Gemeente Asten - Besluit wijzigen Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

Gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Gelet op de toestemming van de gemeenteraad van Asten d.d. 27 oktober 2020;

 

Besluit:

 

In te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten tot de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten 2020.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 5 november 2020.

Burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester

 

Tegen het besluit tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Asten, Postbus 290, 5720 AG ASTEN. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. U kunt uw verzoekschrift sturen naar: de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Naar boven