Besluit tot afwijzing verzoek onttrekking pad Kooilaan (Omkromte) aan de openbaarheid

 

De raad van gemeente De Fryske Marren heeft in de raadsvergadering van 28 oktober 2020 besloten het verzoek van omwonenden tot onttrekking aan de openbaarheid, van een wandelpad achter woningen van de Kooilaan, af te wijzen. Dit verzoek is gedaan door verscheidene omwonenden. Het verzoek is op 17 juli 2017 verzonden en ontvangen op 18 juli 2017.

 

Terinzagelegging

Op dinsdag 10 november 2020 zijn het besluit en de bijlagen, overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a, Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. De stukken liggen gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer.

Het raadsbesluit en bijbehorend raadsvoorstel treft u ook als informatieve bijlagen aan. Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden bepaalde gegevens niet openbaar gemaakt. Daarom zijn de stukken geanonimiseerd.

 

Beroep op Gedeputeerde staten

Degenen die het verzoek tot onttrekking hebben ingediend, kunnen beroep instellen bij Gedeputeerde Staten. Dit vloeit voort uit artikel 11 lid 3 Wegenwet. Het beroep dient binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit gezonden te worden aan het college van Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

 

Mocht deze beroepstermijn ongebruikt verstrijken dan staat voor derdebelanghebbenden, dat wil zeggen anderen dan degenen die het verzoek tot onttrekking hebben ingediend, bezwaar open tegen het oorspronkelijke besluit. Omdat de hoofdregel, dat de indieningstermijn aanvangt op de dag nadat de oorspronkelijke beslissing op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, dan logischerwijs niet kan gelden, wordt in artikel 7:1 Awb tweede lid bepaald dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, dan aanvangt op de dag na die waarop de beroepstermijn ongebruikt is verstreken.

 

Heeft u vragen?

Voor nadere informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van team vergunningen, toezicht en handhaving via bovengenoemd telefoonnummer.

 

Burgemeester en wethouders van de Fryske Marren,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Mw. D.J. Cazemier Dhr. F. Veenstra

Naar boven