Subsidieregeling groeibijdrage sportverenigingen en sportaanbieders gemeente Eindhoven 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het,

gelet op: het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Eindhoven, titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 140 en 156 van de Gemeentewet;

 

in zijn vergadering van 10 december 2019 heeft besloten tot het vaststellen van de:

 

 

 

Subsidieregeling groeibijdrage sportaanbieders gemeente Eindhoven

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven;

 • 2.

  Sportvereniging: een amateursportvereniging, die gebruikt maakt van een accommodatie/sportpark of de openbare ruimte in Eindhoven ten behoeve van het uitoefenen van sport, zonder winstoogmerk;

 • 3.

  Commerciële sportaanbieder: rechtspersoon die actief is in het aanbieden van sport of beweegaanbod met winstoogmerk.

 • 4.

  Stichting: een organisatie gericht om een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben.

 • 5.

  Sportregisseur: medewerker van Eindhoven Sport met de specifieke opdracht het ondersteunen van sportaanbieders en het maken van de verbinden tussen vraag en aanbod van sport en bewegen in de stad.

 • 6.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven

 

Artikel 2 Doel

Met deze regeling wordt beoogd de vitaliteit van de sportverenigingen te vergroten en te komen tot een hogere maatschappelijke inzet van sportverenigingen en sportaanbieders.

 

Artikel 3 De te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Het college verstrekt een eenmalige subsidie voor activiteiten gericht op het verhogen van de sportparticipatie van de inwoners van de gemeente Eindhoven.

 • 2.

  De activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid richten zich op:

  • a.

   het direct verhogen van de sportparticipatie door het starten van nieuw aanbod dat qua inhoud wezenlijk ander is dan het bestaande aanbod van de sportaanbieder of

  • b.

   het vergroten van de kwaliteit van de organisatie waardoor het aanbod beter is geborgd.

 

Artikel 4 Subsidieaanvragers

 • 1.

  Voor subsidie zoals bedoeld in artikel 3 komen in aanmerking sportverenigingen en rechtspersonen, actief op het gebied van sport en bewegen gevestigd in Eindhoven of met het doel zich in Eindhoven te vestigen.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid komen rechtspersonen met winstoogmerk alleen in aanmerking voor subsidie zoals bedoeld in artikel 3 tweede lid onder a.

 

Artikel 5: Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zoals bedoeld in artikel 3 tweede lid onder a dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   De behoefte naar het beweeg/ sportaanbod is bekend en in kaart gebracht en

  • b.

   Het nieuwe aanbod moet aansluiten op de vraag van inwoners uit Eindhoven en

  • c.

   De aanbieder heeft een goed doordacht plan voor de activiteit en

  • d.

   De activiteit is van structurele aard en

  • e.

   Er dient een plan te zijn voor financiële borging van de activiteit.

 •  

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie zoals bedoeld in artikel 3 tweede lid onder b dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   Er moet bekend zijn welk doel wordt beoogd met de gewenste inzet en

 • 3.

  b. Er moet bekend zijn wie binnen de vereniging zich gaat inzetten voor het beoogde doel en borging op lange termijn waarbij minimaal 2 contactpersonen bekend zijn.

  • a.

   Er dient een goed doordacht plan te zijn voor het na te streven doel.

 

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze regeling, wordt jaarlijks vastgesteld door het college, binnen de door de raad vastgestelde begroting, voor aanvang van het tijdvak waar de activiteiten betrekking op hebben.

 • 2.

  Indien het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd groter is dan het op grond van artikel 6 eerste lid vastgestelde subsidieplafond, dan geldt dat het college van burgemeester en wethouders de subsidie inwilligen op basis van volgorde van datum van complete aanvragen.

 

Artikel 7 Subsidie aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 5, derde lid ASV; dienen door de subsidieaanvrager de volgende gegevens te worden overlegd:

 • De KVK gegevens van de sport- of beweegaanbieder

 • Een beschrijving van het initiatief waarvoor de subsidie gebruikt zal worden.

 • Een omschrijving van de beoogde resultaten

 • Een tijdpad van de realisatie van de plannen

 • Een begroting

 • 2.

  Het college kan een format vaststellen ten behoeve van de aanvraag.

 

Artikel 8 Indieningstermijn aanvraag

De aanvraag voor subsidie zoals bedoeld in artikel 3 kan gedurende het hele jaar worden ingediend.

 

Artikel 9 Beslistermijn subsidie aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, derde lid ASV beslist het college van burgemeester en wethouders binnen 3 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  De termijn bedoeld in het eerste lid kan door burgemeester en wethouders in bijzondere omstandigheden ter beoordeling aan burgemeester en wethouders, met een termijn van 3 weken worden verlengd.

 

Artikel 10 Subsidiebedrag

3. De subsidie bedraagt maximaal €1.000 per jaar. Een sportaanbieder kan meerdere aanvraag doen waarbij het totaalbedrag niet hoger dient te zijn dan €1.000. Aanvragen kunnen apart van elkaar worden ingediend.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekend making.

 

Artikel 12 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • A.

   kosten die in direct verband staan met het starten van nieuw aanbod dat qua inhoud wezenlijk ander is dan het bestaande aanbod van de sportaanbieder. Hieronder vallen;

 • Opleidingskosten wanneer deze nodig zijn voor een bepaalde nieuwe doelgroep.

 • Huur van een accommodatie.

 • Promotiekosten.

  • A.

   Kosten die gemaakt worden om de kwaliteit van de organisatie te verhogen zodat het sportaanbod beter geborgd is. Hieronder vallen in ieder geval:

 • Opleiding van bestuur

 • Ondersteuning op beleidsniveau

 • Een financiële en fiscale scan.

 •  

 • 2.

  Geen subsidie wordt verleend voor:

 • Producten of diensten die via een andere organisatie zoals een sportbond of Supportpunt om niet kunnen worden verkregen, zoals op EHBO cursussen of de eigen bijdrage voor de cursus “Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd”

 • Aanvragen die op inhoud overeenkomen met eerder toegekende aanvraag.

 

Artikel 13 Verantwoording subsidies

In aanvulling op het bepaalde in artikel 14, tweede lid ASV; kan door de sportregisseur gevraagd worden aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 

Eindhoven,

Het college van burgemeester en wethouders,

,burgemeester

,secretaris

Naar boven