20

1

513200000013802

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

21

1

513200000013803

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

22

1

513200000013804

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

23

1

513200000013805

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

24

1

513200000013806

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

25

1

513200000013807

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

26

1

513200000013808

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

27

1

513200000013809

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

28

1

513200000013810

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

29

1

513200000013811

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

3

1

513200000013812

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

30

1

513200000013813

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

31

1

513200000013814

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

32

1

513200000013815

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

33

1

513200000013816

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

34

1

513200000013817

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

35

1

513200000013818

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

36

1

513200000013819

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

37

1

513200000013820

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

38

1

513200000013821

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

39

1

513200000013822

Verbouwing verblijfsobject

Eerste kade

1

4

1

513200000013823

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

40

1

513200000013824

Verbouwing verblijfsobject

Eerste kade

1

5

1

513200000013825

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

6

1

513200000013826

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

7

1

513200000013828

Verblijfsobject in gebruik

Eerste kade

1

9

1

513200000007425

Verblijfsobject in gebruik

Elizabeth Wolffstraat

3

a

1

513200000007424

Verblijfsobject in gebruik

Elizabeth Wolffstraat

3

1

513200000040752

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

110

a

1

513200000040271

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

110

1

513200000042975

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

28

a

1

513200000043690

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

34

b

2

513200000043691

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

34

c

2

513200000043692

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

34

d

2

513200000043693

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

34

e

2

513200000043688

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

34

2

513200000043695

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

35

a

2

513200000043699

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

35

e

2

513200000043868

Verblijfsobject gevormd

Fluwelensingel

45

a

2

513200000043975

Verblijfsobject in gebruik

Fluwelensingel

94

a

2

513200000039165

Verblijfsobject in gebruik

F.W. Reitzstraat

58

a

1

513200000023640

Verblijfsobject in gebruik

F.W. Reitzstraat

58

1

513200000008389

Verblijfsobject in gebruik

Geertje den Bultsteeg

3

1

513200000043585

Verblijfsobject in gebruik

Geuzenstraat

3

a

1

513200000042650

Verblijfsobject in gebruik

Graaf Florisweg

39

1

513200000011323

Verblijfsobject in gebruik

Herpstraat

12

1

513200000036749

Verblijfsobject in gebruik

Hoefsteeg

12

a

1

513200000036750

Verblijfsobject in gebruik

Hoefsteeg

14

1

513200000011719

Verblijfsobject in gebruik

Hof van Adriaan

10

1

513200000011720

Verblijfsobject in gebruik

Hof van Adriaan

12

1

513200000011721

Verblijfsobject in gebruik

Hof van Adriaan

14

1

513200000011718

Verblijfsobject in gebruik

Hof van Adriaan

8

1

513200000038735

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

100

1

513200000040420

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

a

1

513200000040417

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

b

1

513200000040419

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

c

1

513200000040418

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

d

1

513200000040416

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

e

1

513200000040421

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

117

1

513200000040422

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

119

c

1

513200000040424

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

119

1

513200000040411

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

121

a

1

513200000040413

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

121

b

1

513200000040415

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

121

c

1

513200000040414

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

121

d

1

513200000042973

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

131

a

1

513200000043908

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

141

1

513200000043003

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

169

a

1

513200000043004

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

169

b

1

513200000043002

Verblijfsobject gevormd

Hoge Gouwe

169

1

513200000041544

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

181

a

1

513200000041545

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

181

b

1

513200000041546

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

181

c

1

513200000041547

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

181

d

1

513200000041543

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

181

1

513200000036984

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

2

1

513200000039152

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

25

a

1

513200000043170

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

61

a

1

513200000043171

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

61

b

1

513200000043169

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

61

1

513200000043173

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

63

a

1

513200000043174

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

63

b

1

513200000043172

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

63

1

513200000043176

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

65

a

1

513200000043177

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

65

b

1

513200000043178

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

65

c

1

513200000043179

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

65

d

1

