Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 30724Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Zuidlangeweg 3 in Oudemolen

 

Omschrijving project

Het legaliseren van een aanlegsteiger en het gebruik ten behoeve van diverse nevenactiviteiten

   

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

donderdag 6 februari 2020 tot en met woensdag 18 maart 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. Daarnaast zijn deze stukken in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0168.

 Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.