Reglement Lokaal Overleg met de vakbonden gemeente Zundert 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Overwegende dat het in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren noodzakelijk is de afspraken over de werkwijze van het Lokaal Overleg met de vakbonden vast te leggen in een reglement ;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 12.3 lid 1 van de Cao Gemeenten;

 

Gelet op de bereikte overeenstemming met het Lokaal Overleg op 12 oktober 2020;

 

B E S L U I T E N

 

Vast te stellen:

 

Reglement Lokaal Overleg met de vakbonden Gemeente Zundert 2020

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 1 | VERGADERINGEN

 • 1.

  De vertegenwoordiger van de werkgever zit het overleg met de vakbonden voor.

 • 2.

  De werkgever en de vakbonden kunnen zich in het overleg door deskundigen laten bijstaan.

 • 3.

  Vergaderingen van het Lokaal Overleg zijn niet openbaar.

 • 4.

  De werkgever verzorgt de secretariële ondersteuning van het overleg met de vakbonden.

 • 5.

  Het secretariaat draagt zorg voor de totstandkoming van de agenda, het toesturen van de bijbehorende stukken en stelt een verslag op van het overleg.

 

ARTIKEL 2 | UITNODIGINGEN

 • 1.

  Partijen kunnen elkaar uitnodigen voor overleg.

 • 2.

  De uitnodiging voor overleg wordt tijdig, in de regel 14 dagen van tevoren, gedaan.

 • 3.

  De werkgever en de vakbonden kunnen in overleg anderen het overleg laten bijwonen.

 • 4.

  Als er na twee uitnodigingen voor overleg geen meerderheid van de vakbonden aanwezig is bij een overleg, kunnen de geagendeerde onderwerpen door de werkgever worden behandeld en van een standpunt worden voorzien. De werkgever mag dan besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Dit gebeurt alleen als uitstel niet mogelijk is en de andere partij nadrukkelijk op de gevolgen van hun handelswijze is gewezen.

 

ARTIKEL 3 | ONDERWERPEN VOOR OVERLEG

Werkgever en vakbonden voeren overleg over onderwerpen in artikel 12.2 lid 1 en 2 van de cao gemeenten.

 

ARTIKEL 4 | OVEREENSTEMMING

 • 1.

  Er is overeenstemming bereikt als de werkgever en de vakbonden instemmen.

 • 2.

  Na overeenstemming stelt de werkgever de regelgeving vast.

 

ARTIKEL 5 | GEEN OVEREENSTEMMING

 • 1.

  Als de werkgever of een vakbond tot het oordeel komt dat geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt dit zo snel mogelijk na bespreking in het overleg schriftelijk aan de andere partijen bij het overleg medegedeeld.

 • 2.

  Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de mededeling nodigt de werkgever de vakbonden uit voor overleg. Het overleg vindt uiterlijk 7 werkdagen later plaats.

 • 3.

  De werkgever en een meerderheid van de vakbonden kunnen:

  • a.

   besluiten het overleg voort te zetten;

  • b.

   besluiten het overleg te beëindigen;

  • c.

   constateren dat een geschil bestaat.

 • 4.

  Bij een geschil stellen partijen vast wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is en of zij het geschil willen voorleggen aan de Lokale Advies- en Arbitrage Commissie (LAAC).

 

ARTIKEL 6 | ADVIES

 • 1.

  De werkgever en de aangewezen vertegenwoordigers van de vakbonden kunnen, ieder voor zich, een geschil voor advies aan de LAAC voorleggen.

 • 2.

  Binnen 6 werkdagen na het overleg in artikel 5 lid 2 van dit reglement leggen de partijen die tot advies hebben besloten het verzoek om advies ondertekend voor aan de LAAC. Het verzoek bevat minimaal het onderwerp en de inhoud van het geschil.

 • 3.

  Als in het overleg geen overeenstemming bestaat over het onderwerp en de inhoud van het geschil kunnen de overige partijen hun visie op het onderwerp en de inhoud van het geschil ook binnen 6 werkdagen bij de LAAC voorleggen.

 • 4.

  Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het advies zetten de werkgever en de vakbonden het overleg over het geschil voort.

 

ARTIKEL 7 | ARBITRAGE

 • 1.

  De werkgever en de aangewezen vertegenwoordigers van de vakbonden kunnen gezamenlijk een geschil voor arbitrage aan de LAAC voorleggen. Hiervoor is overeenstemming nodig, zoals bedoeld in artikel 4 van dit reglement.

 • 2.

  Binnen 6 werkdagen na het overleg in artikel 5 lid 2 van dit reglement leggen de partijen het verzoek om arbitrage ondertekend voor aan de LAAC. Het verzoek bevat minimaal het onderwerp en de inhoud van het geschil en de standpunten van alle deelnemers.

 • 3.

  De arbitrale uitspraak is bindend voor werkgever en de vakbonden.

 

ARTIKEL 8 |INWERKINGTREDING

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Lokaal Overleg met de vakbonden Gemeente Zundert 2020.

 • 3.

  Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert op 27-10-2020.

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

Drs. J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue

Naar boven