Besluit wijzigen Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 

Gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Gelet op de toestemming van de gemeenteraad van Someren d.d. 17 september 2020;

 

Besluit:

 

In te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten tot de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren van 17 november 2020.

Burgemeester en wethouders van Someren,

de secretaris,

T.M.G. van Leeuwen

de burgemeester,

D. Blok

Tegen het besluit tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen

Naar boven