Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen (Verordening graf- en begraafrechten Ede 2021)

De raad van de gemeente Ede:

gelezen het voorstel "Belastingverordeningen 2021" van burgemeester en wethouders d.d. 13-10-2020, met zaaknummer 169131;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen: de Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

- begraafplaats, particulier graf, algemeen graf, asbus, urn, particulier urnengraf of particuliere urnennis, grafbedekking, beheerder, rechthebbende en gebruiker:

hetgeen de Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016 hieronder verstaat;

- particuliere urnenruimte:

een particulier urnengraf of een particuliere urnennis, waarin een urn en/of asbus kan worden geplaatst.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor door de gemeente verleende diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van:

 • a.

  degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of

 • b.

  degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt als bedoeld in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar, of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,-.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Tijdstip en termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten, behoudens het bepaalde in het tweede lid, worden voldaan op het tijdstip, waarop het gebruik een aanvang neemt of een dienst, als bedoeld in artikel 2, wordt verleend.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moet het jaarlijks onderhoudsrecht bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel worden voldaan binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening graf- en begraafrechten 2020’ van 14 november 2019, bekendgemaakt op 22 november 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening graf- en begraafrechten Ede 2021'.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2020, zaaknummer 169131,

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1: Tarieventabel bij 'Verordening graf- en begraafrechten Ede 2021

 

Tarieventabel bij 'Verordening graf- en begraafrechten Ede 2021

art.

HOOFDSTUK 1

Tarief

Verlenen van rechten tot begraven, bijzetten van asbussen en het plaatsen van een grafteken

1.1

Voor het verlenen van een uitsluitend recht om in een bepaald graf of bepaalde urnenruimte te doen begraven, respectievelijk asbussen te doen bijzetten wordt geheven:

1.1.1

Voor de tijd van tien jaren:

a.

voor een particulier graf, bestemd voor het begraven van ten hoogste:

1

twee overledenen van twaalf jaar en ouder

€ 528,00

2

twee overledenen jonger dan twaalf jaren

€ 184,00

3

drie overledenen van twaalf jaar en ouder

€ 786,00

4

drie overledenen jonger dan twaalf jaren

€ 270,00

b.

voor een particuliere urnenruimte, bestemd voor het doen bijzetten van ten hoogste drie asbussen

€ 354,00

c.

voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen

€ 162,00

d.

voor het plaatsen van een urnennis ten behoeve van asbussen

€ 430,00

1.1.2

Voor de tijd van twintig jaren:

a.

voor een particulier graf, bestemd voor het begraven van ten hoogste:

1

twee overledenen van twaalf jaar en ouder

€ 1.044,00

2

twee overledenen jonger dan twaalf jaren

€ 356,00

3

drie overledenen van twaalf jaar en ouder

€ 1.560,00

4

drie overledenen jonger dan twaalf jaren

€ 528,00

b.

voor een particuliere urnenruimte, bestemd voor het doen bijzetten van ten hoogste drie asbussen

€ 696,00

c.

voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen

€ 162,00

1.1.3

Voor de tijd van dertig jaren:

a.

voor een particulier graf, bestemd voor het begraven van ten hoogste:

1

twee overledenen van twaalf jaar en ouder

€ 1.560,00

2

twee overledenen jonger dan twaalf jaren

€ 528,00

3

drie overledenen van twaalf jaar en ouder

€ 2.334,00

4

drie overledenen jonger dan twaalf jaren

€ 786,00

b.

voor een particuliere urnenruimte, bestemd voor het doen bijzetten van ten hoogste drie asbussen

€ 1.038,00

c.

voor het plaatsen van een keldertje ten behoeve van asbussen

€ 162,00

1.1.4

Voor het begraven van een overledene of bijzetten van een asbus in een particulier graf boven het aantal (2 of 3) waarvoor de in onderdeel 1.1.1a, dan wel in onderdeel 1.1.2a, dan wel in onderdeel 1.1.3a, vermelde grafrechten zijn betaald, wordt per begraving of per bijzetting geheven:

€ 516,00

1.1.5

Voor de tijd van vijftig jaren op het terrein ingericht voor 'natuurlijk' begraven:

a.

voor een particuliergraf, bestemd voor het begraven van ten hoogste:

1

twee overledenen van twaalf jaar en ouder, naast elkaar, in één graf

€ 3.868,00

2

twee overledenen jonger dan twaalf jaar, naast elkaar, in één graf

€ 1.940,00

b.

