Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2020, 303004VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2021)

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 22 september 2020, nummer 2020.;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2021 ("Legesverordening 2021").

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  kwartaal: een aaneengesloten periode van drie maanden;

 • e.

  half jaar: een aaneengesloten periode van zes maanden;

 • f.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • g.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen en verklaringen als bedoeld in artikel 857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

 • d.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldigingen of aan Nederlandse ridderorden verbonden uitkeringen;

 • e.

  de aan de belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan betreffende aanstelling, benoeming, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage dan wel verhoging hiervan, bevordering en ontslag met betrekking tot een gemeentelijke functie of dienstverlening voor de gemeente;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan betreffende beslissingen op verzoeken om subsidie van de gemeente;

 • g.

  de in onderdeel 1.17.4 van de tarieventabel bedoelde nasporingen en raadplegingen, indien deze geschieden in het openbaar belang door of ten behoeve van besturen van openbare lichamen met uitzondering van bedrijven van die lichamen en de in onderdeel 1.17.4 van de tarieventabel bedoelde nasporingen en raadplegingen met een zuiver wetenschappelijk doel;

 • h.

  de vergunningen voor het innemen van standplaatsen op weekmarkten.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Indien op grond van de bij deze verordening behorende tarieventabel een bedrag wordt geheven dat afhankelijk is van tijdsbesteding per tijdseenheid, wordt door de behandelend ambtenaar voorafgaand aan het verrichten van de dienst de verwachte tijdsbesteding meegedeeld aan de aanvrager, waarna de aanvrager de mogelijkheid heeft om van de dienstverlening af te zien.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke en/of digitale kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, worden betaald op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatcourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1, onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4, onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen en verklaring omtrent gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming );

  • 6.

   hoofdstuk 9, onderdeel 1.9.2 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 14 (kansspelen)

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of bij latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2020’ van 19 december 2019 nummer 2019.0058061 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening en de bijbehorende tarieventabel treden in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De in deze verordening en tarieventabel genoemde normbladen NEN 2580 en NEN 2699 worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het raadhuis te Hoofddorp.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Legesverordening 2021".

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2020.

De griffier,

J. van der Rhee, B. Ha

De voorzitter,

M. Schuurmans - Wijdeven

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de voltrekking van een huwelijk, of registratie van een partnerschap, dan wel voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

2021

1.1.1.1

in de trouwzaal van het raadhuis Hoofddorp op

1.1.1.1.1

maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur:

€ 339,60

1.1.1.1.2

vrijdag 09.00 -17.00 uur:

€ 455,10

1.1.1.2

in de trouwkamer van het raadhuis Hoofddorp op

1.1.1.2.1

maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur, met uitzondering van dinsdag om 9.00 uur en woensdag om 9.00 uur:

€ 281,95

1.1.1.2.2

vrijdag 09.00 -17.00 uur:

€ 396,30

1.1.1.2.3

maandag tot en met donderdag 09.00 - 13.00 uur, met uitzondering van dinsdag om 9.00 uur en woensdag om 9.00 uur (geen toespraak):

€ 196,90

1.1.1.3

in een ander ingevolge artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek aangewezen gebouw waarmee overeenkomst is afgesloten conform besluit 2008/112519, op maandag tot en met vrijdag 09.00 -17.00 uur:

€ 510,60

1.1.1.4

in een ander ingevolge artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek aangewezen gebouw, op maandag tot en met vrijdag 09.00 -17.00 uur:

€ 567,20

1.1.1.5

in de trouwzaal van het raadhuis, in een ander ingevolge artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek aangewezengebouw, op

1.1.1.5.1

avond 17.00 - 24.00 uur:

€ 624,90

1.1.1.5.2

nacht 00.00 - 09.00 uur (niet mogelijk in Raadhuis):

€ 738,15

1.1.1.5.3

zaterdag:

€ 738,15

1.1.1.5.4

zondag:

€ 851,45

1.1.1.6

in een bijzonder gebouw als bedoeld in artikel 1:64 van het Burgerlijk Wetboek:

€ 281,95

1.1.1.7

Het tarief bedraagt voor een benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor één dag:

€ 100,10

1.1.1.8

Het tarief bedraagt voor een benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor één dag die geen geldige benoeming heeft in een andere gemeente en beëdigd moet worden bij de rechtbank Noord Holland

€ 290,75

1.1.2

Trouw- of partnerschapboekje

1.1.2.1

In afwijking van het bij onderdeel 1.1.1 bepaalde, bedraagt het tarief voor het afgeven van een trouwboekje in een gewone uitvoering in geval het huwelijk of het geregistreerd partnerschap kosteloos wordt voltrokken:

€ 7,55

1.1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van

1.1.2.2.1

een duplicaat van het trouwboekje of partnerschapboekje:

€ 12,20

1.1.2.2.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering (lederen omslag):

€ 18,95

1.1.3

Getuigen

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, per getuige:

 

€ 20,55

1.1.4

Lijst van geborenen, overledenen, ondertrouwde en getrouwde paren en geregistreerde partners

