Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2020, 304483VerordeningenGemeente Gouda - verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020, (Verordening Toeristenbelasting 2020 eerste wijziging)

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 september 2020, nummer 4257;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit tot vaststelling van:

 

 

Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2020, (Verordening Toeristenbelasting 2020 eerste wijziging)

Artikel 1 Wijziging belastingtarief

Artikel 5 van de Verordening toeristenbelasting 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

Was:

Artikel 5 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per overnachting € 1,59

 

Wordt:

Artikel 5 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per overnachting € 0,00

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening toeristenbelasting 2020 eerste wijziging'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 oktober 2020.

De raad der gemeente voornoemd,

griffier

mr. drs. E.J. Karman-Moerman

voorzitter

mr. drs. P. Verhoeve