voor een particuliere urnenruimte, bestemd voor het doen bijzetten van ten hoogste drie asbussen naast elkaar

€ 1.940,00

1.1.6

Voor het begraven van een overledene of het bijzetten van een asbus in een natuurlijk graf boven het aantal waarvoor de in onderdeel 1.1.5, letter a vermelde bedragen zijn betaald, wordt per begraving of bijzetting geheven:

a.

voor een particuliergraf bestemd voor het begraven van:

1

overledenen van twaalf jaar en ouder, per overledene

€ 1.940,00

2

overledenen jonger dan van twaalf jaar, per overledene

€ 976,00

met dien verstande dat maximaal drie personen in een graf kunnen worden begraven.

b.

voor het bijzetten in een particulier graf, tarief per asbus

€ 976,00

met dien verstande dat maximaal drie personen in een graf kunnen worden begraven dan wel bijgezet.

1.1.7

Voor onbepaalde tijd grafrecht op het terrein speciaal ingericht voor 'natuur' begraven:

a.

voor een particuliergraf, bestemd voor het begraven van ten hoogste:

1

één overledene van twaalf jaar en ouder

€ 3.636,00

2

één overledene jonger dan twaalf jaar

€ 1.824,00

b.

voor een particuliere urnenruimte, bestemd voor het doen bijzetten van één afbreekbare asbus

€ 918,00

1.2

Toeslagen bij uitgifte

1.2.1

Indien het uitsluitend recht, als bedoeld in de onderdelen 1.1.1, 1.1.2 of 1.1.3 wordt verkregen voor een graf voor een overledene van 12 jaar of ouder, gelegen buiten de aangewezen volgorde als bedoeld in de Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016, is verschuldigd:

€ 860,00

1.2.2

Indien het uitsluitend recht, als bedoeld in de onderdelen 1.1.1, 1.1.2 of 1.1.3 wordt verkregen voor een graf voor een overledene jonger dan 12 jaar of voor een urnenruimte, gelegen buiten de aangewezen volgorde als bedoeld in de Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016, is verschuldigd:

€ 430,00

1.2.3

Indien het uitsluitend recht, als bedoeld in de onderdelen 1.1.1, 1.1.2 of 1.1.3 wordt verkregen voor een reserveringsaankoop van een graf voor een overledene van 12 jaar of ouder gelegen binnen de aangewezen volgorde als bedoeld in de Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016, is verschuldigd:

€ 860,00

1.2.4

Indien het uitsluitend recht, als bedoeld in de onderdelen 1.1.1, 1.1.2 of 1.1.3 wordt verkregen voor een reserveringsaankoop van een graf voor een overledene jonger dan 12 jaar of een urnenruimte gelegen binnen de aangewezen volgorde als bedoeld in de Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016, is verschuldigd:

€ 430,00

1.3

Bij het verlengen van het recht op een graf of urnenruimte, worden voor ieder tienjarig tijdvak de volgende tarieven geheven.

a.

graf, 2 overledenen, 12 jaar en ouder;

€ 528,00

b.

graf, 3 overledenen, 12 jaar en ouder;

€ 786,00

c.

graf, 2 overledenen, jonger dan 12 jaar;

€ 182,00

d.

graf, 3 overledenen, jonger dan 12 jaar;

€ 270,00

e.

urnenruimte;

€ 354,00

f.

voor een 'natuurlijk' graf voor overledenen van twaalf jaar en ouder:

€ 786,00

g.

voor een 'natuurlijk' graf voor overleden jonger dan twaalf jaar of een urnengraf;

€ 398,00

1.4

Bij omzetting van een recht voor twee personen naar een recht voor drie personen wordt het verschil tussen de betreffende tarieven verrekend.

1.5

Indien van het uitsluitend recht tot begraven in een bepaald graf respectievelijk het bijzetten van asbussen in een bepaalde urnenruimte afstand wordt gedaan ten behoeve van de gemeente, kan geen aanspraak worden gemaakt op enige vergoeding of compensatie.

