Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2020, 310604Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Echt-Susteren - Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en PFAS bodemwaliteitskaart Regio Limburg Noord

Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 (incl. Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord) en PFAS Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord

De gemeenteraad van Echt-Susteren maakt bekend dat zij op 9 juli 2020 de Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 (inclusief bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart) heeft vastgesteld.

Tevens heeft het college van Burgemeester en Wethouders op 17 november 2020 de PFAS bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord vastgesteld.

Toelichting 

De Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 is een gemeenschappelijke nota van de 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. In de Nota staat hoe de regio omgaat met bodemverontreiniging en welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond. De Nota geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem en in de nota zijn lokale maximale waarden vastgesteld.

De Nota is onlosmakelijk verbonden met de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de bodemkwaliteit binnen een bepaald gebied is aangegeven. Een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk te maken.

Aangezien de op 9 juli vastgestelde bodemkwaliteitskaart nog geen uitspraak deed over de bodemkwaliteit met PFAS (het onderzoek naar de regionale achtergrondwaarden was destijds nog niet afgerond) heeft het college op 17 november de PFAS Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord vastgesteld.

Ter inzagelegging en inwerkingtreding 

De Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 (incl. bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart) alsmede de PFAS bodemkwaliteitskaart) liggen van 27 november 2020 tot en met 8 januari 2021 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt 55 te Echt. De gemeente Echt-Susteren werkt op afspraak. Voor het maken van een afspraak voor de inzage van stukken kunt u contact opnemen met het klantcontactcenter via telefoonnummer 0475-478478. De stukken kunnen ook digitaal worden ingezien op de webpagina www.echt-susteren.nl/bodeminformatie.

De Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 (incl. bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart), alsmede de PFAS bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord treden per 28 november 2020 in werking en vervangen de bestaande Nota bodembeheer Regio Maas en Roer, inclusief bodemkwaliteitskaart.

Beroep 

Tegen dit besluit van de gemeenteraad kan tot en met 8 januari 2021 door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het collegebesluit tot vaststelling van de PFAS bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord is een besluit van algemene strekking en een algemeen verbindend voorschrift. Dit betekent dat dit besluit niet vatbaar is voor bezwaar en/of beroep.