513200000043175

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

65

1

513200000011806

Verblijfsobject in gebruik

Hoge Gouwe

97

1

513200000041270

Verblijfsobject in gebruik

Hoogstraat

18

a

1

513200000041271

Verblijfsobject in gebruik

Hoogstraat

18

b

1

513200000041272

Verblijfsobject in gebruik

Hoogstraat

18

c

1

513200000044748

Verblijfsobject in gebruik

Hoogstraat

22

1

513200000011983

Verblijfsobject in gebruik

Houtenstraat

19

1

513200000011985

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

1

a

1

513200000042690

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

1

b

1

513200000042691

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

1

c

1

513200000040768

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

3

a

1

513200000040767

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

3

1

513200000040770

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

4

a

1

513200000040769

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

4

1

513200000040772

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

5

a

1

513200000040771

Verblijfsobject in gebruik

Houtmansgracht

5

1

513200000042907

Verblijfsobject in gebruik

IJssellaan

112

1

513200000042908

Verblijfsobject in gebruik

IJssellaan

114

1

513200000039157

Verblijfsobject in gebruik

IJssellaan

2

c

1

513200000034109

Verblijfsobject in gebruik

IJssellaan

38

1

513200000012642

Verblijfsobject in gebruik

Jan van Beaumontstraat

2

1

513200000044091

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

1

2

513200000042889

Verblijfsobject in gebruik

Jan Verzwollestraat

10

1

513200000042890

Verblijfsobject in gebruik

Jan Verzwollestraat

12

1

513200000042891

Verblijfsobject in gebruik

Jan Verzwollestraat

14

1

513200000042892

Verblijfsobject in gebruik

Jan Verzwollestraat

16

1

513200000013001

Verblijfsobject in gebruik

Jan Verzwollestraat

17

1

513200000042893

Verblijfsobject in gebruik

Jan Verzwollestraat

18

1

513200000044249

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

20

2

513200000044250

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

22

2

513200000044251

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

24

2

513200000044252

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

26

2

513200000044253

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

28

2

513200000044254

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

30

2

513200000044255

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

32

2

513200000044326

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

4

a

2

513200000044325

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

4

2

513200000044328

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

6

a

2

513200000044327

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

6

2

513200000044330

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

8

a

2

513200000044329

Verblijfsobject gevormd

Jan Verzwollestraat

8

2

513200000044333

Verblijfsobject in gebruik

Jeruzalemstraat

5

1

513200000013082

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

13

1

513200000013084

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

15

1

513200000013086

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

17

1

513200000013087

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

19

1

513200000013088

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

21

1

513200000013104

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

47

1

513200000013105

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

49

1

513200000013106

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

51

1

513200000013107

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

53

1

513200000013076

Verblijfsobject in gebruik

Johan den Haenstraat

7

a

1

513200000038534

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

1

1

513200000037941

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

10

1

513200000038539

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

11

1

513200000037940

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

12

1

513200000038540

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

13

1

513200000037939

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

14

1

513200000038541

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

15

1

513200000037938

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

16

1

513200000038542

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

17

1

513200000038543

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

19

1

513200000037945

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

2

1

513200000038544

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

21

1

513200000038545

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

23

1

513200000038546

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

25

1

513200000038547

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

27

1

513200000038548

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

29

1

513200000038535

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

3

1

513200000038549

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

31

1

513200000038550

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

33

1

513200000038551

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

35

1

513200000038552

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

37

1

513200000038553

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

39

1

513200000037944

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

4

1

513200000038536

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

5

1

513200000037943

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

6

1

513200000038537

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

7

1

513200000037942

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

8

1

513200000038538

Verblijfsobject in gebruik

Kandeelstraat

9

1

513200000014548

Verblijfsobject in gebruik

Karnemelksloot

127

1

513200000043859

Verblijfsobject in gebruik

Karnemelksloot

20

1

513200000043923

Verblijfsobject in gebruik

Karnemelksloot

48

2

513200000043924

Verblijfsobject in gebruik

Karnemelksloot

50

1

513200000042218

Verblijfsobject in gebruik

Karnemelksloot

6

a

1

513200000039046

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

10

a

1

513200000039047

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

10

b

1

513200000039045

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

10

1

513200000039049

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

11

a

1