HOOFDSTUK 2

Begraven van overledenen en het bijzetten van asbussen

2.1

Voor het begraven op de gewone uren van begraving als omschreven in de Beheersverordening begraafplaatsen wordt geheven, indien de begraving geschiedt in een particulier of algemeen graf van een overledene van:

a.

een foetus, zoals omschreven in de Nadere regel Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016

€ 102,00

b.

beneden het jaar, alsmede van een als levenloos aangegeven kind

€ 204,00

c.

een jaar tot beneden twaalf jaren

€ 408,00

d.

twaalf jaren en ouder

€ 816,00

2.2

Voor het bijzetten van een asbus op de gewone uren van bijzetting als omschreven in de Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016 wordt geheven, indien de bijzetting geschiedt in:

a.

een particulier graf

€ 248,00

b.

een particuliere urnenruimte

€ 248,00

2.3

Voor het begraven of het bijzetten buiten de reguliere uren bedoeld in artikel 10 Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016, worden de rechten als bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met:

€ 408,00

2.4

De rechten van onderdeel 2.1. worden niet geheven voor het begraven van als levenloos aangegeven kinderen of kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de overleden moeder in een kist worden begraven.

2.5

Voor het begraven van als levenloos aangegeven kinderen of kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tezamen in één kist worden begraven, worden de rechten van onderdeel 2.1 slechts eenmaal geheven.

2.6

Indien tegelijkertijd meer dan één overledene in een particulier graf wordt begraven of indien tegelijkertijd meer dan één asbus in een particulier graf wordt bijgezet, wordt voor het begraven van de tweede en eventueel volgende overledene of de bijzetting van de tweede en eventueel volgende asbus de helft van de in de onderdelen 2.1 en 2.2 genoemde rechten geheven.

2.7

De in onderdeel 2.3 vermelde rechten worden niet geheven, indien het tijdstip van begraven in het belang van de openbare orde of gezondheid door de burgemeester is vastgesteld.

HOOFDSTUK 3

Ruimen van graven op verzoek

3.1

Voor het op verzoek ruimen van een algemeen of particulier graf wordt geheven:

3.1.1

ten aanzien van een overledene, jonger dan 12 jaar (exclusief leges voor herbegraven of cremeren)

€ 430,00

3.1.2

ten aanzien van een overledene van 12 jaar of ouder (exclusief leges voor herbegraven of cremeren)

€ 860,00

3.2

Voor het lichten van een asbus wordt geheven

€ 112,00

3.3

Geen rechten worden geheven voor het op rechterlijk gezag lichten en weer in dezelfde grafruimte begraven van een stoffelijk overschot.

HOOFDSTUK 4

Algemeen onderhoud van de begraafplaats

4.1

Voor het algemene onderhoud van de begraafplaatsen wordt een eenmalige bijdrage geheven:

4.1.1

Voor een:

a.

algemeen graf

€ 234,00

b.

particulier graf voor overledene jonger dan twaalf jaren

€ 234,00

c.

particulier graf voor een overledene van twaalf jaar en ouder

€ 410,00

d.

particuliere urnenruimte

€ 234,00

4.1.2

Voor een graf of urnenruimte met een monument

a.

particulier graf voor een overledene jonger dan twaalf jaren

€ 424,00

b.

particulier graf voor een overledene van twaalf jaar en ouder

€ 728,00

c.

particuliere urnenruimte

€ 424,00

4.1.3

Voor een urnenhouder op een particuliere urnenruimte

€ 234,00

4.2

Voor het algemene onderhoud van de begraafplaats wordt voor een op een algemeen graf geplaatst grafteken of monument conform de afmetingen, zoals die bij of krachtens de Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016 voor een particulier graf zijn vastgesteld, geheven:

a.

voor een grafteken

€ 410,00

b.

voor een monument

€ 728,00

4.3

Voor een vergunning voor het plaatsen van een grafteken is verschuldigd:

€ 20,00

4.4

Toeslag voor het plaatsen van een grafteken of monument groter dan de maximummaten, zoals bedoeld in artikel 17 Nadere regel Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016

€ 430,00

4.5

Voor het verwijderen en vernietigen van een grafteken op verzoek van de rechthebbende wordt geheven

€ 212,00

4.6

Voor de toepassing van de tarieven van dit hoofdstuk worden graftekens en urnenhouders gelijkgesteld met monumenten indien ontheffing is verleend van de maximumhoogte, zoals deze krachtens de Beheerverordening begraafplaatsen Ede 2016 is vastgesteld.

