Kennisgeving verleende reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw, Schoolstraat 42, Aartswoud

Burgemeester en wethouders van Opmeer hebben op 16 november 2020 een reguliere omgevingsvergunning verzonden voor het bouwen van een bijgebouw op het perceel Schoolstraat 42, 1719 AW Aartswoud.

Mogelijkheid van bezwaar

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• verzenddatum;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de redenen van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van het besluit.

Als u bezwaar heeft ingediend kunt u daarnaast bij spoedeisend belang bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de voorzieningenrechter is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Naar boven