Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 301951Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot aanwijzing van ambtenaren die bevoegd zijn een verklaring onder ede of belofte af te nemen als bedoeld in de Wet basisregistratie personen (Aanwijzingsbesluit afneming verklaringen BRP gemeente Barneveld)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op de artikelen 2.8, tweede lid, onder e, en 2.8a, tweede lid, onder d, van de Wet basisregistratie personen;

besluit:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit afneming verklaringen BRP gemeente Barneveld.

Artikel 1

Als ambtenaar ten overstaan van wie onder eed of belofte een verklaring als bedoeld in de artikelen 2.8, tweede lid, onder e, en artikel 2.8a, tweede lid onder d van de Wet basisregistratie personen kan worden afgelegd, worden de personen aangewezen die werkzaam zijn voor het team Publiekszaken van de gemeente Barneveld en taken hebben ten aanzien van de basisregistratie personen en de burgerlijke stand.

Artikel 2

De aanwijzing, bedoeld in artikel 1, vervalt als het dienstverband of het inhuurcontract van de betreffende persoon bij de gemeente Barneveld eindigt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit afneming verklaringen BRP gemeente Barneveld.

 

Aldus vastgesteld op 17 november 2020,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. van Steden

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester