Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2020, 301507Beschikkingen | afhandelingGemeente Ermelo - verlening omgevingsvergunning - vervangen van beschoeiingen, steigers en vlonders van de vijvers en het realiseren van parkeerplaatsen nabij vijver Prof. Lindeboomlaan - Oude Nijkerkerweg ongenummerd, Ermelo

Verleende omgevingsvergunning

Omschrijving

  • 10 november 2020 Oude Nijkerkerweg ongenummerd het vervangen van beschoeiingen, steigers en vlonders van de vijvers en het realiseren van parkeerplaatsen nabij vijver Prof. Lindeboomlaan 3853 GC 22 december 2020

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd