Gemeenteblad van Venray

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayGemeenteblad 2020, 310425Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning – uitgebreid - ontwerp (De Boterpot 7 te Merselo)

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens een besluit te nemen op de aanvraag De Boterpot 7 te Merselo - het oprichten van een ligboxenstal en het realiseren van een sleufsilo (HZ-OMV-2020-0318).

Dit voorgenomen besluit betreft de activiteit(en):

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

  • Milieu (vergunning)

U kunt de desbetreffende stukken inzien gedurende een periode van zes weken met ingang van 27 november 2020. Het is noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke zienswijze indienen. De zienswijze kunt u indienen bij Burgemeester en Wethouders. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar https://www.venray.nl/melding-klacht-bezwaar-en-zienswijze.

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

Ingrid Starmans