Nieuwe straatnaam te Joure

 

zaaknummer Z.586948

 

Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren heeft bij besluit van 29 oktober 2020 een naam vastgesteld voor een deel van het openbaar gebied te Joure.

Er is gekozen voor de naam ‘Ulohôf’.

 

inzage

Het besluit tot vaststelling van de straatnaam met de bijbehorende tekening kan vanaf 12 november 2020, gedurende zes weken worden ingezien in Joure (centrale balie gemeentehuis, Herema State 1), servicepunt Lemmer (Vissersburen 88) en servicepunt Balk (Dubbelstraat 1). De bij het besluit behorende tekening vindt u onderaan deze publicatie.

 

vereisten bezwaarschrift

Binnen 6 weken na kennisgeving van dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

 

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

 

voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

 

digitaal indienen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven