Ontwerp-Aanwijzingsbesluit Verbods- en losloopgebieden in de gemeente Alkmaar

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat de toelichting bij deze publicatie abusievelijk is weggevallen. De oorspronkelijke publicatie is op 11 november 2020 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2020, 294609.]

 

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar maakt bekend dat het college bij besluit van 10 november 2020 het Ontwerp-Aanwijzingsbesluit Verbods- en losloopgebieden in de gemeente Alkmaar met de daarbij behorende Hondenkaarten 1 tot en met 11 heeft vastgesteld. Op grond van artikel 4, tweede lid, van de Inspraakverordening van de gemeente Alkmaar wordt dit ontwerp-aanwijzingsbesluit voorbereid door het besluit met de daarbij behorende Hondenkaarten 1 tot en met 11 gedurende 4 weken ter inzage te leggen om ingezetenen en belanghebbenden gedurende deze periode de mogelijkheid te bieden om hun zienswijzen mondeling of schriftelijk over dit ontwerp-besluit naar voren te brengen.

Inzage en contact

Het Ontwerp- Aanwijzingsbesluit Verbods- en losloopgebieden in de gemeente Alkmaar en de daarbij behorende Hondenkaarten liggen vanaf 26 november 2020 gedurende 4 weken ter inzage op de locatie:

Stadskantoor, Informatiebalie, Mallegatsplein 10, te Alkmaar. Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Daartoe kunt u bellen met de gemeente Alkmaar. Telefoonnummer 14072.

Indienen zienswijze

Vanaf 26 november 2020 vangt de termijn van 4 weken voor het indienen van zienswijzen aan. Deze kunnen, bij voorkeur schriftelijk, worden gericht worden aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, t.a.v. de Unit Vastgoed, Gronden en Duurzaamheid, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Het Ontwerp- Aanwijzingsbesluit Verbods- en losloopgebieden in de gemeente Alkmaar en de daarbij behorende Hondenkaarten 1 tot en met 11 zijn als bijlagen bijgevoegd.

 

Naar boven