Besluit aanwijzing locaties (ondergrondse) containers/cocons gemeente Uitgeest

Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest;

 

gelet op de Afvalstoffenverordening Uitgeest;

 

gezien:

 • de doelstelling van het Grondstoffenplan Gemeente Uitgeest 2019-2025, dat op 18 april 2019 door de raad van Uitgeest is vastgesteld. Hieruit vloeit voort dat voor de afvalinzameling bij hoogbouw (ondergrondse) containers/cocons worden geplaatst en milieuparkjes worden uitgebreid of aangelegd;

 • op 19 mei 2020 heeft het college de locatiecriteria voor de (ondergrondse) containers/cocons vastgesteld;

 • op basis van deze criteria zijn de beoogde locaties in kaart gebracht;

 • op 18 augustus 2020 heeft het college het ontwerpbesluit locaties (ondergrondse) containers/cocons Uitgeest vastgesteld;

 • het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken tot en met 22 oktober ter inzage heeft gelegen, gedurende welke termijn zienswijzen door belanghebbenden naar voren konden worden gebracht en hiervan kennis is gegeven door middel van publicatie in het nieuwsblad en publicatie op de website officiëlebekendmakingen.nl;

 • in die periode 15 zienswijzen naar voren zijn gebracht;

 • het college alle zienswijzen in overweging heeft genomen;

overwegende dat:

 • vanaf 2020 het huishoudelijk afval bij hoogbouw via (ondergrondse) containers/cocons wordt ingezameld;

 • de locaties (ondergrondse) containers/cocons voldoen aan de criteria die het college hiervoor heeft bepaald.

besluit

 • 1.

  vast te stellen het besluit tot aanwijzing van de locaties (ondergrondse) containers/cocons zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen 2 t/m 6 ‘Plattegronden (ondergrondse) containers/cocons Uitgeest’;

 • 2.

  dit besluit met de bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen en hiervan kennis te geven door middel van publicatie in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl, in het nieuwsblad, op de gemeentelijke website en het verzenden van een brief via mail naar de indieners van een zienswijze.

Mededelingen

Voor het vaststellen van de locaties van de (ondergrondse) containers/cocons wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV), afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Dit houdt in dat het college een ontwerpbesluit heeft genomen waarover belanghebbenden zienswijzen naar voren hebben kunnen brengen.

 

Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, kunnen in de verdere procedure beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

 

In het beroepschrift moet het volgende staan:

 • -

  naam, adres en woonplaats van belanghebbende;

 • -

  datum en handtekening van belanghebbende;

 • -

  de redenen waarom belanghebbende het niet eens is met het besluit.

Wanneer beslissing op het beroepschrift niet afgewacht kan worden kan belanghebbende een voorlopige voorziening schriftelijk aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad van Heiloo op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Uitgeest, 10 november 2020

Burgemeester en wethouders van Uitgeest,

de burgemeester,

S.M. Nieuwland

de secretaris,

P. Schouten

Naar boven