HOOFDSTUK 5

Onderhouden van graven en urnenruimten

5.1

Het recht per jaar bedraagt voor het door de gemeente onderhouden van:

5.1.1

een grafbedekking op een algemeen graf (inclusief btw)

€ 44,00

5.1.2

een particulier graf met inbegrip van de daarop aangebrachte grafbedekking (inclusief btw)

€ 88,00

5.1.3

een particuliere urnenruimte met inbegrip van de daarop aangebrachte bedekking (inclusief btw)

€ 44,00

5.2

Het recht voor het door de gemeente onderhouden voor de tijd van tien jaren bedraagt voor:

5.2.1

een grafbedekking op een algemeen graf (inclusief btw)

€ 324,00

5.2.2

een particulier graf met inbegrip van de daarop aangebrachte grafbedekking (inclusief btw)

€ 648,00

5.2.3

een particuliere urnenruimte met inbegrip van de daarop aangebrachte bedekking (inclusief btw)

€ 324,00

5.3

Voor het onderhouden van een 'natuurlijk' graf wordt een eenmalig recht geheven van:

5.3.1

voor een graf voor een overledene van twaalf jaar en ouder (inclusief btw)

€ 430,00

5.3.2

voor een graf voor overledene jonger dan twaalf jaar of een urnengraf (inclusief btw)

€ 254,00

5.4

Er is geen recht verschuldigd voor het onderhoud van een 'natuur' graf

HOOFDSTUK 6

Diverse dienstverleningen

6.1

Voor het reserveren en vastleggen van extra begraaftijd of uitloop van het gebruik van de koffiekamer, gedenkzaal en/of overige ruimtes van de aula óf gebruik hiervan door derden, zonder begraving of bijzetting op een van de begraafplaatsen, wordt geheven

€ 264,00

6.2

Voor het beschikbaar stellen van het orgel tijdens het gebruik van de gedenkzaal wordt geheven (inclusief btw)

€ 78,00

6.3

Voor het gebruik van het audiosysteem in de gedenkzaal te Ede of Lunteren wordt geheven (inclusief btw)

€ 42,00

6.4

Voor het beschikbaar stellen van de mobiele geluidsapparatuur bij het graf wordt geheven (inclusief btw)

€ 36,00

6.5

Voor het gebruik van het LCD scherm in de gedenkzaal te Ede wordt geheven (inclusief btw)

€ 52,00

6.6

Voor het verstrekken van een geluidsopname van de plechtigheid in de aula of bij het graf wordt geheven (inclusief btw)

€ 20,00

6.7

Voor het verstrekken van een beeldopname van de plechtigheid in de aula wordt geheven (inclusief btw)

€ 40,00

6.8

Voor het luiden van de klokken van de burgerlijke gemeente wordt per keer geheven (inclusief btw)

€ 30,00

6.9

Voor het krijgen van toestemming om een grafkelder van een of meer particuliere graven in te richten, wordt het ingevolge Hoofdstuk 1 van deze tabel verschuldigde recht, per graf, verhoogd met

€ 1.738,00

6.10

Voor het gebruik van de familiekamer / opbaarruimte wordt per half uur of gedeelte hiervan geheven

€ 35,00

6.11

Voor het gebruik van de aula in Ede of Lunteren als condoleanceruimte buiten de reguliere tijd en/of als opbaarruimte uiterlijk 24 uur voor de teraardebestelling wordt hiervan geheven (mits hier geen belemmering optreedt voor andere diensten)

€ 200,00

6.12

Voor het gebruik van de aula in Ederveen of Otterlo als condoleanceruimte buiten de reguliere tijd en/of opbaarruimte uiterlijk 24 uur voor de teraardebestelling wordt hiervan geheven (mits hier geen belemmering optreedt voor andere diensten)

€ 144,00

6.13

Voor het gebruik van de condoleanceruimte, met of zonder keuken, wordt, per half uur of gedeelte hiervan geheven

€ 50,00

6.14

Voor het gebruik van de gedenkzaal van de aula in Ede wordt per uur of gedeelte daarvan geheven

€ 106,00

6.15

Voor het afdekken van de grafopening met dennengroen wordt geheven (inclusief btw)

€ 46,00

6.16

Voor het verstrekken van een extra naambordje wordt geheven, per stuk (inclusief btw)

€ 36,00

6.17

Voor het verrichten van diverse eenvoudige / handmatige werkzaamheden (zoals licht snoeiwerk) op verzoek van de rechthebbende, wordt geheven (inclusief btw)

€ 106,00

6.18

Voor de aanschaf van een herdenkingsvlinder (inclusief eventueel plaatsen op de foetushof)

€ 51,00

6.19

Voor het overboeken van particuliere graven of particuliere urnenruimten in het daartoe bestemde register wordt geheven

€12,00

Naar boven