513200000039048

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

11

b

1

513200000039050

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

11

1

513200000039052

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

12

a

1

513200000039053

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

12

b

1

513200000039051

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

12

1

513200000042884

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

13

b

1

513200000014618

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

15

a

1

513200000014673

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

55

a

1

513200000014677

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

59

1

513200000039044

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

9

a

1

513200000039043

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

9

1

513200000041196

Verblijfsobject in gebruik

Kattensingel

98

1

513200000044102

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

1

a

1

513200000044103

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

1

b

1

513200000044104

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

1

c

1

513200000044105

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

1

d

1

513200000044106

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

1

e

1

513200000044101

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

1

1

513200000040458

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

11

1

513200000039648

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

13

1

513200000039649

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

15

1

513200000039650

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

17

1

513200000040681

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

3

1

513200000040456

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

5

1

513200000014753

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

50

1

513200000014754

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

52

1

513200000015192

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

7

1

513200000040457

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

9

1

513200000014773

Verblijfsobject in gebruik

Kazernestraat

94

1

513200000040270

Verblijfsobject in gebruik

Kees Faessens Rolwagensteeg

20

1

513200000037204

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

10

a

1

513200000037205

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

10

b

1

513200000037203

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

10

1

513200000043123

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

11

a

1

513200000043124

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

11

b

1

513200000037207

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

12

a

1

513200000037208

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

12

b

1

513200000037206

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

12

1

513200000043125

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

13

1

513200000043878

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

35

1

513200000014860

Verblijfsobject in gebruik

Keizerstraat

42

1

513200000015124

Verblijfsobject in gebruik

Klein Amerika

1

a

1

513200000043396

Verblijfsobject in gebruik

Klein Amerika

17

2

513200000043397

Verblijfsobject in gebruik

Klein Amerika

18

2

513200000043398

Verblijfsobject in gebruik

Klein Amerika

19

2

513200000015142

Verblijfsobject in gebruik

Klein Amerika

26

2

513200000015160

Verblijfsobject in gebruik

Kleiweg

12

1

513200000040585

Verblijfsobject in gebruik

Kleiweg

18

b

1

513200000044712

Verblijfsobject gevormd

Kleiweg

18

c

1

513200000043543

Verblijfsobject gevormd

Kleiweg

43

a

1

513200000043544

Verblijfsobject gevormd

Kleiweg

43

b

1

513200000043545

Verblijfsobject gevormd

Kleiweg

43

c

1

513200000043546

Verblijfsobject gevormd

Kleiweg

43

d

1

513200000037593

Verblijfsobject in gebruik

Kleiweg

82

a

1

513200000039651

Verblijfsobject in gebruik

Kleiweg

82

t

1

513200000044563

Verblijfsobject in gebruik

Kleiwegstraat

33

1

513200000040670

Verblijfsobject in gebruik

Kolfwetering

119

a

1

513200000015946

Verblijfsobject in gebruik

Korte Dwarsstraat

1

a

1

513200000043887

Verblijfsobject in gebruik

Korte Groenendaal

12

1

513200000043900

Verblijfsobject in gebruik

Korte Groenendaal

2

a

1

513200000043901

Verblijfsobject in gebruik

Korte Groenendaal

2

b

1

513200000043794

Verblijfsobject gevormd

Korte Groenendaal

7

b

1

513200000043792

Verblijfsobject gevormd

Korte Groenendaal

7

1

513200000044487

Verblijfsobject in gebruik

Korte Noodgodsstraat

9

1

513200000042549

Verblijfsobject in gebruik

Korte Raam

1

a

1

513200000015998

Verblijfsobject in gebruik

Korte Raam

16

a

1

513200000016030

Verblijfsobject in gebruik

Korte Tiendeweg

24

1

513200000016033

Verblijfsobject in gebruik

Korte Tiendeweg

26

1

513200000036268

Verblijfsobject in gebruik

Korte Vest

2

a

1

513200000016038

Verblijfsobject in gebruik

Korte Vest

4

1

513200000042894

Verblijfsobject in gebruik

Kuiperstraat

25

a

1

513200000042895

Verblijfsobject in gebruik

Kuiperstraat

25

b

1

513200000042648

Verblijfsobject in gebruik

Kuiperstraat

48

b

1

513200000016343

Verblijfsobject in gebruik

Lafeberhof

1

1

513200000041425

Verblijfsobject in gebruik

Lafeberhof

12

a

1

513200000036990

Verblijfsobject in gebruik

Lage Gouwe

1

1

513200000039646

Verblijfsobject in gebruik

Lage Gouwe

146

1

513200000016452

Verblijfsobject in gebruik

Lage Gouwe

176

a

1

513200000043479

Verblijfsobject in gebruik

Lange Dwarsstraat

10

a

1

513200000043480

Verblijfsobject in gebruik

Lange Dwarsstraat

10

b

1

513200000044110

Verblijfsobject in gebruik

Lange Dwarsstraat

2

a

1

513200000044109

Verblijfsobject in gebruik

Lange Dwarsstraat

2

1

513200000016743

Verblijfsobject in gebruik

Lange Dwarsstraat

40

1

513200000042979

Verblijfsobject in gebruik

Lange Groenendaal

40

d

1

513200000041439

Verblijfsobject in gebruik

Lange Groenendaal

53

a

1

513200000044361

Verblijfsobject gevormd

Lange Groenendaal

56

b

1

513200000038853

Verblijfsobject in gebruik

Lange Noodgodsstraat

17

a

1

513200000038854

Verblijfsobject in gebruik

Lange Noodgodsstraat

17

b

1

513200000016875

Verblijfsobject in gebruik

Lange Noodgodsstraat

19

1

513200000016858

Verblijfsobject in gebruik

Lange Noodgodsstraat

2

1

513200000041188

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

1

1

513200000042689

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

111

1

513200000044822

