Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2020, 312896Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafonds 2021

De raad van de gemeente Beemster,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020,

 

gelet op het aagenomen amendement verhogen cultuurbudgetten 1

 

B E S L U I T:

 

De subsidieplafonds 2021 en de bijbehorende verdelingsmaatstaven als volgt geamendeerd vast te stellen:

 • a.

  Subsidieplafond 2021 € 622.651,- (+ eventuele verhoging van OAB-gelden)

 • b.

  Subsidieplafond Jeugdzorg2021 € 131.182,-

 • c.

  Subsidieplafond anti-discriminatie 2021 € 3.380,-

 • d.

  Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2021 € 95.865,-

 • e.

  Subsidieplafond Vluchtelingenwerk 2021 € 11.000,-

 • f.

  Subsidieplafond Brede School Beemster 2021, volledige rijksbijdrage combinatiefunctie.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 10 november 2020

H.C. Heerschop

voorzitter

M. Timmerman

griffier

Redactionele opmerking:

 

Verdelingsmaatstaven

Verdelingsmaatstaven zijn regels op grond waarvan de binnen een subsidieplafond beschikbare middelen worden verdeeld. De verdeling van de beschikbare subsidies voor 2021 vinden plaats volgens de volgende criteria:

 • periodieke subsidies zijn reeds aangevraagd voor 1 juni 2020. Periodieke subsidies dienen bij te dragen aan de realisatie van de op 27 mei 2014 vastgestelde doelstellingen uit het maatschappelijk beleidskader en zijn gericht op de daarin beschreven ambities. De activiteiten zijn zoveel mogelijk afgestemd binnen de beleidsvelden;

 • subsidieaanvragen voor projectsubsidies of waarderingssubsidies dienen bij te dragen aan de realisatie van de op 27 mei 2014 vastgestelde doelstellingen uit het maatschappelijk beleidskader en deze zijn (indien mogelijk) afgestemd met partijen binnen de betreffende beleidsvelden. De ontwikkelingen in de samenleving – in de wijken en buurten, vanuit burgerinitiatieven, en vanuit het maatschappelijk middenveld – staan centraal in de uitvoering van de activiteiten. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen wordt aangesloten op wat daar speelt.

 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

AMENDEMENT

 

Raadsvergadering van:

10 november 2020

Behorende bij agendapunt:

10 en 12

Onderwerp:

Subsidieplafonds 2021, verhogen cultuurbudgetten

Gelezen het voorstel van het college d.d. 29 september 2020,

 

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.

 

Overwegende dat:

 • -

  De dringende financiële reden om eerder te bezuinigen op de subsidies voor culturele evenementen, verenigingen en theater niet meer aanwezig is;

 • -

  Naast de amateurkunstverenigingen ook evenementen en het theater financiële ondersteuning in de vorm van subsidie nodig hebben.

   

Stellen wij de raad van Beemster voor om het voorliggende ontwerp raadsbesluit als volgt te wijzen:

 • 1.

  De subsidie voor cultuur extra te verhogen met € 4.000 tot € 16.845, gedekt uit de algemene reserve.

 • 2.

  Het voorgestelde subsidieplafond voor Thema 3 daarmee uitkomt op € 244.652.

 • 3.

  De subsidieplafonds 2021 en de bijbehorende verdelingsmaatstaven als volgt vast te stellen:

  • a.

   Subsidieplafond 2021 € 622.651 ,- (+ eventuele verhoging van OAB-gelden)

  • b.

   Subsidieplafond Jeugdzorg2021 € 131.182,-

  • c.

   Subsidieplafond anti-discriminatie 2021 € 3.380,-

  • d.

   Subsidieplafond Cliëntondersteuning 2021 € 95.865,-

  • e.

   Subsidieplafond Vluchtelingenwerk 2021 € 11.000,-

  • f.

   Subsidieplafond Brede School Beemster 2021, volledige rijksbijdrage combinatiefunctie.

 

Fracties

 

PvdA/GroenLinks

VVD

D66

CDA

BPP