Per kalenderjaar bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wekelijks verstrekken van een lijst waarop geborenen, overledenen, ondertrouwde en getrouwde paren en geregistreerde partners zijn vermeld, als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend:

 

 

 

€ 1.757,40

1.1.5

Afschriften/uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

1.1.5.1

afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 1:23b, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Het tarief zoals dat is opgenomen in het leges besluit akten burgerlijke stand

1.1.5.2

uittreksel als bedoeld in artikel 1:23b, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Het tarief zoals dat is opgenomen in het leges besluit akten burgerlijke stand

1.1.5.3

verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 1:49a van het Burgerlijk Wetboek, het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Het tarief zoals dat is opgenomen in het leges besluit akten burgerlijke stand

1.1.5.4

meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand, het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Het tarief zoals dat is opgenomen in het leges besluit akten burgerlijke stand

1.1.5.5

attestatie de vita als bedoeld in artikel 1:19k van het Burgerlijk Wetboek, het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Het tarief zoals dat is opgenomen in het leges besluit akten burgerlijke stand

1.1.6

Teruggaaf

Bij annulering van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de geheven leges. Het percentage van de geheven leges dat wordt teruggegeven, bedraagt bij annulering

1.1.6.1

binnen 14 dagen voor de datum van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

25%

1.1.6.2

tot 14 dagen voor de datum van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

75%

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Paspoort en Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

2021

1.2.1.1

van een nationaal paspoort geldt het maximum tarief zoals dat is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.2

om een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.3

om een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.4

om een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.5

om een Nederlandse identiteitskaart

1.2.1.5.1

als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.5.2

Een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2

Niet-ingezetenen

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

1.2.2.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort geldt het maximum tarief zoals dat is opgenomen in artikel 6, derde lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Dit tarief bestaat uit een rijksdeel en een gemeentelijk deel.

1.2.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.2

om een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.3

om een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.4

om een Nederlandse identiteitskaart

1.2.2.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.4.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.3

Spoed

De tarieven als genoemd in onderdeel 1.2.1 worden bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.4

Thuisbezorgen reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het thuisbezorgen van documenten als genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.3 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur:

 

€ 4,95

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Rijbewijs

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals bepaald door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2021

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.3.2

Spoedlevering

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2020:

 

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.3.3

Verhoging

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij het, anders dan door overmacht, niet bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs kunnen overleggen van het eerder verstrekte rijbewijs vermeerderd met:

 

€ 24,20

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Verstrekkingen basisregistratie personen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan: één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd, alsmede het op verzoek op schrift stellen van de bevindingen van deze raadpleging, ongeacht de aanwezigheid van de gevraagde informatie.

2021

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens via de balie, per verstrekking:

€ 15,70

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens indien de aanvraag op digitale wijze wordt gedaan en betaald, per verstrekking:

€ 5,00

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar

1.4.2.3.1

voor 100 verstrekkingen:

€ 620,60

1.4.2.3.2

voor 500 verstrekkingen:

€ 2.477,25

1.4.2.3.3

voor 1.000 verstrekkingen:

€ 3.732,70

1.4.2.3.4

voor 5.000 verstrekkingen:

€ 15.311,25

1.4.2.3.5

voor 10.000 verstrekkingen:

€ 25.512,35

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 179,85

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen geldt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 10, tweede lid, van de Regeling basisregistratie personen, afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (vervallen) Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1.6.1

Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

2021

1.6.1.1

Het verstrekken van communicatie en het treffen van de maatregelen bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 en 34 van de AVG is kosteloos, tenzij sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek (met name vanwege het repetitieve karakter) (artikel 12 lid 5 AVG). In dat geval bedraagt het tarief:

1.6.1.1

Onderzoek in opdracht per half uur of deel daarvan

€ 28,25

1.6.1.2

Afdrukken /fotokopieën

 • -

  gemaakt door medewerker, A4:

 • -

  gemaakt door medewerker, A3:

 

€ 0,30

€ 0,55

1.6.1.3

Met betrekking tot het doen van onderzoek als bedoeld in 1.6.1.1 en het verstrekken van afdrukken / fotokopieën als bedoeld in 1.6.1.2 worden de geraamde kosten voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan verzoeker medegedeeld.

1.6.1.4

Indien een kostenraming als bedoeld in 1.6.1.3. is uitgebracht wordt het verzoek in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenraming aan verzoeker is medegedeeld, tenzij het verzoek voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Verstrekkingen van bestuursstukken

2021

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

1.7.1.1

het verstrekken van een afschrift van

1.7.1.1.1

de gemeentebegroting:

€ 29,30

1.7.1.1.2

de gemeenterekening:

€ 29,30

1.7.1.1.3

het burgerjaarverslag:

€ 29,30

1.7.1.1.4

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

€ 10,55

1.7.1.1.5

de bouwverordening van de gemeente:

€ 29,30

1.7.1.2

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op

1.7.1.2.1

de verslagen van de raadsvergaderingen:

€ 298,25

1.7.1.2.2

de stukken behorende bij de raadsvergaderingen:

€ 298,25

1.7.1.2.3

de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie:

€ 298,25

1.7.1.2.4

de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie:

€ 298,25

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Verstrekkingen van een plan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan of soortgelijk stuk in het kader van de ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

2021

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,10

1.8.1.2

in formaat A3:

€ 0,15

1.8.2

Overige verstrekkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit

1.8.2.1

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 33,05

1.8.2.2

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 33,05

1.8.2.3

Vervallen

1.8.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

€ 33,05

1.8.3

Inlichtingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.3.1

tot het handmatig verstrekken van inlichtingen uit het bedrijven- en/of bodembestand met betrekking tot de gesteldheid van de bodem en/of de aan-/afwezigheid van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel:

€ 98,95

1.8.3.2

tot het digitaal verstrekken van inlichtingen uit het bedrijven- en/of bodembestand met betrekking tot de gesteldheid van de bodem en/of de aan-/afwezigheid van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel:

€ 34,05

1.8.3.3

inzake de bestemming van een perceel, per kadastraal perceel:

€ 56,65

1.8.3.4

inzake de toekomstige planologische ontwikkelingen, per kadastraal perceel:

€ 56,65

1.8.3.5

inzake de monumentale status van de opstal, per kadastraal perceel:

€ 56,65

1.8.3.6

inzake toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten, per kadastraal perceel:

€ 56,65

1.8.3.7

inzake toepassing van artikel 14 – 20 Woningwet, per kadastraal perceel:

€ 56,65

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Verklaringen omtrent persoon

2021

1.9.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een bewijs van in leven zijn:

€ 15,70

1.9.1.2

In afwijking van onderdeel 1.9.1.1 bedraagt het tarief, indien de aanvraag op digitale wijze wordt gedaan en betaald:

€ 5,00

1.9.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een andere verklaring omtrent persoon:

€ 15,70

1.9.1.4

In afwijking van onderdeel 1.9.1.3 bedraagt het tarief, indien de aanvraag op digitale wijze wordt gedaan en betaald:

€ 5,00

1.9.2

Verklaring omtrent het gedrag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen:

 

Maximaal tarief vastgesteld bij MR

1.9.3

Legalisatie en waarmerken

1.9.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening:

€ 6,80

1.9.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van documenten:

€ 6,80

 

Hoofdstuk 10 Historisch archief

1.10.1

Verstrekkingen uit het historisch archief (gemeentearchief)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

2021

1.10.1.1

Onderzoek in opdracht

 • -

  eenvoudig onderzoek (waaronder schriftelijk/e-mail verzoeken om kopieën), per kwartier of deel daarvan:

 • -

  complex onderzoek, per half uur of deel daarvan

 

 

€ 10,80

€ 28,25

1.10.1.2

Fotokopieën

 • -

  gemaakt door medewerker, A4:

 • -

  gemaakt door medewerker, A3:

 • -

  kopieën via Digitale Stamboom of Genlias

 • -

  per bestelling:

 • -

  per akte burgerlijke stand

 

€ 0,30

€ 0,55

 

€ 4,80

€ 2,35

 

1.10.1.3

Prints

 • -

  print microfilm/microfiche zelfbediening, A4 en A3:

 • -

  print microfilm/microfiche, gemaakt door een medewerker, A4:

 • -

  print microfilm/microfiche, gemaakt door een medewerker, A3:

 • -

  print digitale camera:

in de webwinkel

 • -

  fotoprint 13x18 cm:

 • -

  fotoprint 20x24 cm:

 • -

  posterprint mat A3:

 • -

  posterprint mat A2:

 • -

  posterprint mat A1:

 • -

  posterprint mat A0:

 • -

  posterprint foto A3:

 • -

  posterprint foto A2:

 • -

  posterprint foto A1:

 • -

  posterprint foto A0:

 • -

  posterprint Hahne A3:

 • -

  posterprint Hahne A2:

 • -

  posterprint Hahne A1:

 • -

  posterprint Hahne A0:

 

€ 0,50

 

€ 1,05

 

€ 1,25

 

 

 

€ 1,05

€ 6,45

€ 8,10

€ 13,00

€ 16,25

€ 26,05

€ 45,70

€ 20,05

€ 27,15

€ 43,45

€ 76,15

€ 32,15

€ 43,45

€ 69,65

€ 141,50

1.10.1.4

Digitale foto’s

 • -

  digitale foto’s inclusief repro-opname of scan origineel tot A3:

NB: voor historische verenigingen aangesloten gemeenten:

 • -

  alle overige opnamen: maatwerk tegen uurtarief, per uur:

 • -

  digitaal fotobestand, exclusief opname, per e-mail, als download of op CD-ROM:

NB: voor historische verenigingen aangesloten gemeenten:

 

 

€ 10,80

 

€ 5,35

€ 54,35

 

€ 6,45

 

€ 3,20

1.10.1.5

Uitleningen

 • -

  lichten verzendklaar maken van archiefstukken voor raadpleging elders, per half uur of deel daarvan, exclusief verzekering:

