Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2020, 302430VerordeningenSubsidieregeling Coronanoodsteun Cultuur & Erfgoed Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

 

gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn en de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord,

 

besluit vast te stellen de subsidieregeling Coronanoodsteun Cultuur & Erfgoed Apeldoorn.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

 • 2.

  Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   College: Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

  • d.

   Culturele infrastructuur: het geheel van organisaties die een onderdeel uitmaken en een bijdrage leveren aan het culturele aanbod in Apeldoorn.

  • e.

   Culturele stichtingen en verenigingen: hieronder verstaan wij alle (gesubsidieerde en niet gesubsidieerde) culturele en/of erfgoed stichtingen en verenigingen in de gemeente Apeldoorn;

  • f.

   Maatregelen provincie: maatregelen van de provincie Gelderland om de financiële gevolgen van de coronacrisis deels te compenseren. Het betreft generieke economische maatregelen waar ook de cultuursector gebruik van kan maken en maatregelen specifiek voor de cultuursector;

  • g.

   Maatregelen rijk: maatregelen van het Rijk om de financiële gevolgen van de coronacrisis deels te compenseren. Het betreft generieke economische maatregelen waar ook de cultuursector gebruik van kan maken en maatregelen specifiek voor de cultuursector, die deels door rijkscultuurfondsen worden uitgevoerd;

  • h.

   Netto schade: is de schade in het boekjaar 2020 die een cultuur- of erfgoedinstelling als rechtstreeks gevolg van de landelijke voorschriften in het kader van de Coronacrisis heeft geleden in de vorm van gemiste eigen inkomsten en extra kosten, met aftrek van niet gemaakte kosten en gelden vanuit de generieke maatregelen (o.a. NOW en TOG) en specifieke maatregelen;

  • i.

   Organisatie: een culturele stichting of vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 1.2 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is om de culturele infrastructuur in Apeldoorn, die als gevolg van de coronamaatregelen in zijn voorbestaan bedreigd wordt, zoveel mogelijk overeind te houden. Dit gebeurt door culturele stichtingen en verenigingen te ondersteunen die als gevolg van de COVID-19 maatregelen minder inkomsten hebben kunnen genereren dan verwacht of als gevolg van deze maatregelen extra kosten hebben moeten maken.

Artikel 1.3 Waarvoor kan worden aangevraagd

Op grond van deze regeling wordt uitsluitend subsidie verstrekt aan een organisatie voor de gedeeltelijk compensatie van de netto schade van culturele stichtingen en verenigingen in het jaar 2020, ontstaan als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. De aanvraag moet bovendien aan de volgende eisen voldoen:

 • a.

  De aanvraag past in de strategische visie zoals omschreven in het bestuursakkoord;

 • b.

  De aanvraag past binnen het cultuur- en erfgoedbeleid van de gemeente Apeldoorn;

 • c.

  De aanvraag heeft geen louter persoonlijk, individueel of bedrijfsmatig oogmerk;

 • d.

  De organisatie heeft gebruik gemaakt van alle beschikbare generieke en specifieke regelingen van rijk en provincie in het kader van COVID-19;

 • e.

  De organisatie is gevestigd in de gemeente Apeldoorn;

 • f.

  De aanvraag past binnen de doelstelling van deze regeling, zoals omschreven in artikel 1.2.

Artikel 1.4 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 80% van de netto schade in het boekjaar 2020 als rechtstreeks gevolg van de landelijke voorschriften in het kader van de Coronacrisis in de vorm van gemiste eigen inkomsten en extra kosten met aftrek van niet gemaakte kosten en gelden vanuit de generieke maatregelen (o.a. NOW en TOG) en specifieke maatregelen. Hierbij geldt een minimum subsidiebedrag van € 500,- en een maximum subsidiebedrag van € 25.000,- euro.

Artikel 1.6 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van €150.000.

 • 2.

  Het college kan het subsidieplafond bij besluit wijzigen.

Artikel 1.7 Afwijzingsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt geen subsidie verstrekt als:

 • a.

  De organisatie € 75.000,00 of meer subsidie per jaar verstrekt krijgt door de gemeente Apeldoorn;

 • b.

  De aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van (generieke) maatregelen van het rijk en de provincie in het kader van COVID-19, terwijl hij daar wel voor in aanmerking kwam;

 • c.

  De aanvrager per 31 december 2019 een negatief eigen vermogen heeft;

 • d.

  De aanvrager een eigen vermogen heeft van ten minste € 100.000;

 • e.

  Uit de toelichting blijkt dat de aanvrager niet al het redelijkerwijs mogelijk heeft gedaan of nagelaten om het exploitatietekort te beperken;

 • f.

  Er in de aanvraag geen of onvoldoende reële onderbouwing is gegeven van de netto schade;

 • g.

  Voor zover het inkomstenverlies anderszins is verzekerd.

Hoofstuk 2. Aanvraag en verstrekking

Artikel 2.1 De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier en dient tussen 1 januari en 31 januari 2021 te zijn ingediend.

 • 2.

  Aanvragen worden beoordeeld na sluiting van de aanvraagperiode. Indien de aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager een termijn van 3 werkdagen gegund om de aanvraag aan te vullen.

 • 3.

  Indien er geen sprake is van overschrijving van het subsidieplafond vindt er honorering plaats van alle positief beoordeelde aanvragen.

 • 4.

  Indien er bij optelling van de bedragen sprake is van overschrijding van het subsidieplafond worden de ingevolge artikel 1.4 voor subsidie in aanmerking komende kosten van alle te verlenen subsidies verlaagd met een gelijk percentage totdat het plafond bereikt is.

 • 5.

  De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   De oorspronkelijke door bestuur of leden goedgekeurde jaarbegroting 2020;

  • b.

   De realisatie over 2020;

  • c.

   Een toelichting op de realisatie over 2020, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn toe te schrijven aan de COVID-19 maatregelen, en waaruit blijkt welke maatregelen de aanvrager heeft ondernomen om de schade te beperken;

  • d.

   De jaarrekening 2019 en een door het bestuur of leden ondertekende verklaring over de jaarrekening 2019;

  • e.

   Als u voor het eerst subsidie aanvraagt of als er wijzigingen zijn in uw gegevens: kopie bankafschrift met IBAN, uittreksel KvK en statuten van de organisatie.

Artikel 2.2 Voorschot en vaststelling

 • 1.

  Aan de subsidieontvanger wordt het verleende subsidiebedrag in één keer uitbetaald, tenzij de beschikking tot verlening anders bepaalt.

 • 2.

  De subsidie wordt overeenkomstig artikel 20, vierde lid van de ASV ambtshalve vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in, bijzondere gevallen, afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en sluit op 31 januari 2021 en wordt aangehaald als Subsidieregeling Coronanoodsteun Cultuur & Erfgoed Apeldoorn.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

de secretaris,