Gemeenteblad van Dinkelland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DinkellandGemeenteblad 2020, 309394Overige overheidsinformatieGemeente Dinkelland - Openbare vergadering van de Commissie Omgeving & Economie

 

 

Op dinsdag 1 december 2020 om 19.30 uur vergadert de raadscommissie Omgeving & Economie in het gemeentehuis van Dinkelland te Denekamp. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. De agenda is hieronder vermeld en staat ook op gemeenteraad.dinkelland.nl.

In verband met corona gelden er bij deze openbare vergadering beperkende maatregelen voor bezoekers, houdt u daar rekening mee. Er geldt een beperking op het aantal personen dat de vergadering in de raadszaal kan bijwonen. Verder geldt bij binnenkomst in de publieke hal van het gemeentehuis een mond-kapjesplicht.

Er is spreekrecht voor het publiek. Als u daar gebruik van wilt maken, meldt dit dan voorafgaand aan de vergadering bij de voorzitter mevrouw A.M.T. ten Dam of bij de griffier de heer O.J.R.J. Huitema. In verband met Covid19 kan van deze regeling worden afgeweken. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@dinkelland.nl.

U kunt de vergadering ook volgen op onze webcam via gemeenteraad.dinkelland.nl.

 

Agenda

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Informatie vanuit het college

Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht.

Portefeuille: wethouder Blokhuis, wethouder Brand

4. Rondvraag

Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te worden gemeld.

Portefeuille: wethouder Blokhuis, wethouder Brand

5. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Brandlichterweg 66d Denekamp”

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend medewerking te verlenen om op het perceel aan de Brandlichterweg 66d bedrijfs- en (grof) huishoudelijk afval van derden in te zamelen.

Portefeuille: wethouder Brand

6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Rossum, Pierikspad 1 en 3”

Met dit bestemmingsplan worden de bedrijfswoningen aan het Pierikspad 1 en 3 bestemd tot reguliere burgerwoningen met een bestemming “Wonen”.

Portefeuille: wethouder Brand

7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “ Lattrop , Dorpsstraat 23”

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om op het perceel Dorpsstraat 23 te Lattrop een bestaande opslagloods te slopen en ter plaatse een nieuwe woning met bijgebouw te kunnen realiseren.

Portefeuille: wethouder Brand

8. Voorstel inzake vaststellen grondcomplex en –exploitatie Denekamp Oost en Saasveld De Lenne

Voor de toekomstige woningbouwplannen Denekamp Oost en Saasveld De Lenne dient conform het Besluit Begroting en Verantwoording een tweetal grondcomplexen te worden ingesteld en de bijbehorende grondexploitaties te worden vastgesteld.

Portefeuille: wethouder Blokhuis

9. Sluiting

 

 

-

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp

Telefoon: 0541- 854100 Fax: 0541- 854320 E- mail: info@Dinkelland.nl