Nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op:

- artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht (ASV);

- de programmabegroting Sport;

- de kaderbrief 2020;

- de Utrechtse Sportnota 2017;

- het Utrechts Sportakkoord 2019-2021;

Besluit vast te stellen de nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Sportclub: een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die sportactiviteiten aanbiedt gericht op groepsactiviteiten die behalve gezondheidsbevordering ook ontmoeting stimuleert, en voornamelijk wordt georganiseerd op vrijwillige basis;

 • b.

  Iconische sportorganisatie: een instelling die niet als sportclub aangemerkt kan worden, die een belangrijke bijdrage levert aan de sportinfrastructuur in de vorm van sportruimte en/of sportaanbod gericht op de inwoners van de stad Utrecht, en die is gevestigd in of van belang is voor een kwetsbare buurt/wijk in Utrecht.

 • c.

  Verplichte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid19 virus (artikel 2): maatregelen zoals die zijn opgenomen in de noodverordeningen van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en gemeente Utrecht;

 • d.

  Gemeentelijke bijdrage (artikel 3): de organisatie ontvangt via een of meerdere van de volgende mogelijkheden al een gemeentelijke bijdrage: gebruik maken van een gemeentelijke sportaccommodatie tegen een gereduceerd tarief, ontvangen van subsidie, ondersteuning door SportUtrecht, de inzet van een buursportcoach.

 • e.

  Geen winstoogmerk(artikel 3): er mag geen winst gemaakt worden tenzij de winst ten goede komt aan de kernactiviteiten van de aanvrager.

 • f.

  Algemene reserve (artikel 5): de op de jaarrekening 2019 of van het seizoen 2019-2020 genoemde vrij besteedbare reserves, waarvoor geen verplichtingen gelden om deze aan te houden op grond van wet of subsidieverplichtingen zoals deze gelden op datum inwerkingtreding van deze regeling.

 • g.

  Vitaliteitskenmerken (artikel 9): gezonde ledenontwikkeling, gezonde financiële positie, voldoende kader, een helder beleid.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

De gemeente streeft naar een sterke sociale basis in de stad. Onderdeel van die sociale basis is een kwalitatief goede sportinfrastructuur waar alle Utrechters kunnen sporten en bewegen. De maatschappelijke waarde van sport en bewegen is groot en raakt aan allerlei aspecten van het dagelijks leven: sport zorgt ervoor dat inwoners gezonder zijn en dat ook zo ervaren, sport brengt plezier, activeert, brengt mensen bij elkaar, helpt talenten te ontwikkelen, leert omgaan met tegenslagen, biedt structuur, zingeving en talloze mogelijkheden tot vrijwillige inzet.

De impact van de COVID19 crisis is groot. Door het inzetten van verplichte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid19 virus (Corona) staat de sportinfrastructuur onder druk.

Deze nadere regel is gericht op sportclubs waarvan het voortbestaan in gevaar is door de verplichte maatregelen. Door deze sportclubs te ondersteunen dragen we bij aan het op peil houden van de sportinfrastructuur waardoor nu en in de toekomst Utrechters kunnen sporten en bewegen in de stad. Iconische sportorganisaties (zie artikel 1) die in hun voortbestaan bedreigd worden door de verplichte maatregelen kunnen dit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het college zal conform het afwegingskader van deze nadere regel beoordelen of steun aan desbetreffende sportorganisatie mogelijk en noodzakelijk is.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd door sportclubs (zie artikel 1) die al (deels) afhankelijk zijn van gemeentelijke bijdragen (zie artikel 1).