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

27

1

513200000016943

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

30

1

513200000041273

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

38

1

513200000044087

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

39

1

513200000044089

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

43

1

513200000044075

Verblijfsobject in gebruik

Lange Tiendeweg

82

1

513200000039502

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

1

1

513200000039924

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

10

1

513200000039906

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

11

1

513200000039925

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

12

1

513200000039908

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

13

1

513200000039923

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

14

1

513200000039911

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

15

1

513200000039921

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

16

1

513200000039913

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

17

1

513200000039919

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

18

1

513200000039914

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

19

1

513200000039916

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

2

1

513200000039917

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

20

1

513200000039912

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

21

1

513200000039926

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

22

1

513200000039909

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

23

1

513200000039907

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

25

1

513200000039905

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

27

1

513200000039903

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

29

1

513200000039910

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

3

1

513200000039901

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

31

1

513200000039918

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

4

1

513200000039900

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

5

1

513200000039920

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

6

1

513200000039902

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

7

1

513200000039922

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

8

1

513200000039904

Verblijfsobject in gebruik

Lazarussteeg

9

1

513200000037249

Verblijfsobject in gebruik

Lem Dulstraat

81

1

513200000017993

Verblijfsobject in gebruik

Lombardsteeg

12

1

513200000043503

Verblijfsobject gevormd

Manege

1

2

513200000043508

Verblijfsobject gevormd

Manege

11

2

513200000043509

Verblijfsobject gevormd

Manege

13

2

513200000043510

Verblijfsobject gevormd

Manege

15

2

513200000043511

Verblijfsobject gevormd

Manege

17

2

513200000043512

Verblijfsobject gevormd

Manege

19

2

513200000043513

Verblijfsobject gevormd

Manege

21

2

513200000043514

Verblijfsobject gevormd

Manege

23

2

513200000043515

Verblijfsobject gevormd

Manege

25

2

513200000043516

Verblijfsobject gevormd

Manege

27

2

513200000043517

Verblijfsobject gevormd

Manege

29

2

513200000043504

Verblijfsobject gevormd

Manege

3

2

513200000043518

Verblijfsobject gevormd

Manege

31

2

513200000043519

Verblijfsobject gevormd

Manege

33

2

513200000043520

Verblijfsobject gevormd

Manege

35

2

513200000043521

Verblijfsobject gevormd

Manege

37

2

513200000043522

Verblijfsobject gevormd

Manege

39

2

513200000043523

Verblijfsobject gevormd

Manege

41

2

513200000043524

Verblijfsobject gevormd

Manege

43

2

513200000043525

Verblijfsobject gevormd

Manege

45

2

513200000043526

Verblijfsobject gevormd

Manege

47

2

513200000043527

Verblijfsobject gevormd

Manege

49

2

513200000043505

Verblijfsobject gevormd

Manege

5

2

513200000043528

Verblijfsobject gevormd

Manege

51

2

513200000043506

Verblijfsobject gevormd

Manege

7

2

513200000043507

Verblijfsobject gevormd

Manege

9

2

513200000043683

Verblijfsobject in gebruik

Markt

11

a

1

513200000018685

Verbouwing verblijfsobject

Markt

60

1

513200000044697

Verblijfsobject gevormd

Markt

61

b

1

513200000044698

Verblijfsobject gevormd

Markt

61

c

1

513200000044699

Verblijfsobject gevormd

Markt

61

d

1

513200000044700

Verblijfsobject gevormd

Markt

61

e

1

513200000044701

Verblijfsobject gevormd

Markt

61

f

1

513200000044702

Verblijfsobject gevormd

Markt

61

h

1

513200000044703

Verblijfsobject gevormd

Markt

61

j

1

513200000044704

Verblijfsobject gevormd

Markt

61

k

1

513200000044705

Verblijfsobject gevormd

Markt

61

m

1

513200000041819

Verblijfsobject in gebruik

Markt

9

1

513200000038939

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

11

1

513200000038940

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

13

1

513200000038941

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

15

1

513200000038942

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

17

1

513200000038529

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

2

1

513200000038935

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

3

1

513200000038936

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

5

1

513200000038937

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

7

1

513200000038938

Verblijfsobject in gebruik

Messenmakerssteegje

9

1

513200000019232

Verblijfsobject in gebruik

Minderbroederssteeg

14

1

513200000019233

Verblijfsobject in gebruik

Minderbroederssteeg

16

1

513200000019437

Verblijfsobject in gebruik

Molenwerf

7

1

513200000043898

Verblijfsobject gevormd

Naaierstraat

28

c

1

513200000043899

Verblijfsobject gevormd

Naaierstraat

28

d

1

513200000043971

Verblijfsobject gevormd

Naaierstraat

31

a

1

513200000043972

Verblijfsobject gevormd

Naaierstraat

31

b

1

513200000044569

Verblijfsobject in gebruik

Naaierstraat

31

13

1

513200000044570

Verblijfsobject in gebruik

Naaierstraat

31

14

1

513200000020068

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwe Markt

65

1

513200000042646

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwe Veerstal

1

1

513200000020151

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwe Veerstal

15

1

513200000042969

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

20

a

1

513200000042970

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

20

b

1

513200000043855

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

218

a

1

513200000041684

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

22

a

1

