Publicatie Vastgesteld Wijzigingsplan Oekelsebaan 5 en 5a

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het vastgestelde wijzigingsplan “Oekelsebaan 5a ” ter inzage wordt gelegd.

Het betreft een locatie waar de bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar de bestemming Wonen met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 4.7.13 van het bestemmingsplan ‘Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert’.

 

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan en het besluit liggen van 19 november tot en met 31 december 2020 ter inzage op het gemeentehuis.

De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.WPoekelsebaan5a-OW01). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen ^wijzigingsplannen.

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende, die over het ontwerp-wijzigingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van donderdag 19 november 2020 tot en met donderdag 31 december 2020. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Naar boven