Publicatie ontwerpbesluit aanpassing maatwerkvoorschriften m.b.t. lozing brijn in de bodem, Haling 1E in Enkhuizen

Op 14 april 2020 hebben wij van Enza Zaden Beheer B.V. een verzoek tot het aanpassen van een maatwerkbesluit ontvangen. Het maatwerk heeft betrekking op het bedrijf Enza Zaden B.V. aan Haling 1E in Enkhuizen. Het verzoek ziet op een verhoging van de omvang van de brijnlozing, waarbij het jaarlijkse debiet gelijk blijft aan de hoeveelheid zoals opgenomen in het maatwerkbesluit van 12 maart 2015.

Wij zijn voornemens om het verzoek van Enza Zaden B.V., tot het aanpassen van de maatwerkvoorschriften, toe te wijzen. De lozing van brijn in de bodem wordt toegestaan tot 1 juli 2022.

Ter inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en overige bijbehorende stukken liggen van 20 november 2020 tot en met 4 januari 2021 ter inzage bij de gemeente Enkhuizen, Hoogstraat 11 in Enkhuizen (op afspraak). In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreffende stukken in wil zien, per e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.310180, waarna de stukken digitaal toegezonden zullen worden.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden op dit voornemen schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit aanpassing maatwerkvoorschriften m.b.t. lozing brijn in de bodem, Haling 1E in Enkhuizen, OD.310180.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regulering van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Informatie

Meer Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-1021 300.

 

 

Naar boven