Besluit gebruik bodycam gemeente Hoorn

 

Zaaknummer: 1827585

 

Gelezen het voorstel van Juridisch Administratief VVH

regels omtrent het gebruik van bodycams door handhavers van Team Veiligheid en Toezicht.

 

 • -

  gelet op artikel 125ter Ambtenarenwet juncto artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 

overwegende dat:

 • -

  gelet op artikel 125ter Ambtenarenwet en artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming mag van de gemeente Hoorn als goed werkgever worden verwacht dat zij de noodzakelijke voorzieningen treft zodat elke medewerker zo goed en veilig als mogelijk kan functioneren en de taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag kan vervullen;

 • -

  uit voorgaande evaluaties blijkt dat de inzet van flexibel cameratoezicht bijdraagt aan bescherming van (het gevoel van) eigen veiligheid van de handhavers van team Veiligheid en Toezicht;

 • -

  agressie en geweld een verhoogd risico vormen voor handhavers van team Veiligheid en Toezicht bij de controle en handhaving op wet- en regelgeving;

 • -

  ingeval van een (be)dreigende situatie de inzet van de bodycam tot de-escalatie kan leiden;

 • -

  als gevolg van het gebruik van de bodycam het toezicht en handhavingsinstrumentarium voor de handhavers van team Veiligheid en Toezicht wordt verbeterd;

 • -

  als gevolg van het gebruik van de bodycam de publieke veiligheid beter wordt geborgd;

 • -

  het gebruik van de bodycam concrete vraagstukken meebrengt rondom privacy van zowel de medewerkers als van de opgenomen betrokkenen en eventuele derden;

 • -

  het wenselijk is om kaders vast te stellen voor het opnemen met de bodycam, de opslag van het opgenomen beeld- en geluidsmateriaal en het bekijken van de opgenomen beelden;

 • -

  regels over gebruik van de bodycam zijn opgenomen in het “Protocol en instructie gebruik voor bodycams bij handhaving” (Hoorn, oktober 2018 versie aangepast januari 2019).

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 

Vast te stellen gebruik bodycam gemeente Hoorn

 

Artikel 1 Doel

 • 1.

  De bodycam wordt in het kader van goed werkgeverschap primair ingezet ter bevordering van de bescherming van de eigen veiligheid van de handhavers van team Veiligheid en Toezicht

 • 2.

  Secundair kunnen de beelden van de bodycam door het Openbaar Ministerie worden opgevraagd ter bewijsvoering in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

Artikel 2 Gebruik bodycam

 • 1.

  Bij gebruik van de bodycam wordt gehandeld conform het “Protocol en instructie gebruik voor bodycams bij handhaving” (Hoorn, oktober 2018, aangepast januari 2019 - bijlage 1 bij dit besluit);

 • 2.

  De beelden mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 • 3.

  Bij gebruik van beelden voor promotionele, educatieve of informatieve doeleinden worden derden onherkenbaar in beeld gebracht.

 

Artikel 3 Locaties

 • 1.

  Gegeven het uitgebreide werkterrein van de handhavers kan de bodycam worden ingezet op alle werkterreinen van de handhavers, deze terreinen bestaan uit:

 • a.

  Openbare ruimte;

 • b.

  Voor publiek toegankelijke ruimten;

 • 2.

  In geval opnames zijn gemaakt van een incident op de terreinen zoals bedoeld onder a en b van dit artikel worden andere personen (inclusief medewerkers), voor zover ze niets met het incident te maken hebben, onherkenbaar gemaakt.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gebruik bodycam gemeente Hoorn

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

 • door opname in het Gemeenteblad

 

Aldus vastgesteld, 17 november 2020

 

College van burgemeester en wethouders

 

de secretaris,                                     de burgemeester,

 

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Wij nemen samen met u het besluit door.

 

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Hoe maakt u bezwaar?

U stuurt uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 603, 1620 AR Hoorn.

 

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

 • de datum en uw handtekening.

 

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u,

 

Naar boven