Opheffing van het adres in Nederland van: N. Dragomir

Het college van burgemeester en wethouders heeft ambtshalve zorg gedragen voor de opneming van het gegeven van het vertrek van onderstaande persoon uit Nederland.

Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat genoemde persoon niet meer op het adres woont waar hij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente De Fryske Marren staat ingeschreven.

Onderstaande persoon is geen ingezetene meer van de gemeente De Fryske Marren.

Naam: N. Dragomir; geboortedatum: 28-01-1972.

Datum besluit: 09-11-2020.

 

Vereisten bezwaarschrift

Binnen 6 weken na de datum van het besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC te Joure. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

 

Naar boven