Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2020, 301518Beschikkingen | afhandelingGemeente Ermelo - verlening objectontheffing - plaatsen van een bouwkeet en dixy op het trottoir schilderwerkzaamheden van 5 november tot en met 30 november - Stationsstraat 34-36, Ermelo

Objectontheffing (art. 2:10)

Omschrijving

  • 11 november 2020 objectontheffing voor het voor het plaatsen van een bouwkeet en dixy op het trottoir nabij Stationsstraat 34-36 te Ermelo voor schilderwerkzaamheden van 5 november tot en met 30 november 2020 3851NH 23 december 2020

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.