 • -

  uitleningen voor tentoonstellingen, in passe-partout en lijst, per object:

 

 

 

€ 29,30

 

€ 32,55

1.10.1.6

Gebruiksrechten

 • -

  bij publicatie in een oplaag van 1 tot en met 50 exemplaren:

 • -

  bij publicatie in een oplaag van meer dan 50 exemplaren of op Internet, per object:

 • -

  bij expositie van afdrukken of langdurige projectie van dia’s, per object:

 

€ 0,00

 

€ 27,15

 

€ 27,15

1.10.1.7

Depotverhuur

 • -

  per strekkende meter plank per jaar:

 

€ 27,15

1.10.1.8

Spoedopdrachten

 • -

  per opdracht:

 

€ 27,15

1.10.1.9

Administratie- en portokosten

 • -

  administratiekosten (bij bestellingen die niet contant worden betaald):

 • -

  portokosten bij verzenden per post worden de feitelijke portokosten in rekening gebracht

NB: geldt niet voor bestellingen via Digitale Stamboom en Genlias

 

 

€ 6,45

 

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie (vervallen)

 

Hoofdstuk 12 Standplaatsen

1.12.1

Standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6.31 van de Verordening fysiek domein, geldig voor

2021

1.12.1.1

een dag:

€ 48,50

1.12.1.2

een week:

€ 72,75

1.12.1.3

een maand:

€ 145,25

1.12.1.4

een kwartaal:

€ 218,70

1.12.1.5

een half jaar:

€ 242,90

1.12.1.6

een jaar of langer:

€ 486,20

 

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet (vervallen)

 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1

Speelautomaten

2021

1.14.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

1.14.1.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 60,80

1.14.1.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat:

€ 60,80

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 36,55

1.14.1.2

Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden, maar ten hoogste drie jaar, worden de in onderdeel 1.14.1.1.1 en 1.14.1.1.2 genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd.

1.14.2

Loterij

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:

€ 97,05

1.14.3

Speelautomatenhal

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het (doen) exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in de geldende APV:

€ 2.021,10

1.14.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel bij de in onderdeel 1.14.3 bedoelde vergunning:

€ 236,50

 

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

1.15.1

Telecommunicatie

2021

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 109,25

1.15.2

Verhoging

1.15.2.1

Het in onderdeel 1.15.1 vermelde tarief wordt verhoogd indien

1.15.2.1.1

het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 2,50

1.15.2.1.2

et werkzaamheden betreft in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 1,25

1.15.2.1.3

met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, tot:

€ 210,95

1.15.2.1.4

de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, met:

€ 199,20

1.15.2.1.5

met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.15.2.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.2.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.15.3

Projecten met meer dan 10.000 meter tracélengte

Bij projecten met meer dan 10.000 meter tracélengte bedraagt het tarief per aangesloten adres:

 

€ 22,65

 

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16.1

Parkeren

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

2021

1.16.1.1

om een bewoners-, mantelzorg-, autodeel-, of zorgverlenersvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening

€ 60,20

1.16.1.2

om een bezoekersvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening :

€ 2,05

1.16.1.3

om een bewoners-, mantelzorg-, autodeel-, of zorgverlenersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 4 van de geldende parkeerverordening:

€ 60,20

1.16.1.4

om een bezoekersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 4 van de geldende Parkeerverordening:

€ 2,05

1.16.1.5

om een bedrijfsvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening:

€ 157,95

1.16.1.6

om een bedrijfs- of werknemersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 8 van de geldende Parkeerverordening

€ 157,95

1.16.1.7

Vervallen

1.16.1.8

Vervallen

1.16.1.9

om een gehandicaptenparkeerkaart (inclusief medisch advies) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 lid 1 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart:

€ 222,60

1.16.1.10

tot het aanbrengen van markering, paal en borden ter aanduiding van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) (bord E6 uit bijlage 1 RVV 1990 + kentekenbord) (= inclusief verwijderingsbijdrage):

€ 426,40

1.16.1.11

`om een gehandicaptenparkeerkaart (exclusief medisch advies) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 lid 2 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart:

€ 67,80

1.16.1.12

tot het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeente:

€ 222,60

1.16.1.13

tot het wijzigen van een onderbord met kenteken:

€ 90,10

1.16.2

Vervallen

1.16.3

Tijdelijk verkeersbesluit

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tijdelijk verkeersbesluit zoals bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994:

 

€ 266,75

1.16.4

Ontheffing

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.16.4.1

om een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 97,05

1.16.4.2

om een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 32,25

1.16.4.3

een wijziging van een kenteken voor ontheffingen bedoeld in dit artikel:

€ 22,70

1.16.4.4

meer dan één ontheffing als bedoeld in artikel 1.16.4.1, per ontheffing:

€ 22,70

1.16.4.5

om een ontheffing als bedoeld in artikel 29 lid 1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

€ 546,35

 

