Gemeente Deurne - Besluit wijzigen Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

 

Gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Gelet op de toestemming van de gemeenteraad van Deurne d.d. 13 oktober 2020;

 

Besluit:

In te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten tot de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne van 10 november 2020.

Burgemeester en wethouders van Deurne,

de secretaris,

R.R.M. Halffman.

de burgemeester,

H.J. Mak.

 

Tegen het besluit tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Naar boven