513200000020000

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

228

1

513200000044507

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

308

a

1

513200000044508

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

308

b

1

513200000044509

Verblijfsobject in gebruik

Nieuwehaven

308

c

1

513200000039510

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

10

1

513200000039603

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

12

1

513200000039606

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

14

1

513200000039604

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

16

1

513200000039605

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

18

1

513200000039607

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

20

1

513200000042699

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

1

1

513200000042706

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

101

1

513200000042707

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

102

1

513200000042708

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

103

1

513200000042709

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

104

1

513200000042710

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

105

1

513200000042700

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

2

1

513200000042711

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

201

1

513200000042712

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

202

1

513200000042713

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

203

1

513200000042714

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

204

1

513200000042715

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

205

1

513200000042701

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

3

1

513200000042702

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

4

1

513200000042703

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

5

1

513200000042704

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

6

1

513200000042705

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

7

1

513200000042698

Verblijfsobject in gebruik

Nonnenwater

8

1

513200000044530

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

1

2

513200000044535

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

101

2

513200000044536

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

102

2

513200000044537

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

103

2

513200000044538

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

104

2

513200000044539

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

105

2

513200000044540

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

106

2

513200000044531

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

2

2

513200000044541

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

201

2

513200000044542

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

202

2

513200000044543

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

203

2

513200000044544

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

204

2

513200000044545

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

205

2

513200000044546

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

206

2

513200000044532

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

3

2

513200000044547

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

301

2

513200000044548

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

302

2

513200000044549

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

303

2

513200000044550

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

304

2

513200000044551

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

305

2

513200000044552

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

306

2

513200000044533

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

4

2

513200000044534

Verblijfsobject gevormd

Noothoven van Goorstraat

1

5

2

513200000020402

Verblijfsobject in gebruik

Noothoven van Goorstraat

10

1

513200000042204

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

a

1

513200000042205

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

b

1

513200000042206

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

c

1

513200000042207

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

d

1

513200000042208

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

e

1

513200000042209

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

f

1

513200000042210

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

g

1

513200000042211

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

h

1

513200000042212

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

j

1

513200000042213

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

k

1

513200000042214

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

l

1

513200000042215

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

m

1

513200000042216

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

n

1

513200000043389

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

13

p

1

513200000043903

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

17

b

1

513200000043904

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

17

c

1

513200000043801

Verblijfsobject gevormd

Oosthaven

53

a

1

513200000043802

Verblijfsobject gevormd

Oosthaven

53

b

1

513200000043803

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

Oosthaven

53

c

1

513200000043804

Verblijfsobject in gebruik

Oosthaven

53

d

1

513200000043805

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

Oosthaven

53

e

1

513200000043806

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

Oosthaven

53

f

1

513200000043807

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)

Oosthaven

53

g

1

513200000040773

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

11

1

513200000042735

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

12

a

1

513200000042736

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

12

b

1

513200000042737

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

12

c

1

513200000042738

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

12

d

1

513200000040774

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

13

1

513200000040775

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

15

1

513200000040776

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

17

1

513200000040777

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

19

1

513200000039448

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

a

1

513200000039449

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

