Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2020, 306371VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021.

 

 

 

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder marktlocaties verstaan de pleinen, straten en wegen, welke daartoe voor het houden van markten zijn aangewezen in de inrichtingsplannen.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van de door burgemeester en wethouders als markt aangewezen openbare grond.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degenen aan wie de standplaats is toegewezen.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De rechten worden geheven naar de afmeting c.q. de strekkende meter van de standplaats, alsmede naar de duur van het innemen van de standsplaats.

 

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt:

Kern Valkenburg

Per dag

Per ¼ jaar

Per ½ jaar

Per jaar

a. Voor het innemen van een vaste standplaats op de

marktlocatie te Valkenburg per strekkende meter front per

marktdag

---

€ 18,45

€ 23,60

€ 31,30

b. Voor het innemen van een dagplaats op de marktlocatie te

Valkenburg per strekkende meter front per dag

€ 1,85

---

---

---

c. Voor het innemen van een standwerkplaats op de marktlocatie

te Valkenburg

€ 4,65

---

---

---

Berg & Terblijt

Per dag

Per ¼ jaar

Per ½ jaar

Per jaar

a. Voor het innemen van een vaste standplaats op de

marktlocatie te Berg & Terblijt per strekkende meter front per

marktdag

---

€ 14,60

€ 18,45

€ 23,60

b. Voor het innemen van een dagplaats op de marktlocatie te

Berg & Terblijt per strekkende meter front per dag

€ 1,75

---

---

---

c. Voor het innemen van een standwerkplaats op de marktlocatie

te Berg & Terblijt.

€ 2,35

---

---

---

 

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld wordt:

  • a.

   Een gedeelte van een marktdag geregeld voor een gehele marktdag;

  • b.

   Een gedeelte van een strekkende meter gerekend voor een gehele strekkende meter.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De marktgelden worden verschuldigd en moeten worden voldaan op het tijdstip waarop het gebruik van de standplaats aanvangt.

 • 2.

  Bij wege van abonnement geheven marktgelden worden verschuldigd bij aanvang van een kwartaal, een half jaar of een jaar, of zo dit later is bij aanvang van de belastingplicht.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

De regelgeving inzake de kwijtschelding is vastgelegd in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

 

Artikel 9 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2020’ vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dat na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2021’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2020.

mr. J.W.L. Pluijmen dr. J.J. Schrijen

griffier voorzitter