Hoofdstuk 17 Diverse vergunningen en diensten

1.17.1

Gedrukte stukken, kaarten en tekeningen

2021

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gedrukte stukken of van kaarten en tekeningen, voor zover niet elders in deze of een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels afzonderlijk genoemd,

1.17.1.1

per zwart-wit kopie van

1.17.1.1.1

formaat A4:

€ 0,10

1.17.1.1.2

formaat A3:

€ 0,15

1.17.1.1.3

formaat A2:

€ 2,70

1.17.1.1.4

formaat A1:

€ 3,25

1.17.1.1.5

formaat A0:

€ 3,75

1.17.1.2

per kleurenkopie van

1.17.1.2.1

formaat A4:

€ 0,80

1.17.1.2.2

formaat A3:

€ 1,55

1.17.1.2.3

per kleurenkopie van A0, A1, A2:

€ 38,55

1.17.2

Overige stukken

1.17.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daar niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 9,70

1.17.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daar niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 9,70

1.17.3

Naspeuring

1.17.3.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 17,20

1.17.3.2

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in het archief of andere documentatiebronnen van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, voor zover deze diensten niet in deze tarieventabel of in andere belastingverordeningen van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 14,20

1.17.4

Vuurwerk

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden als bedoeld in de geldende APV:

 

€ 146,10

1.17.5

Afvalstoffenverordening 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

1.17.5.1

voor het inzamelen van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 31 van de Afvalstoffenverordening inzake

1.17.5.1.1

oud papier:

€ 97,05

1.17.5.1.2

textiel:

€ 291,50

1.17.5.1.3

tenzij aan de aanvrager van de vergunning tevens subsidie is toegekend op basis van de gemeentelijke subsidieregeling voor de inzameling van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen. In dat geval is het tarief voor het inzamelen van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 31 van de Afvalstoffenverordening niet verschuldigd.

1.17.5.2

om huishoudelijke afvalstoffen die ter inzameling gereed staan, te doorzoeken of te verwijderen als bedoeld in artikel 36 van de geldende Afvalstoffenverordening:

€ 97,05

 

Hoofdstuk 18 Leegstandwet

1.18.1

Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

2021

1.18.1.1

om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 189,15

1.18.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 94,55

 

Hoofdstuk 19 Huisvestingswet

1.19.1

Huisvestingswet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

2021

1.19.1.1

om een huisvestigingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestigingswet 2014:

€ 0,00

1.19.1.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid van de Huisvestigingswet 2014:

€ 0,00

1.19.2

Vervallen

 

Hoofdstuk 20 Openstellingsvergunning tunnel

1.20.1

Openstellingsvergunning tunnel

2021

1.20.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief:

€ 164.563,50

1.20.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief:

€ 164.563,50

 

Hoofdstuk 21 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

1.21.1

Beschikkingen en vergunningen

2021

1.21.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking op verzoekschriften, vergunning of ontheffing, dan wel van elk een ander stuk, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met naam in deze tabel of in een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking, vergunning, ontheffing of stuk:

€ 107,60

1.21.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een, niet in deze titel met name genoemde vergunning, ontheffing, verklaring en dergelijke, ingevolge de geldende APV:

€ 107,60

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Aanneemsom:

De in dit hoofdstuk genoemde bouw-/aanlegkosten worden bepaald op basis van de door de aanvrager van de omgevingsvergunning bij zijn aanvraag of de indiener van een melding daarbij over te leggen opgave van de aannemingssom, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), van het uit te voeren werk,

exclusief omzetbelasting. De overgelegde aanneemsom voor het uit te voeren werk wordt getoetst op volledigheid, onder andere aan de hand van normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien een opgave van een aanneemsom ontbreekt, worden de bouw-/aanlegkosten geraamd aan de hand van de bouwkosten als bedoeld in normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. De bouw-/aanlegkosten worden voor de te heffen leges naar beneden afgerond op een veelvoud van € 500,00.

2.1.2

Bouwkosten:

De bouwkosten, zoals bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, exclusief omzetbelasting.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

De bouwkosten worden voor de te heffen leges naar beneden afgerond op een veelvoud van € 500,00.

2.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.3.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag of globaal haalbaarheidsonderzoek

2.2.1

Conceptaanvraag

2021

2.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere voorbereidingsprocedure :

€ 222,60

2.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag wanneer het een plan betreft dat valt in de uitgebreide voorbereidingsprocedure en geen bouwplan betreft als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening:

€ 1.670,25

2.2.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag wanneer het een plan betreft dat valt in de uitgebreide procedure én een bouwplan betreft als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening:

€ 4.454,10

2.2.2

Globaal haalbaarheidsonderzoek

2.2.2.1

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het instellen van een globaal haalbaarheidsonderzoek waarvoor een akkoordverklaring is getekend:

€ 4.454,10

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Omgevingsvergunning

2021

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 9 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.2

Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.2.1

indien de bouwkosten minder dan € 8.143,52 bedragen:

€ 258,58

2.3.2.2

indien de bouwkosten € 8.143,52 tot € 25.000,00 bedragen:

€ 258,58

vermeerderd met:

3,18%

over de bouwkosten voor zover deze de € 8.143,52 te boven gaan.

