Subsidieplafonds en begrotingssubsidies 2021 vastgesteld

 

Op 29 juni 2020 zijn de subsidieplafonds en verdeelsleutels voor de subsidies 2021 bekend gemaakt in ons gemeenteblad. Op 2 november heeft de gemeenteraad de begroting 2021 vastgesteld. Dit heeft niet geleid tot een wijziging in de subsidieplafonds 2021.

 

Er zijn subsidieplafonds vastgesteld voor

Subsidieregeling

Subsidieplafond 2021

Subsidieregeling Armoedebeleid

€ 325.000

Subsidieregeling Culturele activiteiten

€ 63.000

Subsidieregeling Duurzaamheid De Fryske Marren

€ 17.500

Subsidieregeling Gezond Opgroeien Onderwijs

€ 30.000

Subsidieregelingen Inwonersinitiatieven en Meidwaan yn De Fryske Marren

€ 590.000

Subsidieregeling Innovatiefonds ondersteuning

€ 60.000

Subsidieregeling Internationale betrekkingen

€ 5.000

Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE), hoofdstuk 2 Peuterwerk

€ 271.986

 

Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE), hoofdstuk 3 VVE

€ 420.000

Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren

€ 18.056

Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske Marren

€ 150.000

Subsidieregeling Verkeersveiligheid

€ 21.000

 

Verdeling subsidie

De wijzen van verdelen van de subsidies is in de afzonderlijke subsidieregelingen opgenomen. Voor bovenstaande regelingen geldt de algemene verdeelsleutel, deze is:

  • 1.

    Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

  • 2.

    Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

  • 3.

    Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

De begrotingssubsidies 2021 zijn voorgesteld voor

Het genoemde bedrag is, is het bedrag waarop de subsidie 2021 ten hoogste kan worden vastgesteld (artikel 4:23 lid 3c van de Algemene wet bestuursrecht). Voor onderstaande subsidieontvangers is een begrotingssubsidie opgenomen in de ontwerpbegroting.

Organisatie

Begrotingssubsidie 2021

Stichting Bibliotheken Mar en Fean

€ 1.013.636

Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

€ 150.000

Stichting Kulturhûs Oudehaske

€ 94.000

Stichting Kunstzinnige Vorming It Toanhûs

€ 592.329

Stichting Erfgoed, Landschap en Natuur

€ 319.473

Stichting Museum Stedhûs Sleat

€ 43.187

Stichting Oudheidkamer Lemster Fiifgea

€ 6.123

Stichting Afûk

€ 1.727

Stichting Bibliotheekservice Fryslân - platfoarm Lêsbefoardering Frysk (it Tomke projekt)

€ 2.500

Stichting Cultuurplein DFM

€ 5.000

Monumentenstichting

€ 125.000

VVV Waterland van Friesland

€ 232.305

Stichting IJswegencentrale Sloten

€ 500

Stichting IJswegencentrale Gaasterland

€ 500

Stichting IJswegencentrale Skarsterlân

€ 500

Stichting Halt

€0.01 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De peildatum is 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.

Stichting Tûmba, expertisebureau discriminatie en diversiteit

€ 0,37 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De peildatum is 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.

Stichting Fonds Slachtofferhulp

€ 0,25 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De peildatum is 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

Naar boven