Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2020, 301502Beschikkingen | afhandelingGemeente Ermelo - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een vleeskalverenstal en het veranderen van de inrichting (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) - Bulderweg 20, Ermelo

Verleende omgevingsvergunning

Omschrijving

  • 10 november 2020 Bulderweg 20 het bouwen van een vleeskalverenstal en het veranderen van de inrichting (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) 3853 PA 22 december 2020

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd