Straatweg 52d te Lemmer: verleende drank- en horecavergunning (DH 20200020)

Op 12 november 2020 is een vergunning op basis van artikel 3 van de Drank- en Horecawet verleend voor deze locatie. Het betreft het paracommerciële horecabedrijf Stichting Sociaal Werk De Kear.

Aan de vergunning is de volgende beperking verbonden:

 

 

 • 1.

  De vergunning dient overeenkomstig Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet van de Algemeen Plaatselijke Verordening van gemeente De Fryske Marren te worden uitgevoerd.

Het besluit ligt vanaf de datum van bekendmaking gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer. Ook is deze te raadplegen via www.defryskemarren.nl.

 

Beroepschriftenprocedure

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn én u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit (tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u dit niet hebt gedaan), dan kunt u een beroepschrift indienen.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

   

Tegelijk met de indiening van het beroepschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van bovengenoemde rechtbank in Groningen.

 

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u digitaal een beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

 

Een besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

 

Wilt u meer weten over de procedure en eventuele bijkomende kosten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven