Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2020, 312947Beschikkingen | afhandelingAan de Dijk 23 - Verleende Omgevingsvergunning

Omschrijving (incl. locatie):

Aan de Dijk 23, 6049 MB Herten: plaatsen dakkapel

 

Activiteit(en):

bouwen van een bouwwerk

 

Registratienummer:

123199-2020

 

Datum bekendmaking besluit:

24 november 2020

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX ROERMOND. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit. Tot 6 januari 2021 is het mogelijk bezwaar aan te tekenen.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

 

Voorlopige voorzieningen

Wanneer bezwaar is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, daarnaast een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, afdeling Publiekrecht, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • -

  de naam en het adres van de indiener;

 • -

  de dagtekening van het bezwaar;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht (en eventueel de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Bij het verzoekschrift dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

Voor het verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven.

Burgers kunnen ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor precieze voorwaarden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cluster Vergunning toezicht en handhaving, telefoonnummer (0475) 35 92 57. Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien bij het omgevingsloket in het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond.