Gemeenteblad van Velsen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VelsenGemeenteblad 2020, 299723VerordeningenVerordening Naamgeving en nummering adressen Velsen 2019

De raad van de gemeente Velsen;

 

- gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. . . . van . . .;

- gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, op artikel 149 en op artikel 156 van de Gemeentewet;

- gelet op de per 1 juli 2018 gewijzigde Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

- gelet op het feit dat op grond van deze gewijzigde wet de in 2010 door de raad vastgestelde Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen juridsch niet meer passend is;

 

B E S L U I T

 

1. in te trekken de Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen zoals vastgesteld in zijn vergadering van 30 september 2010;

 

2. vast te stellen de Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2019 zoals hieronder is vermeld.

Artikel 1. Definities

1. In deze verordening (en de daarop berustende bepalingen) wordt verstaan onder:

 • adres;

 • ligplaats;

 • openbare ruimte;

 • pand;

 • standplaats;

 • verblijfsobject;

 • woonplaats;

 • dat wat daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

 • het college: het college van burgemeester en wethouders

2. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verder verstaan onder:

 • afgebakend terrein: een terrein met een kunstmatige of natuurlijke afbakening, waarop zich geen verblijfsobjecten bevinden en dat betreedbaar en afsluitbaar is;

 • nummeraanduiding: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, met dien verstande dat deze bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter- of cijfercombinatie; deze kan ook betrekking hebben op een afgebakend terrein;

 • rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder.

Artikel 2. Naamgeving woonplaatsen en openbare ruimte

 • 1.

  Het college stelt de grens en de naam van een of meer woonplaatsen vast en kan deze in wijken en buurten verdelen conform de eisen die het Centraal Bureau voor de Statistiek aan deze indeling verbindt;

 • 2.

  het college kent per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan gemeentelijke gebouwen en bouwwerken; het college wordt hierin geadviseerd door zijn Commissie naamgeving openbare ruimte;

 • 3.

  onder de vaststelling, verdeling en toekenning als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt tevens begrepen de wijziging en de intrekking daarvan.

Artikel 3. Nummering objecten

 • 1. Het college stelt de lig- en standplaatsen vast;

 • 2. het college kent nummeraanduidingen toe aan verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen;

 • 3. het college bepaalt de afbakening van panden, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen;

 • 4. de toekenning of afbakening, bedoeld in het tweede en in het derde lid, kan ook op voor personen toegankelijke objecten, niet zijnde verblijfsobjecten, dan wel op afgebakende terreinen worden toegepast;

 • 5. onder de vaststelling. toekenning en afbakening als bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, wordt tevens begrepen de wijziging en de intrekking daarvan.

Artikel 4. Aanbrengen aanduiding

 • 1.

  De door het college aan de openbare ruimte of een gedeelte daarvan toegekende namen, bedoeld in artikel 2, worden door of in opdracht van de gemeente blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen te plaatse aangebracht;

 • 2.

  de door het college aan een object toegekende nummers, bedoeld in artikel 3, tweede en vierde lid, worden daaraan op doeltreffende wijze aangebracht;

 • 3.

  het college stelt de voorschriften vast waarin de naam en het verzamel- of het verwijsbord aan moeten voldoen;

 • 4.

  het is een ieder die daartoe niet bevoegd is, verboden namen aan openbare ruimten of delen daarvan, dan wel nummers aan een pand of verblijfsobject, ligplaats of standplaats of afgebakend terrein, toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Artikel 5. Gedoogplicht naamaanduiding

 • 1.

  Als het college oordeelt dat het noodzakelijk is dat de door hen toegekende aanduidingen, bedoelt in artikel 2, tweede lid, aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, draagt de rechthebbende er zorg voor dat de hier bedoelde aanduidingen vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd;

 • 2.

  als het college oordeelt dat dat het noodzakelijk is dat een naamaanduiding, waarop de vervallen naam is doorgehaald, gedurende ten hoogste een jaar naast de naamaanduiding met de nieuwe naam te handhaven laat de rechthebbende dit toe;

 • 3.

  de rechthebbende draagt er zorg voor dat de in het eerste en tweede lid bedoelde aanduidingen vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6. Aanbrengplicht nummeraanduiding

 • 1.

  Tenzij het college anders besluit, draagt de rechthebbende van een object er zorg voor dat de nummers, bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden aangebracht overeenkomstig het krachtens artikel 7 bepaalde;

 • 2.

  de rechthebbende draagt er zorg voor dat de nummers binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van burgemeester en wethouders zijn aangebracht;

 • 3.

  als een verblijfsobject, lig- of standplaats (of afgebakend terrein) nog niet gereed is gekomen, wordt het nummer binnen vier weken na het gereedkomen daarvan aangebracht;

 • 4.

  als het college oordeelt dat het noodzakelijk is dat een nummeraanduiding, waarop het vervallen nummer is doorgehaald, gedurende ten hoogste een jaar naast de nummer-aanduiding met het nieuwe nummer te handhaven, laat de rechthebbende dit toe of geeft de rechthebbende daaraan uitvoering;

 • 5.

  het college kan de in het tweede en derde lid genoemde termijnen verlengen.

Artikel 7. Nadere regels

 

 • 1.

  Het college kan nadere regels stellen over het proces en de wijze van:

  • a.

   naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken;

  • b.

   naamgeving en begrenzing van openbare ruimten;

  • c.

   nummering van verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen (en afgebakende terreinen);

  • d.

   opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen;

 • 2.

  deze nadere regels mogen niet strijdig zijn met het Convenant inzake postcodes zoals is afgesproken tussen de Staat der Nederlanden en Koninklijke PostNl B.V. in 2014.

Artikel 8. Handhaving

 • 1.

  De overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, artikel 5 en artikel 6, eerste tot en met vierde lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie;

 • 2.

  met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening is het college bevoegd;

 • 3.

  het college kan hiervoor toezichthouders aanwijzen zoals bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening zal op de dag na officiële publicatie, op de wijze zoals dat in de gemeente Velsen gebruikelijk is, in werking treden.

Artikel 10. Vervallen oude regelingen

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere gemeentelijke regels, voorschriften, beleidsstukken voor de benoeming van delen van de openbare ruimte en de nummering van de daaraan liggende objecten.

Artikel 11. Overgangsbepaling

 •  

 • 1.

  Namen en nummers die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn toegekend, blijven na inwerkingtreding van deze verordening bestaan.

 • 2.

  het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2019

Vastgesteld in de raadsvergadering van . . .

de raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales