Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het subsidiëren van watertappunten op scholen (Subsidieregeling watertappunten scholen Rotterdam 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 2 november 2020, 20MO04770;

 

gelet op de artikelen 3, derde lid, 4, tweede lid, 5, tweede lid, 6, eerste lid en artikel 12, artikel 12a, eerste, tweede en derde lid en artikel 13 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014);

 

overwegende dat:

 • het bevorderen van een gezonde leefstijl en het tegengaan van overgewicht belangrijke beleidsdoelstellingen zijn van het college en het stimuleren van kraanwater drinken hieraan bijdraagt;

 • scholen via de rijkssubsidieregeling watertappunten 2020-2021 in aanmerking kunnen komen voor een financiële bijdrage van 75% van de kosten voor het realiseren van één of twee watertappunten op scholen;

 • het college als aanvulling op de tweede ronde van de rijkssubsidieregeling watertappunten 2020-2021 aan de Rotterdamse scholen een subsidiebijdrage beschikbaar stelt voor de resterende 25% van de kosten voor het realiseren van watertappunten;

 • het college het om die reden gewenst acht nadere regels vast te stellen voor de verstrekking van subsidies voor de aan de realisatie van watertappunten op de Rotterdamse scholen verbonden kosten;

 

besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

binnenwatertappunt: een watertappunt in een school;

buitenwatertappunt: een watertappunt op het schoolplein van de school;

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;

kosten: kosten voor het realiseren van één of twee watertappunten;

school: een school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam, inclusief scholen voor speciaal onderwijs;

schoolvestiging: de locatie waar het watertappunt gerealiseerd wordt;

watertappunt: een binnenwatertappunt of een buitenwatertappunt voor het tappen en drinken van schoon drinkwater.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de aanschaf, aanleg en onderhoud van één buitenwatertappunt dan wel van één of twee binnenwatertappunten.

 • 2.

  Het watertappunt is betrouwbaar, levert schoon drinkwater en is hygiënisch en robuust.

 • 3.

  Een buitenwatertappunt bevindt zich binnen een afstand van 5 meter tot de waterleiding.

 • 4.

  Een buitenwatertappunt bevindt zich in openbaar toegankelijk gebied.

 • 5.

  Bij het leasen van een binnenwatertappunt is de looptijd van het leasecontract vijf jaar of langer.

Artikel 4 Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan scholen die via Gezonde School rijkssubsidie hebben toegekend gekregen op basis van de tweede ronde van de subsidieregeling watertappunten 2020-2021.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van de in artikel 3 bedoelde activiteit en die resteren na aftrek van de bijdragen van derden.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Voor een buitenwatertappunt geldt een maximumbedrag van € 667 en voor een binnenwatertappunt geldt een maximumbedrag van € 334.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode 1 december 2020 tot en met 31 december 2021 een subsidieplafond van € 25.000.

 • 2.

  Het college kan de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Onverminderd artikel 5 van de SVR 2014 legt de aanvrager bij zijn aanvraag de volgende gegevens over:

  • a.

   naam schoolbestuur en nummer bevoegd gezag;

  • b.

   BRIN-locatienummer van de school;

  • c.

   naam en adres van de schoolvestiging waar het watertappunt geplaatst wordt;

  • d.

   statuten;

  • e.

   recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de aanvrager;

  • f.

   de toekenning van de rijkssubsidie watertappunten tweede ronde 2020-2021;

  • g.

   een gespecificeerde offerte van de kosten van het watertappunt of de watertappunten.

 • 2.

  Per aanvraag kan subsidie worden aangevraagd voor één schoolvestiging.

 • 3.

  Alleen volledige en tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie wordt, in afwijking van artikel 6, eerste lid, van de SVR 2014, vanaf 1 december 2020 tot en met 31 mei 2021 ingediend.

Artikel 11 Verplichtingen

Onverminderd de artikelen 12 en 12a van de SVR 2014 zijn aan de subsidieverlening de volgende verplichtingen verbonden:

 • a.

  het watertappunt is in het jaar 2021 gerealiseerd en in gebruik genomen;

 • b.

  de subsidieontvanger houdt het watertappunt in stand tot ten minste vijf jaar na de datum van de subsidievaststelling;

 • c.

  de subsidieontvanger vraagt een aansluiting aan via mijnaansluiting.nl;

 • d.

  de subsidieontvanger zorgt bij de realisatie van een buitenwatertappunt in openbaar gebied voor afstemming met en toestemming van de gemeente over de exacte locatie van plaatsing.

Artikel 12 Subsidievaststelling

Een subsidie wordt direct bij verlening vastgesteld.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 31 december 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de reeds verleende subsidies.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling watertappunten scholen Rotterdam 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 18 november 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting subsidieregeling watertappunten scholen Rotterdam 2021

 

Algemene toelichting

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van watertappunten in scholen en op schoolpleinen in Nederland. Via de tweede ronde van de rijkssubsidieregeling watertappunten 2020-2021 kunnen scholen maximaal driekwart van de kosten vergoed krijgen voor het realiseren van een watertappunt. Het gaat hierbij om één buitenwatertappunt dan wel één of twee binnenwatertappunten.

 

Aanvullend op de rijkssubsidie biedt de gemeente Rotterdam een eenmalige subsidie. Rotterdamse scholen die rijkssubsidie toegekend hebben gekregen, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van de resterende 25% van de kosten van een watertappunt. Dit gebeurt in het kader van het Gezond010: het akkoord en Lekker Fit!.

 

Subsidieaanvragers schieten de kosten van watertappunten zelf voor. In het geval van de rijkssubsidieregeling declareren subsidieaanvragers de gemaakte kosten via de Gezonde School nadat het watertappunt op het schoolplein in gebruik is genomen. Dit wijkt af van de onderhavige subsidieregeling waar de subsidie direct bij verlening wordt vastgesteld en de subsidiebijdrage per omgaande betaalbaar wordt gesteld.

 

Een watertappunt in school of op het schoolplein maakt het laagdrempeliger en toegankelijker voor kinderen om water te drinken. Dit draagt bij aan de doelstelling van het college om kinderen te stimuleren water te drinken en de consumptie van suikerrijke drankjes te verminderen. In bredere zin draagt dit bij aan het tegengaan van overgewicht en het bevorderen van gezonde leefstijl.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 3 Activiteiten

 

Eerste lid

De gemeente Rotterdam werkt samen met de waterbedrijven Evides en Dunea aan het realiseren van buitenwatertappunten in openbaar gebied. Met deze waterbedrijven heeft de gemeente samenwerkingsafspraken gemaakt over het onderhoud en beheer van buitenwatertappunten.

 

Tweede en derde lid

Geïnformeerd moet worden bij het waterbedrijf dat actief is in uw gebied, de waterbedrijven Evides dan wel Dunea, voor het maken van een weloverwogen keuze voor een geschikt watertappunt. Raadpleeg voor tips en meer informatie ook de watertaptoolkit op de website van de Gezonde School – Subsidieregeling Watertappunten.

 

Artikel 4 Doelgroep

 

Alle scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs inclusief scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam kunnen gebruik maken van de subsidieregeling watertappunten scholen Rotterdam 2021.

 

De Rotterdamse subsidie is een aanvulling op de rijkssubsidie. Scholen komen alleen voor Rotterdamse subsidie in aanmerking als zij via de tweede ronde van de rijkssubsidieregeling watertappunten 2020-2021 rijkssubsidie hebben toegekend gekregen. De aanvraagperiode voor rijkssubsidie liep van 23 september 2020 tot en met 14 oktober 2020. Uiterlijk 4 november 2020 is de uitslag van de toekenning van de rijkssubsidie gecommuniceerd naar scholen.

 

Scholen vragen de rijkssubsidie aan bij Gezonde School. De rijkssubsidieregeling is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht, en het programma Gezonde School voeren de rijksregeling uit.

 

Artikel 8 Wijze van verdeling

 

Eerste lid

De subsidieregeling kent een subsidieplafond van € 25.000 (artikel 7). Onderhavig artikel bevat de wijze waarop het beschikbare budget wordt verdeeld. De subsidieregeling kent bij de verstrekking van de subsidies het zogenaamde ‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt’ systeem. Dit houdt in dat er bij de verstrekking van de subsidie gekeken wordt naar wanneer de subsidieaanvragen zijn ontvangen. De datum van ontvangst van de complete subsidieaanvraag is dus bepalend. Zodra het subsidieplafond is bereikt kunnen er geen subsidies meer verleend worden. Het bereiken van het subsidieplafond levert een verplichte weigeringsgrond op ingevolge artikel 4:25, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 9 Aanvraag

 

Eerste lid

 

Onder f.

De subsidie is een aanvulling op de rijkssubsidie. Alleen de scholen die rijkssubsidie hebben toegekend gekregen via de tweede ronde van de rijkssubsidieregeling watertappunten 2020-2021 van Gezonde School, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De subsidieaanvrager dient daarom een bewijsstuk te overleggen waaruit de toekenning van de rijkssubsidie blijkt.

 

Onder g.

Uit de gespecificeerde offerte blijkt waarvoor subsidie wordt aangevraagd, voor een buiten- dan wel een binnenwatertappunt(-en). Op de offerte zijn naast de aanschaf-/aanlegkosten ook de onderhouds-/beheerkosten vermeld.

 

Lid 2.

De subsidieaanvrager vraagt subsidie aan voor iedere schoolvestiging afzonderlijk, ook wanneer een scholengemeenschap uit meerdere vestigingen bestaat. Subsidie aanvragen voor meerdere schoolvestigingen tegelijkertijd in eenzelfde subsidieaanvraag is niet mogelijk.

 

Artikel 11 Verplichtingen

 

De subsidieontvanger dient bij het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten zich te houden aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen. Dit betekent onder andere dat de subsidieontvanger zelf zorgt voor alle benodigde toestemmingen voor het realiseren van het watertappunt op de gewenste locatie. Verlening van de subsidie houdt niet automatisch in dat de benodigde toestemmingen zijn of zullen worden verleend.

 

Onder a.

In het geval van de rijkssubsidieregeling gelden mogelijk andere afspraken met betrekking tot de termijn waarbinnen het watertappunt gerealiseerd en in gebruik genomen moet zijn. Raadpleeg met betrekking tot de rijkssubsidieregeling voor meer informatie over de termijn van realisatie en ingebruikname van het watertappunt de website van Gezonde School Subsidieregeling Watertappunten.

 

Onder c.

De subsidieaanvrager vraagt een aansluiting aan via mijnaansluiting.nl. Het is belangrijk dat het verzoek om een aansluiting is voorzien van een tekening van de exacte locatie en waaruit blijkt dat het om een openbaar drinkwatertappunt gaat.

 

Onder d.

Naast het waterbedrijf wil ook de gemeente bij realisatie van buitenwatertappunten in openbaar gebied de exacte locatie van plaatsing weten. Voor deze locatie is overleg met en toestemming van de gemeente nodig. Hiervoor dient u contact op te nemen met Stadsbeheer Gebiedskantoor. Stadsbeheer is bereikbaar via het algemene e-mailadres van het desbetreffende gebiedskantoor.

 

 

Artikel 12 Subsidievaststelling

 

De subsidieontvanger hoeft geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen. Steekproefsgewijs kan gecontroleerd worden of de subsidieontvanger het watertappunt(-en) heeft gerealiseerd.

Naar boven