b

1

513200000039450

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

c

1

513200000039451

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

d

1

513200000039452

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

e

1

513200000039453

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

f

1

513200000039454

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

g

1

513200000039792

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

h

1

513200000039447

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

2

1

513200000040778

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

21

1

513200000041195

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

23

1

513200000040779

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

25

1

513200000040780

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

27

1

513200000040781

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

29

1

513200000040782

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

31

1

513200000040783

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

33

1

513200000040784

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

35

1

513200000040785

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

37

1

513200000040786

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

39

1

513200000039461

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

a

1

513200000039460

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

b

1

513200000039459

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

c

1

513200000039458

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

d

1

513200000039457

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

e

1

513200000039456

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

f

1

513200000039455

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

g

1

513200000039793

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

h

1

513200000039462

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

4

1

513200000040787

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

41

1

513200000040788

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

43

1

513200000040789

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

45

1

513200000040790

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

47

1

513200000040791

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

49

1

513200000040792

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

51

1

513200000040793

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

53

1

513200000039464

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

a

1

513200000039465

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

b

1

513200000039466

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

c

1

513200000039467

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

d

1

513200000039794

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

e

1

513200000039463

Verblijfsobject in gebruik

Paradijs

6

1

513200000021746

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

124

1

513200000042793

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

13

1

513200000042794

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

15

1

513200000041921

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

16

5

1

513200000041922

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

16

6

1

513200000041920

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

16

1

513200000042795

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

19

1

513200000041965

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

a

1

513200000041966

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

b

1

513200000041968

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

d

1

513200000041969

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

e

1

513200000041970

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

29

f

1

513200000042791

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

3

1

513200000042792

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

7

1

513200000042229

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

88

1

513200000042230

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

90

1

513200000042231

Verblijfsobject in gebruik

Peperstraat

96

1

513200000037937

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

1

1

513200000039071

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

10

1

513200000039072

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

12

1

513200000039073

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

14

1

513200000039074

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

16

1

513200000039075

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

18

1

513200000039067

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

2

1

513200000039076

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

20

1

513200000039077

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

22

1

513200000039078

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

24

1

513200000039079

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

26

1

513200000039080

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

28

1

513200000037936

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

3

1

513200000039081

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

30

1

513200000039082

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

32

1

513200000039083

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

34

1

513200000039084

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

36

1

513200000039085

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

38

1

513200000039068

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

4

1

513200000041129

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

40

1

513200000041151

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

42

1

513200000041131

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

44

1

513200000041132

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

46

1

513200000041133

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

48

1

513200000041134

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

50

1

513200000041135

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

52

1

513200000041143

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

54

1

513200000041144

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

56

1

513200000041136

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

58

1

513200000039069

Verblijfsobject in gebruik

Plateelstraat

6

1

513200000041137