Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2020, 301471Beschikkingen | afhandelingGemeente Ermelo - verlening omgevingsvergunning - vervangen van de dakpannen en de onderliggende constructie (gemeentelijk monument) - Stationsstraat 78, Ermelo

Verleende omgevingsvergunning

Omschrijving

  • 9 november 2020 Stationsstraat 78 het vervangen van de dakpannen en de onderliggende constructie (gemeentelijk monument) 3851 NK 21 december 2020

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd