Mandaatbesluit uitvoering taken sociaal domein gemeente Etten-Leur 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert en de burgemeester van Zundert, ieder voor zover bevoegd;

 

gelezen het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 

het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan burgers van de gemeente Zundert, de gemeente Zundert en de gemeente Etten-Leur een dienstverleningsovereenkomst met elkaar hebben afgesloten;

 

het op grond van deze overeenkomst wenselijk is bepaalde bevoegdheden van het college en burgemeester ten behoeve van de uitvoering van wetgeving in het sociaal domein te mandateren aan de gemeente Etten-Leur;

 

 

besluit:

 

vast te stellen het mandaatbesluit uitvoering taken sociaal domein gemeente Etten-Leur 2020

 

 

 

Artikel 1  

Aan het college en de burgemeester van de gemeente Etten-Leur, ieder voor zover bevoegd, wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend tot het uitoefenen van de bevoegdheden zoals die in het register (ZD20031910) behorende bij dit besluit zijn opgenomen.

 

Artikel 2  

1. Het college en de burgemeester van de gemeente Etten-Leur zijn bevoegd om voor de uitvoering van de in het register opgenomen bevoegdheden ondermachtiging, -volmacht en –mandaat te verlenen aan de medewerkers van de gemeente Etten-Leur;

2. Aan het mandaat is de instructie verbonden dat de beslissingen op bezwaar- en beroepschriften niet worden genomen door het bestuursorgaan dat of de persoon die, de primaire besluiten heeft genomen.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt ter instemming aan het college en de burgemeester van de gemeente Etten-Leur toegestuurd.

 

 

Artikel 4 Het mandaatregister

Het bij dit besluit behorende mandaatregister is openbaar en ligt voor een ieder ter inzage.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie, onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit uitvoering taken sociaal domein 2018-2019, het Eerste wijzigingsbesluit op het Mandaatbesluit uitvoering taken sociaal domein 2018-2019 en de Mandaatregeling uitvoering taken afgifte Gehandicaptenparkeerkaarten.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: mandaatbesluit uitvoering taken sociaal domein gemeente Etten-Leur 2020.

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 03-11-2020

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue

Register behorende bij het mandaatbesluit uitvoering taken sociaal domein gemeente Etten-Leur 2020

 

 

 

 

CEL = college gemeente Etten-Leur

BEL = burgemeester gemeente Etten-Leur

MEL = medewerkers gemeente Etten-Leur

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

regeling

Wettelijk toegekend aan

Mandaat, volmacht, machtiging toegestaan aan

Ondermandaat ,

ondervolmacht ,

ondermachtiging toegestaan aan

Daarbij geldende voorwaarden en/of beperkingen

1

Het versturen van een ontvangstbevestiging naar aanleiding van de aanmelding.

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

 

College

 

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

2

Het verrichten van onderzoek naar aanleiding van de aanmelding (waaronder in ieder geval begrepen inzake rechtmatigheid, doelmatigheid en beëindiging); alsmede het op- en vaststellen van verslagen n.a.v. onderzoek.

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

3

Het verrichten van onderzoek naar aanleiding van de aanmelding (waaronder in ieder geval begrepen inzake rechtmatigheid, doelmatigheid en beëindiging), alsmede het op- en vaststellen van verslagen n.a.v. onderzoek.

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

4

Besluiten af te zien van het vooronderzoek

 

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

5

Opmerkingen of aanvullingen van cliënten toevoegen aan het onderzoeksverslag

 

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

6

Een door de cliënt ondertekend verslag van onderzoek aanmerken als aanvraag

 

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

7

Uitvoeren van onderzoek naar de besteding van pgb's inzake kwaliteit van de geleverde zorg, waaronder het houden van steekproeven

 

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

8

Een besluit nemen op een aanvraag, alsmede besluiten om een aanvraag wel of niet in behandeling te nemen

 

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

9

Het toekennen of afwijzen van maatwerkvoorzieningen (individueel en in een groep) in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget

 

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

10

Het verstrekken van een tegemoetkoming (ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie)

 

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

11

Treffen van een tijdelijke maatwerkvoorziening in spoedeisende gevallen

 

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

12

- Rapporteren en besluiten inzake herziening/intrekking/beëindiging van een maatwerkvoorziening;

- het nemen van terugvorderingsbesluiten;

- de geldwaarde (geheel of gedeeltelijk) vorderen van een ten onrechte genoten maatwerkvoorziening.

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

13

Beëindigingen uitsluitend m.b.t. verhuizen of overlijden.

 

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

14

Het nemen van besluiten in het kader van executie terugvorderingsbeleid en het afzien van terugvorderingen

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

15

Bepalen of iemand mantelzorger is

 

Wmo 2015 in het kader van mantelzorghuisvesting en ruimtelijke ordening

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

16

Besluiten tot het aangaan van een bruikleenovereenkomst

 

 

 

 

Ondertekenen van de bruikleenovereenkomst

Wmo 2015 en daarop gebaseerde regelgeving

Verordening maatschappelijke ondersteuning Zundert

 

Art 171 Gemeentewet

College

 

 

 

 

 

burgemeester

CEL

 

 

 

 

 

BEL

MEL

 

 

 

 

 

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

17

Het nemen van besluiten over gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder c.q. passagier

 

Artikel 49 BABW

Regeling gehandicaptenparkeerkaart

 

College

 

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

18

Het verrichten van periodieke betalingen in het kader van de Jeugdwet

 

AWB

Jeugdwet

Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert

Nadere regeling niet vrij toegankelijke jeugdhulp (NRNVTJ)

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

19

Het houden van een (voor)onderzoek

 

AWB

Jeugdwet

Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert

NRNVTJ

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

20

Besluiten af te zien van een (voor)onderzoek, of van een gesprek

 

AWB

Jeugdwet

Verordening Jeugdhulp gemeente- Zundert

NRNVTJ

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

21

Op- en vaststellen van een schriftelijk verslag n.a.v. het onderzoek

Opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige of de ouders aan het onderzoeksverslag toevoegen

AWB

Jeugdwet

Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert

NRNVTJ

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

22

Verstrekken van het verslag aan ouders en kind

 

AWB

Jeugdwet

Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert

NRNVTJ

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

23

Rapporteren en besluiten inzake intrekking of herziening van een individuele voorziening; het nemen van besluiten inzake (minnelijke regelingen) terugvordering; de geldwaarde (geheel of gedeeltelijk) van een ten onrechte ontvangen voorziening vorderen

AWB

Jeugdwet

Verordening Jeugdhulp gemeente- Zundert

NRNVTJ

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

24

Het treffen van een tijdelijke passende maatregel in spoedeisende gevallen

 

AWB

Jeugdwet

Verordening jeugdhulp gemeente Zundert

NRNVTJ

 

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

25

Aanvragen van een machtiging gesloten jeugdhulp

 

AWB;

Jeugdwet;

Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert;

NRNVTJ

 

College

CEL

Jeugdbescherming Brabant

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

26

Een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging als bedoeld in artikel 6.1.8 Jeugdwet

Awb;

Jeugdwet;

Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert;

NRNVTJ

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

27

Nemen van een verleningsbesluit Raad voor de kinderbescherming

 

AWB;

Jeugdwet;

Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert;

NRNVTJ

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

28

Besluiten een door de Jeugdige en/of ouders ondertekend gespreksverslag aan te merken als een aanvraag

 

AWB;

Jeugdwet;

Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert;

NRNVTJ

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

29

Beslissen dat kan worden volstaan met het toezenden van het verslag op basis waarvan de individuele voorziening wordt toegekend

 

AWB;

Jeugdwet;

Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert;

NRNVTJ

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

30

Het verlenen van schuldhulpverlening aan inwoners van de gemeente Zundert:

het voeren van intake gesprekken;

aanleveren van dossiers aan PLANgroep om een schuldenregeling te starten;

bemensing meldpunt schuldhulpverlening Zundert;

bij kleine schulden ook bemiddelen naar deurwaarders of andere financiële instanties;

begeleiding naar beschermingsbewind;

budgetbegeleider voor inwoners met; vrijwillig inkomensbeheer bij PLANgroep;

het afgeven van beschikkingen tot schuldhulpverlening dan wel afwijzing of beëindiging ervan.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

31

Uitvoering Vroeg Eropaf:

Inwoners outreachend een aanbod doen tot een eerste gesprek als de gemeente signalen van schuldeisers ontvangt.

meedenken aan de optimalisatie van de werkwijze

uitvoeren werkproces van Vroeg Eropaf, zoals het matchen van betalingsachterstanden.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021

College

CEL

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders en budgethoudersregeling

32

Vertegenwoordiging van de gemeente in bezwaar- en beroepszaken in het sociaal domein.

 

Awb, Wmo 2015, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021 en daarop gebaseerde regelgeving: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zundert, Verordening Jeugdhulp gemeente Zundert, NRNVTJ

burgemeester

college

 

BEL

CEL

 

MEL

Voor zover daartoe aangewezen door CEL en BEL en

met inachtneming van de specifiek vastgestelde beleidskaders, budgethoudersregeling en de DVO Etten-Leur/Zundert

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 3 november 2020 Aldus besloten in de vergadering van

Burgemeester en wethouders van Zundert, Burgemeester en wethouders van Etten-Leur,

 

 

drs. J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue drs. C. Smits dr. M.W.M. de Vries

secretaris burgemeester secretaris burgemeester

 

 

 

 

Naar boven