2.3.2.3

indien de bouwkosten € 25.000,00 tot € 250.000,00 bedragen:

€ 794,13

vermeerderd met:

3,79%

over de bouwkosten voor zover deze de € 25.000,00 te boven gaan.

2.3.2.4

indien de bouwkosten € 250.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

€ 9329,10

vermeerderd met:

3,18%

over de bouwkosten voor zover deze de € 250.000,00 te boven gaan.

2.3.2.5

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

€ 33.153,00

vermeerderd met:

2,14%

over de bouwkosten voor zover deze de € 1.000.000,00 te boven gaan,

met een maximumbedrag aan leges van

 

€ 650.000

Indien door één belastingplichtige in één kalenderjaar meerdere aanvragen worden ingediend, bedraagt het maximumbedrag aan leges, ongeacht het aantal aanvragen per kalenderjaar.

Belastingplichtigen waarvan de aandelen geheel of grotendeels in eigendom zijn van dezelfde moedermaatschappij worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld aan één belastingplichtige.

€ 1.300.000

2.3.2.6

en het een flitsvergunning voor een dakkapel of een kozijnwijziging betreft:

€ 156,85

 

2.3.3

Extra welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

€ 186,25

2.3.4

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

2.3.4.1

voor een nader advies op een eerder uitgebracht advies:

€ 450,95

2.3.4.2

inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan:

€ 901,95

2.3.4.3

voor een ander dan in leden 1 en 2 genoemd advies bestaande bedrijven:

€ 769,30

2.3.5

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

 

€ 95,45

2.3.6

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 536,85

2.3.7

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in 2.3.2 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.7.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 283,80

2.3.7.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

2.3.7.2.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 283,80

2.3.7.2.2

indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen:

€ 556,70

2.3.7.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 6.124,45

2.3.7.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.096,60

2.3.7.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 445,30

 

2.3.7.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 445,30

2.3.7.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 339,45

2.3.8

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.8.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 283,80

2.3.8.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking en tijdelijke afwijking):

€ 556,70

2.3.8.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 6.124,45

2.3.8.5

dien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.096,60

2.3.8.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 445,30

2.3.8.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 445,30

2.3.8.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 339,45

2.3.9

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, voor bouwwerken met een bruto vloeroppervlak als bedoeld in het normblad NEN 2580, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.9.1

van 0 tot en met 100 m²:

€ 453,85

2.3.9.2

101 tot en met 500 m²:

plus per m²:

 

€ 541,45

2.3.9.3

501 tot en met 5.000 m²:

plus per m²:

 

€ 835,60

2.3.9.4

5.001 tot en met 50.000 m²:

plus per m²:

 

€ 1.274,50

2.3.9.5

meer dan 50.000 m²:

plus per m²:

 

€ 2.738,15

2.3.10

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de geldende Erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.10.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 340,20

2.3.10.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 340,20

2.3.10.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 3.15 van de Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2018, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 242,55

2.3.11

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

€ 340,20

2.3.13

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van artikel 6.2, eerste lid, van de geldende Verordening fysiek domein een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 461,40

 

2.3.14

Gebruik openbare plaats

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het gebruiken van een openbare plaats anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan waarvoor op grond van artikel 6.1, eerste lid, van de geldende Verordening fysiek domein een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder j of k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 461,40

2.3.15

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 6.3, eerste lid, van de geldende Verordening fysiek domein een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 310,40

2.3.16

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 6.14, eerste lid, van de geldende Verordening fysiek domein een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 69,85

met een opslag van

per te kappen boom voor iedere vierde boom of meer.

€ 23,20

2.3.17

Handelsreclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging, of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge artikel 6.20 van de geldende Verordening fysiek domein een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld onder 2.3.2, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, indien de activiteit bestaat uit:

 

2.3.17.1

het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 95,45

2.3.17.2

het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

€ 95,45

2.3.19

Vervallen

2.3.20

Vervallen

 

2.3.21

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 143,65

2.3.22

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

2.3.22.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.22.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.23

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld

 

2.3.23.1

voor de beoordeling van een historisch bodemonderzoek voor teeltruimten en bedrijfsruimten zonder bodembedreigende handelingen (glastuinbouw):

€ 177,30

2.3.23.2

voor de beoordeling van een historisch en verkennend bodemonderzoek:

€ 406,00

2.3.23.3

voor de beoordeling van een nader bodemonderzoek:

€ 406,00

2.3.23.4

voor de beoordeling van een saneringsonderzoek als bedoeld in de Wet bodembescherming:

€ 720,60

2.3.23.5

voor de evaluatie van een sanering als bedoeld in de Wet bodembescherming:

€ 720,66

2.3.23.6

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 414,05

2.3.23.7

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 414,05

2.3.24

Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

€ 191,05

2.3.25

2.3.25.1

Gedoogbeschikking 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gedoogbeschikking voor het tijdelijk zonder omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk c.q. in afwijking van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk bouwen, verbouwen of wijzigen van een bouwwerk, als bedoeld in dit hoofdstuk:

