Gemeenteblad van Geertruidenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergGemeenteblad 2020, 30200BeleidsregelsSubsidieregeling stimulering Groene daken en Afkoppelen gemeente Geertruidenberg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Overwegende dat het uit het oogpunt van verantwoordelijk bestuur aanbeveling verdient om eigenaren van woningen en bedrijven in de gemeente Geertruidenberg met deze subsidie te stimuleren om dakgroen aan te brengen en verharding van de vuilwater en gemengde riolering af te koppelen. In het op 22 juni 2017 vastgestelde VGRP+ is opgenomen dat de gemeente door samen te werken en met de juiste prikkel een gedragsverandering bij woningen en bedrijven wil realiseren.

 

Overwegende dat door de raad met het vaststellen van het VGRP+ op 22 juni 2017 voor klimaatmaatregelen jaarlijks € 35.000 beschikbaar is gesteld. Van dit bedrag stelt de gemeente per jaar € 25.000 beschikbaar voor deze regeling.

 

Overwegende dat deze regeling bijdraagt aan het behalen van de in het raadsprogramma 2018-2022 genoemde doelen voor klimaat en duurzaamheid.

 

Besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling:

 

Subsidieregeling stimulering groene daken en afkoppelen gemeente Geertruidenberg

 

Doel regeling

Het doel van deze subsidieregeling is om de aanleg van groene daken en het afkoppelen van verharding van de gemengde riolering te stimuleren.

 

Groene daken dragen bij aan een leefbare en duurzame woonomgeving. Zij dragen bij aan meer biodiversiteit en verbeteren het stedelijke microklimaat (minder fijn stof, tegengaan warmte-eiland effect en minder droge lucht). Samen met afkoppelen dragen zij ook bij aan een verbeterde waterhuishouding, omdat er minder schoon water afgevoerd wordt naar de gemengde of vuilwaterriolering.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling worden de onderstaande begrippen gebruikt.

 • a.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • b.

  bijgebouw: een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

 • c.

  college: het college van B&W van de gemeente Geertruidenberg;

 • d.

  dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording of betonnen plaat, die sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-/regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen. De dakconstructie moet zodanig zijn dat deze beloopbaar is voor onderhoud en inspectie;

 • e.

  dakgroen: dak, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten.

 • f.

  afkoppelen: het loskoppelen dan wel het niet aansluiten van afvloeiend hemelwater op een openbaar gemengd of vuilwaterriool;

 • g.

  regenpijp: een buis die aan een dakgoot of een plat dak is bevestigd en dient om het hemelwater dat op het dak valt, af te voeren. Ook wel regenwater- of hemelwaterafvoer genoemd;

 • h.

  woonboot: een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als of het is bestemd tot woonverblijf, niet zijnde een object dat valt onder de Woningwet en dat uit hoofde van zijn feitelijke bestemming of gebruik plaatsgebonden is;

 • i.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • j.

  monument: een onroerend zaak die is opgenomen in het monumentenregister zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988, dan wel een onroerende zaak die is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de vigerende monumentenverordening;

 • k.

  erkend bedrijf: een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren, aanleggen en onderhouden van dakgroen.

 

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op bebouwing binnen de bebouwde kom van de gemeente Geertruidenberg zoals genoemd in de door de raad vastgestelde grens van de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet van de kernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer en is gericht op het verstrekken van subsidie voor het stimuleren van dakgroen en het afkoppelen van verharding van de gemengde riolering.

 • 2.

  Deze regeling is bedoeld voor alle eigenaren, verenigingen van eigenaren en bedrijven in de gemeente Geertruidenberg.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

Er kan subsidie aangevraagd worden voor de onderstaande activiteiten.

 • 1.

  Het aanleggen van een groen dak op een bestaand dak. De peildatum voor de situatie van het bestaande dak is 1 januari 2020.

 • 2.

  Het afkoppelen van verharding dat in de huidige situatie is aangesloten op de gemengde riolering.

 

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

De subsidie wordt verleend als aan de onderstaande criteria wordt voldaan

 • 1.

