Gemeente Haarlem - ontwerp-actieplan

Burgemeester en wethouders van Haarlem maken bekend dat zij op grond van de Wet milieubeheer op 27 oktober hebben besloten het ontwerp-actieplan geluid vrij te geven voor inspraak.

Ontwerp Actieplan Geluid.

De verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen in de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese richtlijn Omgevingslawaai.

In het actieplan worden beleidsuitgangspunten, maatregelen en acties voorgesteld die kunnen bijdragen aan het verminderen van ernstige hinder door omgevingslawaai in Haarlem.

Ter inzage.

Het ontwerp-actieplan ligt ter inzage vanaf de dag van deze publicatie gedurende 6 weken in de publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De gemeente werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 16.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 20.00 uur. U kunt een afspraak maken via de website www.haarlem.nl of telefoonnummer 14023.

Tevens is het plan te downloaden vanaf de website van de gemeente Haarlem (Bestuur, vergaderingen, 27 oktober: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2020/27-oktober/10:00)

Zienswijzen.

Gedurende de inzagetermijn mag iedereen zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerp-actieplan kunt u sturen naar Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. de heer C. Weel.

Verdere procedure.

Na ontvangst en verwerking van de ingebrachte zienswijzen zal het college van B&W van Haarlem de zienswijzen beantwoorden en deze betrekken bij haar besluitvorming over het vaststellen van het actieplan. De vaststelling van het actieplan staat niet open voor bezwaar en beroep.

 

Naar boven