 

€ 1.041,05

2.3.25.2

gebruiksvrijstelling gebruiken van gronden:

€ 1.041,05

 

Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning (vervallen)

 

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.5.1

Wijziging omgevingsvergunning

2021

2.5.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk in afwijking van een eerder ingediend bouwplan waarvoor reeds een vergunning is verleend, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat is verschuldigd door toepassing van het tarief vermeld bij onderdeel 2.3.2, met dien verstande dat het tarief nimmer minder bedraagt dan:

€ 266,85

2.5.1.2

Het bepaalde in onderdeel 2.5.1.1 vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat in feite gesproken moet worden van een nieuw (bouw)plan.

 

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.6.1

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2021

2.6.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 12.616,55

2.6.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 3.936,25

 

Hoofdstuk 7 Sloopmelding (vervallen)

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten, alsmede tenaamstelling

2.8.1

Niet genoemde Wabo-diensten

2021

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking als bedoeld in of krachtens de Wabo, voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen:

€ 143,65

 

Hoofdstuk 9 Vermindering en vermeerdering

2.9.1

Vermindering conceptaanvraag

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld in deze titel voor hetzelfde bouwplan, dan wel het aangevraagde bouwplan in overeenstemming is met het advies naar aanleiding van de concept aanvraag, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in deze titel, mits een ontvankelijke aanvraag voor een (bouw)plan binnen één jaar na de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de conceptaanvraag is ingediend.

2021

2.9.2

Vermeerdering achteraf ingediende aanvraag

Indien een aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit bouw, sloop, aanleg of planologisch strijdig gebruik, wordt het bedrag dat ingevolge artikel 2.3.2 wordt berekend, vermeerderd met:

tenzij voorafgaand aan die activiteit een gedoogbeschikking is verleend .

 

20%

 

Hoofdstuk 10 Teruggaaf

2.10.1

Teruggaaf

Teruggaaf van de geheven leges is mogelijk van de in dit hoofdstuk genoemde gevallen conform onderstaande berekening met dien verstande dat het verschuldigde legesbedrag nooit minder zal bedragen dan, met uitzondering van de situatie genoemd in artikel 2.10.5.

2021

€ 266,90

2.10.2

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit bouw, aanleg of sloop

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op een teruggaaf van:

 

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.10.3

Intrekken verleende omgevingsvergunning voor activiteit bouw, aanleg of sloop

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits op het tijdstip van het verzoek tot teruggaaf nog niet met de bouwwerkzaamheden is begonnen en het verzoek tot intrekking van de vergunning is ingediend binnen een termijn van 6 maanden na verlening van de vergunning. De teruggaaf bedraagt:

 

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.10.4

Weigeren van een omgevingsvergunning voor activiteit bouw, aanleg of sloop

2.10.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.10.4.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.10.4.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.10.5

Buiten behandeling stellen

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt de teruggaaf:

75%

van de verschuldigde leges, met dien verstande dat het resterende te betalen legesbedrag nooit minder bedraagt dan:

€ 54,80

en nooit meer bedraagt dan:

€ 822,75

Dit tarief geldt ook wanneer een nog niet-ontvankelijke aanvraag wordt ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 11 Toetsing pilot Crisis- en herstelwet en Omgevingswet

2.11.1

Vervallen

 

2.11.2

Het tarief voor het toetsen aan het Bouwbesluit voor de pilot parapluvergunning Omgevingswet bedraagt:

van de leges als bedoeld in artikel 2.3.2

30%

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Aanvragen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

2021

3.1.1.1

op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 712,95

3.1.1.2

ten behoeve van het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in de geldende APV:

€ 574,90

3.1.1.3

een aanvraag om een wijziging van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in de geldende APV:

Onder een wijziging wordt verstaan: een wijziging van rechtsvorm, beheerder of naam.

€ 232,95

3.1.1.4

een aanvraag om een terrasvergunning als bedoeld in de geldende APV:

€ 158,05

3.1.2

Ontheffingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing

 

3.1.2.1

als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet:

€ 121,35

3.1.2.2

voor incidentele wijzigingen van het sluitingsuur in verband met bruiloften, partijen, enzovoorts als bedoeld in de geldende APV:

€ 142,55

3.1.3

Melding

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

 

€ 99,55

3.1.4

Vervallen

3.1.5.1

Aanhangsel

3.1.5.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet:

€ 236,50

3.1.5.1.2

Wanneer tegelijkertijd meer dan één aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel voor een ander horecabedrijf of ander slijtersbedrijf met dezelfde leidinggevenden wordt ingediend, bedraagt het tarief voor iedere extra aanvraag als bedoeld onder artikel 3.1.5.1.1:

€ 32,55

3.1.5.2

Lokaliteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toevoegen van een lokaliteit als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

 

€ 236,50

3.1.6

Buiten behandeling stellen

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt het tarief:

 

€ 111,30

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Evenementenvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de geldende APV (evenementenvergunning), indien het betreft

2021

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel:

€ 2.509,00

3.2.1.2

een middelgroot evenement:

€ 1.014,75

3.2.1.3

een kleinschalig evenement:

€ 254,25

3.2.1.4

een niet-commercieel evenement georganiseerd door een vrijwilligersorganisatie*1

€ 101,70

3.2.1.5

het maken van eendaagse filmopnamen

€ 142,90

3.2.1.6

het maken van meerdaagse filmopnamen

€ 329,05

3.2.2

Vervallen

3.2.3

Vervallen

3.2.4

Buiten behandeling stellen

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt het tarief:

 

€ 109,60

3.2.5

Advieskosten externe deskundige bij gemotoriseerde evenementen

Indien bij de behandeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van deze tarieventabel een advies over het veiligheidsplan aan een externe deskundige moet worden gevraagd, worden voor dit advies de daar genoemde tarieven verhoogd met

3.2.5.1

wanneer het een nieuw advies betreft:

€ 2.194,10

3.2.5.2

wanneer het een herhaling van een advies betreft:

€ 1.099,15

Categorisering leges evenementenvergunningen

Omschrijving

een kleinschalig evenement *2

een middelgroot evenement *2

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel *2

een niet-commercieel evenement georganiseerd door een vrijwilligersorganisatie *1

Artikel

3.1.2.3

3.2.1.2

3.2.1.1

3.1.3.4

Aantal personen (deelnemers, publiek, personeel

Minder dan 500 personen tegelijkertijd aanwezig

Minder dan 1.500 personen tegelijkertijd aanwezig

Meer dan 1.500 personen tegelijkertijd aanwezig

n.v.t.

Inzet hulpdiensten

Geen inzet van hulpdiensten

Reguliere inzet van hulpdiensten

Meer dan reguliere inzet van hulpdiensten

n.v.t.

Verkeersmaatregelen

Geen afzettingen / geen tijdelijke verkeersmaatregelen

Afzettingen / tijdelijke verkeersmaatregelen

n.v.t.

Tenten

Bouwwerken, gesloten tenten < 50m2 en toegankelijk voor maximaal 50 personen

Bouwwerken, tenten > 50 m2 

n.v.t.

Constructies (zoals tribune, podium of constructies t.b.v. het plaatsen van ledschermen)

Geen constructies

Wel constructies

n.v.t.

Kramen (waarbij een kraam een maximale afmeting heeft van 4x1 meter)

Minder dan 50 kramen

Minder dan 100 kramen

Meer dan 100 kramen

n.v.t.

*1 Voor de toepassing van de tarieventabel wordt onder een niet commercieel evenement verstaan een evenement dat in de Haarlemmermeer wordt georganiseerd door een niet-commerciële organisatie met inzet van (andere) Haarlemmermeerse organisatie, vrijwilligers en eventueel bedrijfsleven ten behoeve van de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer (bron: Uitwerkingsnota Subsidies 2020. Vastgesteld op 18 juni 2019).

Bij een niet-commercieel evenement is de categorisering in kleinschalig, middelgroot en grootschalig niet van toepassing.

*2 Voor de overige evenementen is de categorisering is de categorisering in kleinschalig, middelgroot en grootschalig wel van toepassing. Om te bepalen in welke categorie een evenement valt het criterium in de hoogste categorie bepalend. Een aanvraag kan namelijk per criterium in een andere categorie vallen. De aanvraag valt dan uiteindelijk in de categorie met het hoogste criterium. Deze indeling is gelijk aan de indeling in het kader van de Algemeen Plaatselijke Verordening 2019 vastgesteld d.d. 19 september 2019.

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Exploitatievergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

2021

3.3.1.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de geldende APV, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2

3.3.1.1.1

voor een seksinrichting:

€ 1.066,25

3.3.1.1.2

voor een escortbedrijf:

€ 837,55

3.3.1.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de geldende APV

3.3.1.2.1

voor een seksinrichting:

€ 98,10

3.3.1.2.2

voor een escortbedrijf:

€ 98,10

3.3.2

Vervallen

 

Hoofdstuk 4 Commerciële uitlaatactiviteiten

3.4.1

Vergunning commerciële uitlaatactiviteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het voor commerciële doeleinden uitlaten van honden als bedoeld in artikel 6.6 van de geldende Verordening fysiek domein:

2021

€ 212,75

 

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

3.5.1

Ontheffingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

2021

3.5.1.1

het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

€ 97,05

3.5.1.2

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 6, 7, 9, en 10 van de geldende Verordening winkeltijden Haarlemmermeer:

€ 48,25

3.5.1.3

het wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing:

€ 48,25

 

Hoofdstuk 6 Kinderopvang

3.6.1

Kinderopvang

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

2021

3.6.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 751,40

3.6.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 643,95

3.6.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 643,95

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

3.7.1

Niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, beschikking of andere dienst die onder de werkingssfeer van de Europese Dienstenrichtlijn valt:

2021

€ 211,50