  Aan het verlenen van subsidie voor groene daken zijn de volgende criteria verbonden:

  a. Het groene dak moet een oppervlak hebben van minimaal 4 m2;

  b. De helling van het groene dak mag niet meer dan 35 graden bedragen;

  c. Uit de aanvraag blijkt dat het ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak deugdelijk uitgevoerd zal worden;

  d. De aanvrager is eigenaar van het (bij)gebouw of aan- of uitbouw of woonboot waarop het dakgroen wordt aangelegd;

  e. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het (bij)gebouw of de aan- of uitbouw of woonboot waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via schriftelijke toestemming, zijn akkoord (het is ook mogelijk om met een groepinwoners één aanvraag in te dienen);

  f. Het gerealiseerde groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven; de verstrekte subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de eigenaar hierbij in gebreke blijft.

 • 2.

  Aan het verlenen van subsidie voor afkoppelen zijn de volgende criteria verbonden:

  a. De af te koppelen verharding dient in de bestaande situatie af te voeren naar het openbare gemengde of vuilwaterriool.

  b. Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 20 m². Deze oppervlakte wordt gemeten in het platte vlak.

  c. Dit artikel is alleen van toepassing op regenpijpen aan de voorzijde of aan de zijkant van bouwwerken, die vanaf het openbaar gebied zichtbaar zijn.

  d. Indien een af te koppelen regenpijp op de perceelgrens met de gemeente ligt, worden de werkzaamheden uitgevoerd door de gemeente Geertruidenberg.

 • 3.

  Er kan per object maar één keer een aanvraag worden ingediend.

 • 4.

  De subsidieaanvraag moet voor de aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend.

 • 5.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor projecten die op moment van inwerkingtreding van deze regeling nog niet zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn.

 

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag voor de aanleg van dakgroen wordt per aanvraag als volgt bepaald:

  a. voor dakgroen 50% van de werkelijke kosten per m2 met een maximum van € 25,- per m2.

  b. de onder a. genoemde bedragen zijn inclusief bouwkundig advies en ontwerp- en aanlegkosten;

  c. legeskosten voor vergunningen en technische aanpassingen aan gebouwen worden niet gesubsidieerd;

  d. de loonkosten van de aanleg van dakgroen dat door een aanvrager zelf wordt uitgevoerd, zijn niet subsidiabel;

 • 2.

  Het subsidiebedrag voor het afkoppelen van verharding wordt per aanvraag als volgt bepaald:

  a. voor afkoppelen van verhard oppervlak met een omvang van 20 m² tot en met 300 m² bedraagt de subsidie een vast bedrag per m² afgekoppeld verhard oppervlak (horizontaal gemeten). De hoogte van dit bedraagt € 8,00 per m².

  b. Bij oppervlakken groter dan 300 m² worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal het door de gemeenteraad vastgestelde bedrag per vierkante meter (horizontaal gemeten).

  c. Als een af te koppelen regenpijp op de perceelgrens met de gemeente ligt, worden de werkzaamheden kosteloos door de gemeente Geertruidenberg uitgevoerd en ontvangt de aanvrager geen subsidie.

 • 3.

  Een particuliere aanvrager kan in aanmerking komen voor maximaal € 2.500,-. Voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven, ondernemers en woningcorporaties geldt een maximum € 5.000,-.

 • 4.

  Verrekenbare BTW komt niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de in artikel 3 genoemde activiteit is per jaar een subsidiebudget beschikbaar van maximaal € 25.000. Hiervan is jaarlijks maximaal € 15.000 beschikbaar voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven, ondernemers en woningcorporaties.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde budget geldt als subsidieplafond als bedoeld in art. 4.22 Awb.

 • 3.

  De verstrekking van subsidie geschiedt, met inachtneming van het subsidieplafond, op basis van de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen.

 • 4.

  De verstrekking van de subsidie geschiedt zolang het subsidiebedrag voorradig is.

 • 5.

  Aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd, worden geweigerd.

 • 6.

  In de gevallen waarin de toepassing van de regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst en/of tot een ondoelmatige besteding van subsidiegeld, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

 

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

De aanvraag wordt ingediend op een door of namens het college vastgesteld aanvraagformulier 'Aanvraagformulier subsidie stimulering groenev daken en afkoppelen gemeente Geertruidenberg' waarop is vermeld welke stukken moeten worden overlegd.

 

Dit betreft:

 • een voorstel voor het aan te brengen groene dak, de oppervlakte dan wel omvang ervan en hoe het eruit ziet;

 • een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten. In de begroting wordt in ieder geval een overzicht van de kosten aangegeven van:

  o het materiaal dat nodig is voor de aanleg van het groene dak;

  o eventuele loonkosten dakbegroeningsbedrijf of dakdeskundige;

  o kosten van het bouwkundig advies;

  o overige relevante kosten.

 • een situatietekening met lengte en breedte van het dak;

 • een foto van het bestaande dak;

 • de beoordeling of de constructie van een woning, gebouw voldoende draagkracht bezit om het groene dak of verticaal groen te dragen, is bij toepassingen van meer dan 50 m2 nodig. Een verklaring van een deskundige of van een (dakdekkers)bedrijf moet bij de aanvraag worden toegevoegd. Wanneer meerdere eigenaren met aangrenzende daken een financiële bijdrage willen aanvragen, kunnen zij volstaan met één gezamenlijke constructieve berekening. De eigenaar van de woning/het pand blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de (constructieve) veiligheid;

 • als voor de realisatie van het groene dak een omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning) en/of voor een monument (monumentenvergunning) vereist is, dan wordt ook een kopie van de verleende omgevingsvergunning (bouwvergunning en/of monumentenvergunning) meegezonden;

 • indien de aanvrager niet de eigenaar is van het betreffende gebouw of woonboot, dient een verklaring van de eigenaar te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met het aanbrengen van het groene dak. Indien een (rechts)persoon namens een partij een aanvraag indient, dient een geldig machtigingsbewijs of volmacht te worden bijgevoegd.

 • Bij afkoppelen: een foto van de situatie voor afkoppelen.

 • Bij afkoppelen: een korte omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, inclusief situatietekening.

 

Artikel 8 Onvolledige aanvraag

 • 1.

  Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, verzoekt het college de aanvrager schriftelijk deze aan te vullen binnen een termijn van vier weken, te rekenen vanaf de dagtekening van het verzoek van het college;

 • 2.

  Het college besluit een aanvraag niet in behandeling te nemen, indien de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken zonder dat de gevraagde aanvulling is ontvangen.

 

Artikel 9 Beoordeling aanvraag

 • 1.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Als een ingediende subsidieaanvraag nog niet volledig is, dan wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door de datum waarop de subsidieaanvraag wel volledig is;

 • 3.

  Aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond niet gehonoreerd kunnen worden, worden aangehouden tot het volgende begrotingsjaar. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 4.

  Het college beslist op de aanvraag voor een subsidie binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 5.

  Deze beslistermijn kan één keer met ten hoogste 8 weken worden verlengd. Het college deelt dit voor afloop van de beslistermijn schriftelijk aan aanvrager mee en geeft daarbij aan binnen welke termijn hij verwacht wel een beslissing te kunnen nemen.

 

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De werkzaamheden voor de aanleg van het dakgroen of het afkoppelen van verharding worden in overeenstemming met de aanvraag en subsidieverlening uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverlening.

 

Artikel 11 Vaststellen van de subsidie

 • 1.

  Binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverlening dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend op het formulier 'Vaststelling subsidie stimulering groene daken en afkoppelen gemeente Geertruidenberg ', waarop is vermeld welke bijkomende stukken moeten worden bijgevoegd. Hieronder vallen minimaal:

  a. foto’s situatie voor en na uitvoering werkzaamheden;

  b. gespecificeerd kostenoverzicht met de daarbij behorende nota’s.

 • 3.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling;

 • 4.

  Betaling vindt plaats binnen zes weken na de subsidievaststelling.

 

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan de bepalingen in deze subsidieregeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

 

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020 en loopt tot en met 31 december 2022.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de 'Subsidieregeling stimulering groene daken en afkoppelen gemeente Geertruidenberg'.

 

Raamsdonksveer, 28 januari 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

De secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam M. Witte