Gemeente Maassluis - Wijzigingsverordening loonkostensubsidie verordening Participatiewet MVS 2017

De gemeenteraad van Maassluis,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020,

 

Overwegende dat:

  • -

    Het gewenst is in artikel 1, lid 3 van de loonkostensubsidie verordening Participatiewet gemeente Maassluis, Vlaardingen, Schiedam 2017 een wijziging aan te brengen zodat een advies van het UWV niet nodig is als op de werkplek uit een gevalideerd loonwaardeonderzoek is gebleken dat een persoon niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen.

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet

 

Besluit vast te stellen de volgende:

 

Wijzigingsverordening loonkostensubsidie verordening Participatiewet gemeente Maassluis, Vlaardingen, Schiedam 2017

Artikel I  

Artikel 1, lid 3 wordt vervangen door:

Het college kan zich laten adviseren door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

Artikel II  

De Toelichting op artikel 1 wordt vervangen door:

In artikel 10c van de Participatiewet is geregeld wanneer wordt vastgesteld of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort: op schriftelijke aanvraag of ambtshalve. Ambtshalve vaststelling is alleen mogelijk bij:

 

  • personen die algemene bijstand ontvangen;

  • personen als bedoeld in artikel 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA), artikel 35, vierde lid onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend;

  • personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

  • personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, en

  • personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

In artikel 10c van de Participatiewet is ook bepaald dat het aan college is om vast te stellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort. Binnen de kaders van de wet is het aan de gemeente om vast te stellen op welke wijze zij bepalen of mensen tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en of loonkostensubsidie voor hen wordt ingezet (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, blz. 62). In artikel 1, tweede lid, is vastgelegd welke criteria daarbij in acht genomen worden. Deze cumulatieve criteria zijn ontleend aan artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Participatiewet. Daarin is immers wettelijk de doelgroep loonkostensubsidie vastgelegd.

 

Het college kan personen aandragen die zouden kunnen behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie. Het college kan het UWV om advies vragen. Het UWV neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht. Dit advies is niet nodig als op de werkplek uit een gevalideerd loonwaardeonderzoek is gebleken dat een persoon niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen.

Artikel III Inwerkingtreding

De verordeningen treden in werking met ingang van de dag na die van de -elektronische- bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Maassluis, gehouden op 27 oktober 2020.

de griffier,

mr. R. van der Hoek

de voorzitter,

dhr. T.J. Haan

Naar boven