De aanvrager dient met haar kernactiviteiten het algemeen belang. De aanvrager heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen. Winst uit commerciële taken komt ten goede aan de kernactiviteit.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond voor Noodsteun Covid19 voor sportclubs vast. Dit subsidieplafond wordt opgenomen in de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Er kan subsidie worden aangevraagd indien aantoonbaar is dat de liquiditeit van de organisatie door de verplichte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid19 virus (Corona) onder druk staat. Door de inzet van de maatregelen kunnen reguliere activiteiten niet of niet volledig uitgevoerd worden en vallen inkomsten weg. De organisatie kan door toepassing van deze maatregelen haar financiële verplichtingen binnen 3 maanden na indienen aanvraag niet meer nakomen. De organisatie heeft reeds gebruik gemaakt van de beschikbare financiële steun op landelijk en lokaal niveau . De organisatie heeft haar algemene reserve al ingezet tot een niveau van 7,5% van de gemiddelde omzet van de laatste twee begrotingen/jaarrekeningen.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Aanvragen voor Noodsteun Covid19 aan sportclubs zijn voorzien van:

 • 1.

  Een activiteitenplan, opgesteld met/volgens het format aanvraag noodsteun sportclubs. Het format waarin beschreven staat welke informatie in het activiteitenplan opgenomen moet worden is gepubliceerd op www.utrecht.nl/noodsteunsport;

 • 2.

  Relevante begrotingen voor de periode waarbinnen de liquiditeit onder druk kwam te staan. Sportverenigingen hebben vaak een begroting voor het sportseizoen Stichtingen hebben meestal een jaarbegroting. Sportclubs kunnen Stichting SportUtrecht benaderen voor ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag.

 • Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen op elk moment ingediend worden. Alle subsidieaanvragen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Deze is te vinden op www.utrecht.nl/noodsteunsport.

 

Artikel 8 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de liquiditeitspositie van uw organisatie. Inzet is de liquiditeit te verbeteren. Zie ook artikel 5.

 

Artikel 9 Beoordeling

Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag voor Noodsteun Covid19 voor sportclubs wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • De mate van bedreiging van het voortbestaan van de sportclub: er is sprake van acute liquiditeitsproblemen om de noodzakelijke vaste lasten te kunnen betalen;

 • De mate van inzet van de vereniging om de financiële problemen het hoofd te bieden zoals toegelicht in de leidraad, genoemd onder artikel 6;

 • De mate waarin de sportclub kans heeft om in de toekomst weer vitaal te zijn. De vitaliteit wordt beoordeeld aan de hand van enkele vitaliteitskenmerken (zie begripsbepaling);

Rekening houdend met de context van de aanvraag en de actuele situatie betreffende beperkende maatregelen voor de sport.

 

Artikel 10 Besluitvorming

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst getoetst aan de criteria zoals omschreven in de ASV en deze nadere regel. De verleende subsidies komen ten laste van het beschikbare subsidieplafond voor Essentiële voorzieningen Sport en Welzijn.

De besluitvormingstermijn:

 • voor aanvragen door sportclubs is maximaal binnen 4 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend.

 • voor aanvragen door iconische sportorganisaties is maximaal binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend.

Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de aanvragen voor iconische sportorganisaties om meer maatwerk vragen en ter besluitvorming aan het college voorgelegd kunnen worden.

 

Artikel 11 Verplichtingen

Bij de besluitvorming kunnen verplichtingen gelden. In het besluit over uw aanvraag wordt omschreven binnen welke periode u dient te voldoen aan de verplichtingen en hoe u hierover verantwoording dient af te leggen.

 

 

 

Artikel 12 Vaststelling

Indien aan de subsidie verplichtingen zijn gekoppeld zoals onder artikel 11 dan dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling van verleende subsidie(s) in binnen vijf maanden na afloop van de periode waarvoor de subsidie is verleend.

De aanvraag voor de vaststelling van de subsidie in ieder geval vergezeld van:

 • a.

  een activiteitenverslag, waarin de uitvoering van de verplichtingen die in het besluit zijn opgenomen worden verantwoord;

 • b.

  een financiële verantwoording van de baten en lasten, waarin alle verleende subsidies apart worden vermeld.

 

Artikel 13 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd wat kan leiden tot aanpassing van deze nadere regel.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze nadere regel treedt in werking bij bekendmaking.

Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie Noodsteun Covid19 voor sportclubs gemeente Utrecht.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 17 november 2020.

De gemeentesecretaris, De Burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen P.E.J. den Oudsten

Naar boven