Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019-2023, Ruimte om te doen: werk in uitvoering

 

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden maakt bekend dat in zijn vergadering van 17 september 2019 het ‘Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019-2023, Ruimte om te doen: werk in uitvoering’ (hierna: beleidsplan) heeft vastgesteld. Met de vaststelling van het Beleidsplan vervalt het beleidsdocument ‘Handhavingsbeleid gemeente Coevorden 2014-2018’.

 

De wettelijke grondslag waarop de regeling is gebaseerd is artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. Het beleidsplan treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 17 september 2019. Het beleidsplan is bekend gemaakt in het elektronisch gemeenteblad. Het beleidsplan is ook te vinden op de website van de gemeente Coevorden: https://www.coevorden.nl/vergunningen . Voor nadere informatie kunt u terecht bij het team Omgevingsontwikkeling/cluster handhaving, telefoonnummer 14 0524.

 

Het beleidsplan

In het beleidsplan zijn visies, beleidskaders, sturing en uitvoering van de vergunning, toezicht en handhaving (VTH)-taken met elkaar in verbinding gebracht op een manier zoals dat passend is bij de gemeente Coevorden en de gemeenschap van Coevorden. Het plan gaat over hoe de gemeente keuzes maakt in de manier waarop vergunningaanvragen worden beoordeeld, hoe zij wenst te sturen op naleving van de regels, maar ook hoe de gemeente de VTH-taken inzet om doelstellingen uit het collegeprogramma en gemeentelijk beleid te bereiken.

Het beleidsplan bevat de wettelijke- en beleidskaders voor de uitvoering van de VTH-taken, een risicoanalyse en prioriteiten van al onze wettelijke taken. Omdat niet alle VTH taken volledig uitgevoerd kunnen worden is in het beleidsplan aangegeven aan welke taken hoge, gemiddelde of lagere prioriteit wordt toegekend.

Het beleidsplan wordt jaarlijks nader uitgewerkt in een VTH uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven hoe de bij de gemeente beschikbare capaciteit, met inachtneming van de prioriteiten, zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. In het uitvoeringsprogramma kunnen ook taken worden opgenomen waaraan gedurende een jaar bijzondere aandacht zal worden geschonken (speerpunten/projecten).

Coevorden, 24 november 2020

Naar boven